ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2350 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. 

          ОТВЕТНИКЪТ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

         

По хода на делото:

         ГЛ.  ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           В изпълнение на дадените указания в предходно съдебно заседание, от ответника са постъпили с придружително писмо вх. № 3237/31.03.2017 г. писмени доказателства по опис.

 

          ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените писмени доказателства, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с писмо вх. № 3237/31.03.2017 г. писмени доказателства по опис.

 

          ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо Административен съдия, моля да отхвърлите жалбата от С.Д.Б. срещу Акт за установяване на задължения по декларации № МДТ-161/19.09.2016 г. като неоснователна и недоказана по следните съображения:

          Относно погасителната давност, на която се позовава жалбоподателят, считам същата за неоснователна, тъй като срокът за давност е регламентиран в ДОПК, в чл. 171, ал. 1, където е посочено, че публичните вземания се погасят с изтичане на пет годишен давностен срок, който в случая изтича на 31.12.2016 г., а актът е издаден на 19.09.2016 г.

Относно твърдението, че жалбоподателят не е собственик на имотите и данък не се дължи, това е в противоречие с чл. 15, ал. 2 от ЗМДТ, с който е уредено, че при прехвърляне на имота, приобритателят дължи данък от началото на месеца следващ месеца, през който е настъпила промяната на собствеността. Актът е издаден именно за периодите, през които жалбоподателят е бил собственик. Видно от заключението на експертизата, имотът попада в район за извършване на услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депо за битови отпадъци, описани в заповед № 1918/28.10.2010 г., заповед № 1651/28.10.2010 г. и № 1589/30.10.2012 г. на кмета на общината. На база гореизложеното, както и на приетите писмени доказателства по делото, моля да потвърдите както АУЗД № МДТ-161/19.09.2016 г., така и решение № МДТ-161-1/25.10.2016 г. на началника на отдел „МДТ“, с което е потвърден, като правилни и законосъобразни.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: