ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2350 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице Л..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

По делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на 04.05.2015 г. – т.е., в 7-дневния срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните  и поради липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност по делото.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кои от двете позиции 2707 или 2710 от КН описва най-специфично продукт с характеристика като на процесния продукт?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно описанията на продуктите, които се класират в код 2707 и 2710 бих казала, че процесният продукт най-специфично се описва от кода за нефтени масла 2710, тъй като съответства на всички изисквания, които са посочени в ОБ към КН и аз съм ги отразила и в становището си. Предвид, че процесният продукт е от нефтен произход, всички негови характеристики и свойства го дефинират като тежко масло. Според мен това е кодът, който най-специфично описва характеристиките и в допълнение, неговото предназначение, тъй като той се внася за допълнителна специална преработка при която с помощта на методи за дълбочинно разлагане чрез каталитични и други процеси се цели повишаване на добива на светли нефтопродукти.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: При извършване на заключението сте използвали сертификатите за качество и извършените допълнителни анализи на продуктите, които показатели дават основание същият да бъде определен като сурово масло. Можете ли без анализ на тези показатели, само с анализ на ароматните съставки, същият да бъде изключен от състава на суровите масла, с оглед заключението в митническата лабораторна експертиза?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съдържанието на ароматни съставки в процесния продукт и на база текстовете от ОБ към ХС е основание да бъде отнесен към код 2707. В коя от позициите би могъл обаче да се класира продуктът, кои подпозиции от код 2707 най-специфично описват продукта, аз съм определила в анализа съдържащ се в Приложение 2 на експертизата. В резултат на този анализ съм стигнала до заключение, че процесният продукт би могъл да се определи като сурово масло въз основа на текстовете от подпозиция 2707 99 19, подточка 2 (аналогични масла) и съм дала съответно с определението за аналогичност кои са характеристиките, които позволяват да се отнесе в този подклас, а именно характеристиките за качествен елементен състав, съдържание на характеристични групи - парафинови, нафтенови и други, които са основни показатели, които дефинират качествения състав на този продукт.

         Това, както и преобладаващото съдържание на ароматни съставки може да го отнесе в тази подпозиция за сурови масла.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как установихте, че силикагелът – този, който е посочен за анализ на ароматните съставки извършен в МЛ през 2012 г., че същият отговаря на посочените сертификати, тъй като сертификатите са издадени 9 месеца след издаване на фактурата. Освен това, анализът на процесния продукт е извършен около година след издаването на фактурата. Може ли да се установи какъв е силикагелът точно за този анализ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В експертизата съм описала резултатите от мое посещение в МЛ по задание на аналогични дела, при което посещение ми бяха дадени посочените документи – фактурата за закупуване на хроматографската колона и декларацията за съответствието й с изискванията на приложение А на ОБ към КН и сертификат за използван силикагел. Посоченият сертификат е с дата на издаване 2011 г. По повод цялата поредица дела, които вървят от началото на тази година, направих запитване за използван силикагел при няколко експертизи по определени дела. По конкретното дело не съм правила запитване, но по предходните други дела при над 10 запитвания ми се даваше един и същи сертификат – този, приложен по настоящото дело. Съгласно този сертификат селикагелът отговаря на изискванията по приложение А на ОБ към КН, но по конкретната експертиза дали този силикагел е изполван, аз не мога да кажа.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Моля, заключението да бъде прието като обективно и пълно.

        

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По конкретното дело не сте правили запитване както за хроматографската колона, така и за силикагелът в МЛ - Русе?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хроматографската колона веднъж закупена би следвало документите за това да са аналогични по всички дела, но силикагелът може да е друг.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Към експертизата сте приложили протокол за изпитване. Искам да попитам лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” актедитирана ли е да извършва изследвания както за плътност, така и за пепел?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочените изпитвания са направени по-назад във времето. Бях ги дала заедно с продуктите за анализ по делата на съдия Чавдар Димитров. Затова те са правени през 2013 г. Ако бих правила анализи, пак биха били същите. През 2013 г. лабораторията в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” имаше акредитация, а през лятото на 2013 г. вече беше спряна. Конкретният ми отговор е, че към момента на изпитване на продуктите, лабораторията е имала акредитация.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Същият ми въпрос е и по отношение на изследванията правени в лабораторията на „НИСИ” София.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Лабораторията на „НИСИ” ЕООД е имала акредитация към момента на изпитване на продукта да извършва определяне на показателя „пенитрация”, който ние сме дали за битуми, битумни смеси и битумни продукти.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на извършените изследвания при получаване на пробите от МП „Пристанище Бургас център” беше ли нарушена пломбата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имаме нарушени пломби, които са много редки случаи. От около 100 дела сме имали случаи на два-три продукта с нарушена пломба. Това се отразява в приемо-предавателния протокол, с който се взема пробата от МП „Пристанище Бургас център”. В конкретния случай не съм приложила протоколите. Не съм приложила протоколите, но съм отразила, че пломбите не са нарушени, което означава, че това съм констатирала и при получаването.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В двата протокола за изпитване и в протокола от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и изпитвателния център „НИСИ” е отразена една и съща пломба. Как става така, че изследванията са извършени в различен период, а пломбата е една и съща.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като пробата се взема от митническия пункт с приемо-предавателен протокол, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” тя също се приема с приемо-предавателен протокол. Пуска се заявка какви анализи ще бъде изследвани, извършва се разделяне на пробата на две, за което също се съставя протокол. Едната част остава за анализ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в комплексната лаборатория, за което имаме протоколите, а другата част запечатана с подпис на лабораторните стикери по куриер изпращам в „НИСИ” гр. София. За анализите, които там ще се прилагат, изготвям заявка. Протоколът с резултатите от проведените изпитвания в „НИСИ” е приложен. Пробата, която е изпратена в „НИСИ” няма как да бъде пломбирана, тъй като пломбата се нарушава тогава, когато пробата се отваря при първоначалното й разделяне на две, но начин на идентифициране на продукта е по протокол за вземане на проба, номер и дата и пломбата, с която продуктът е бил запечатан първоначално.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблицата към Приложение 1 от експертизата съм се постарала да илюстрирам понятието качество съгласно международния стандарт ISO 9000 и съвкупността от показателите, които дефинират качеството и съм ги описала в самата таблицата. В текстовата част на експертизата съм се опитала да обоснова кои са два от основните показатели, които дефинират качеството на продукта, като процесният е нефтен продукт, а това са именно качествен елементен състав, съдържанието на химичните елементи – въглерод: водород, сяра и други хетероатоми, и съдържанието на основните групи въглеводороди, нафтенови, парафинови и други. Наред с това съм посочила и други показатели и съм дала становище и за тях.

         Конкретно на поставения въпрос: двете понятия качествен състав и качествен елементен състав не са тъждествени, тъй като по-общо понятие е качественият състав.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Може ли да се приеме, че само тези два основни показателя, които цитирахте в отговорите са достатъчни, за да се открие аналогия между процесния продукт и продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговора на предходния въпрос аз дадох становище и относно това кои са основните показатели, които дефинират качествения състав на продукти като процесния продукт.

         Съгласно текстовете от подпозиция 2707 99 19 на ОБ от КН в тази подпозиция са описани в т.1 продукти, които са получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и т. 2 аналогични на тях продукти, като е даден критерий за аналогичност и на базата на това, че процесният продукт има аналогичен качествен състав на базата на съдържание на химични елементи – т.е., качествен елементен състав, както и съдържание на групи въглеводороди. Той може да се счете като аналогичен на продуктите получени чрез дестилация на каменовъглени катрани. В експертизата, в Приложение 1 съм дала обяснения как се получават високотемпературни каменовъглени катрани чрез коксуване на каменни въглища и кои са продуктите, които се изолират чрез дестилацията на тези катрани, а именно фракции – леки, средни, тежки и атрацентни. Посочени са температурите на кипене. Процесният продукт по дестилационни характеристики би могъл да се сравнява с последните две фракции.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: В качествения състав и сравнителната таблица, която е посочена в заключението, освен качествен елементен състав и груповият въглеводороден състав са посочени и други показатели, които влизат в това по-общо понятие „качествен състав”. Като сте установили единствено и само аналогия в качествения елементен състав и в груповия въглеводорен състав, а е установена разлика в количественото съдържание в количествените стойности на определени показатели за атомното отношение въглерод:водород, има разлика в количественото съотношение на груповия състав на въглеводородите, има разлика в структурата и във физико-химичните свойства. Как тогава може да се установи аналогия, тъй като разликите са повече от приликите?

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по така поставения въпрос. Считам, че въпросът съдържа интерпретация на заключението. Считам, че така подобно задаване на въпрос, е некоректно и съдържа отношение.

 

         Съдът ДОПУСКА отговор на въпроса.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще се опитам да отговоря на поставения въпрос. Посочила съм в таблицата по кои показатели има различия между продукти от нефтен произход и по-конкретно тежки масла какъвто е процесният продукт и висококипящите фракции изолирани чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Има разлики в количественото съдържание на химичните елементи, в количественото съдържание на въглеводороди и други. Тези количествени съдържания се отразяват на физико-химичните свойства и други технологични параметри, които са изведени с цел следваща преработка. Същите тези параметри служат за настройка условията на конкретни процеси на деструктивно преработване на мазута, а именно каталитичен крекинг и други, които съм посочила в експертизата.

Относно съотношенията въглерод:водород, той е вследствие между количественото съотношение на двата химични елемента и от стойността на това съотношение се съди за ароматността на най-общо казано на даден продукт.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли легална дефиниция за аналогия  и в какво се състои тя? Тези два показателя, които Вие сочите достатъчни ли са за прилагане на аналогията?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен, това са двата основни показателя – качественият елементен състав и съдържание на групи въглеводороди, които дефинират качеството на един продукт от процесния.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Къде в проучени от Вас нормативни и тълкувателни текстове изрично е посочено, че евентуалната последваща преработка е критерий за класирането на продукти, аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по КН 2707 99 19?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В текстовете към подпозиция 2707 99 19 от ОБ към КН се отнасят в първа точка продуктите получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, за които е казано, че те трябва да претърпят и последваща преработка и в т. 2 са посочени аналогични на тези продукти и аз съм счела, че и за тях се отнася изискването да бъдат подложени на последваща преработка. Ще мотивирам това си становище. На първо място: поради факта, че процесният продукт в продължение на повече от 25-30 години се внася именно за тази цел - за последваща специална преработка чрез дълбочинно преработване с помощта на катализатори, като съм описала процесите, с което крайната цел е повишаване на добива на светли нефтопродукти. Не на последно място, повод за класиране на даден продукт аз видях и в едно решение на Европейския съд от 22.11.2012 г., в което са дефинирани критериите по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, което ми беше дадено по предходни дела. В посоченото решение за класиране на един продукт са дадени както характеристиките, така и използването или предназначението на същите. Именно поради това считам, че предназначението за последваща преработка също съставлява критерий за класирането на даден продукт в определен код.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: В Приложение 2 към експертизата сте извършили сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези продукти от подкласове 2707. Съгласно този анализ, процесният продукт категорично се установява, че не се съдържа бензол, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и че е възможно да се съдържа минимално количество антрацен. Всички тези продукти се съдържат в продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липсата на тези съединения в процесния продукт, тогава е установен подобен качествен състав между тези два сравнявани продукта?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Целта на анализа, който съм направила към Приложение 2 е именно да сравня свойствата на процесния продукт с продуктите във всяка една от подпозициите на код 2707 и от текстовете към всяка подпозиция съм дала заключение където не съответства продуктът на конкретния продукт към дадена подпозиция. Така например процесният продукт не може да се сравни с бензола, не може да се сравни с характеристиките на всички изброени във въпроса продукти, тъй като той е продукт от нефтен произход и е високотемпературна фракция, която е получена като остатък след атмосферната дестилация на нефта и тази фракция се нарича мазут и има температура на кипене над 300 градуса. При това положение няма как да се съдържат в нея продукти с по-ниска температура на кипене както посочените във въпроса и затова съм дала и характеристика на фракциите, които се извличат чрез дестилация на каменовъглени катрани. Посочила съм температурните им граници на кипене и съм обосновала с кои от тях могат да се сравняват по дестилационни характеристики процесния продукт.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоките с код по КН 2707 99 99?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В подпозиция 2707 99 99 са отнесени в първа точка тежки масла различни от суровите, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и аналогични на тези продукти масла, но при условие, че те отговарят на изискванията посочени в подточка от „а” – „г”, а това са да имат определени дестилационни характеристики, плътност и други. Това са критериите, които са заложени за аналогичните продукти на тежките масла в подточка 1 на позиция 2707 99 99.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Защо приемате, че тези четири показателя в подточка от „а – г” са задължителни за всички продукти, които се класират по код от КН 2707 99 99 след като преди това изброяване се посочва, че то е примерно изброяване и се отнася за някои от продуктите.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хипотезата за изчерпателност на списъка на продуктите посочени в тази подпозиция беше обект на спор и отнесена също като запитване към ЕС. В отговор, ЕС допуска тази неизчерпателност дължаща се на различните преводи в текстовете на няколко езика, налично е, но никъде не е казано, че продуктите за едни продукти ще се отнасят, а за други няма. В случая императивно е заложено, че при условие, че отговарят на условията от „а – г” и то в съвкупност, то те могат да се класират в тази позиция 2707 99 99.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Може ли да се приеме, че критерият за разграничаване при класиране в позиции 2707 и 2710 е тегловното съотношение на ароматни спрямо неароматни съставки?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Код 2707 от КН е създаден, отразен за продукти получени от каменовъглени катрани. Код 2710 е за продукти от нефтен произход. Съгласно ОБ към ХС е посочено, че ако ароматните съставки преобладават над неароматните, продуктът би следвало да се отнесе към код 2707 – т.е., продукти от каменовъглен произход независимо от това какъв е произходът на продукта. Но има и ОБ към КН, съгласно които ако даден продукт може да се отнесе към две позиции – тази, която по-специфично описва продукта е позицията, в която може да бъде класиран и тъй като въпросът, с който започнахме днес, а именно коя от двете позиция 2707 или 2710 описват най-специфично продукта, аз в цялото си заключение поддържах тезата, че код 2710 най-специфично описва процесния продукт, тъй като той е продукт от нефтен произход, висококипяща фракция, която е получена като остатък от дестилацията на нефта и се внася с цел последваща специфична преработка.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси. Оспорвам изцяло заключението на вещото лице. Моля да не бъде прието, тъй като вещото лице не е компетентно в областта на тарифното класиране, а е направило опит да извърши такова.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението изцяло и поддържам казаното от колегата К.. В отговор на въпрос № 4, вещото лице счита, че следва продуктът да се класира в код 2710 19 71, а в отговор на въпрос № 7 и 8 счита, че процесният продукт може да се определи като сурово масло в код 2707 99 19.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля, заключението да бъде прието. Считам изложеното от ответника за несъстоятелно, тъй като тарифното класиране е правна дейност, но КН въз основа на която се прави тарифното класиране съдържа описание на физико-химичните характеристики и други свойства на продуктите, за които вещото лице е дало изключително подробна информация.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по представеното допълнително заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Л., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лв., платими от внесения депозит.(изд.Р.К.О. – 12.05.2015 г.)

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете писмо от Министерство на икономиката, от което е видно, че стоки с преобладаващо съдържание на ароматни съставки до м. април 2013 г. се тарифират в позиция 2710 от КН. Също така, представям проект на Регламент за суспендиране на мита, от който е видно, че изменението в ОБ към КН от 04.04.2013 г. се разглежда като изменение водещо до разширяване на обхвата на позиция 2707 99 99, тъй като плътността е задължително условие за тарифиране в тази позиция и е изведен като примерен показател. В този смисъл считам, че проект на Регламент за суспендиране на мита доказва застъпената от нас позиция, че за да се класира един продукт в позиция 2707 99 99 определена от административния орган, е задължително продуктът да отговаря кумулативно на четирите условия в букви „а” – „г”, в т. 1 на ОБ на КН към тази подпозиция. Проектът е представен с превод.

         Представям и моля да приемете молба с опис на допълнителни разноски направени от страна на дружеството-жалбоподател.

Няма да ангажирам допълнителни доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на молбата за разноски, оспорвам приложената фактура, тъй като от нея не е видно точно кой анализ е извършен и дали е извършен по конкретното дело. Във фактурата е описано само „анализ на котелно гориво”. Тъй като до настоящия момент в Административен съд – Бургас има над 30 дела, не е ясно по кои от всички е извършен този анализ.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете извлечение от Окончателен доклад на Европейската комисия, от който е видно, че МЛ-Русе е участвала в такива изследвания, извършен е анализ по Приложение А, като резултатите на МЛ-Русе сравнени с всички останали Европейски митнически лаборатории, които са едни от най-добрите и това го представям във връзка с нашето твърдение за повторяемост и възпроизводимост на метода и че не е нужно да има акредитация за неговото извършване, както и представям Доклад за участие в междулабораторно изпитване на служител от МЛ-Русе, който е издаден въз основа на този Окончателен доклад с резултатите от МЛ-Русе и документи, от които е видно в какво си качество лицето е издало този доклад.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на писмото, което представя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД считаме, че Министерство на икономиката не е в неговата компетентност за класиране на стоката и моля да не бъде приемано като доказателство по делото. То съдържа само констатации.

По отношение на Регламента, считам, че същият не е публикуван – т.е., е недействащ.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на Окончателния доклад считам, че същият е негодно доказателство. Няма информация за авторството, няма как да се установи неговата идентичност. Не е относим към спора. Участие на МЛ в междулабораторни изследвания и изпитвания не доказва по никакъв начин наличието на техническата обезпеченост, която е необходима за извършване на конкретни лабораторни изследвания и за точното прилагане на методите за анализ.

         Нямам искания за доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение по съображения, които сме изложили подробно в сезиращата съдът жалба, както и в допълнителните становища. Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на началника на МП „Пристанище Бургас център” е правилно и законосъобразно. Същото е издадено съгласно разпоредбата на ЗМ. Същото е издадено след като за конкретната стока, която е предмет на настоящото дело е извършена МЛЕ и е дадено изрично становище от Дирекция „Тарифна политика” под какъв тарифен номер следва да се тарифира.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски за извършен превод и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Придържам се към казаното от юрисконсулт Т.. Моля да ни се предостави срок за представяне на писмени бележки.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: