ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2350 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д. Б., редовно уведомен,  не се явява и не изпраща представител.

          ОТВЕТНИКЪТ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           Производството е образувано по жалба на С.Д. Б., роден на *** г., с Булстат 147111019, против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-161/19.09.2016г., издаден от главен експерт „Местни данъци и такси“ при община Несебър, потвърден с Решение № МДТ-161-1/25.10.2016г. на началник отдел „МДТ“ при община Несебър, с който са установени задължения за данък „недвижими имоти“ и такса „битови отпадъци“ за 2011, 2012 и 2013 г.

          По делото е постъпила административната преписка.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете към административната преписка Заповед № 20/11.01.2013 г. на кмета на Община Несебър, Заповед № 528/25.06.2008 г., Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци при Община Несебър и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

Също така, представям справки за данъчните основи за партиди от 1-18, като моля да обърнете внимание за 2013 г., че няма представено решение на Общински съвет – Несебър, тъй като промилите са като от 2012 г.

          Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси, поставени в нарочна писмена молба, която представям.

 

          Съдът по доказателствата, счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства и да даде възможност на жалбоподателя, в 3-дневен срок от получаване на съобщението, да изрази становище по тях и  по направеното искане за назначаване на съдебна експертиза, като му бъде изпратено копие от молбата, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените като административна преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание - Заповед № 20/11.01.2013 г. на кмета на Община Несебър, Заповед № 528/25.06.2008 г., Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци при Община Несебър и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както и справки за данъчните основи за партиди от 1-18.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ копие от молбата с искането за назначаване на съдебна експертиза да бъде изпратена на жалбоподателя, който в 3-дневен срок да вземе становище по доказателствата и доказателствените искания, след което съдът ще се произнесе по искането за експертиза в закрито заседание.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.03.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.44 часа.

 

      СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: