Р Е Ш Е Н И Е  № 729

 

Град Бургас, 13.04.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.С., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 234 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Т.О.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощник, против решение № 658 от 28.12.2017г. на Районен съд - Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2504 по описа за 2017г. на НРС, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-735/01.09.2017г., издадено от заместник-кмета на община Несебър, с което на Т.О.Б. за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.3, ал.3 от същата наредба.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че съдът е направил неправилен анализ на доказателствата, не е обсъдил част от събраните по делото доказателства и всички наведени от него възражения, и не е събрал гласни доказателства относно обстоятелствата свързани с вмененото му нарушение. Искането от съда е да отмени оспореното решение и да реши спора по същество, като отмени обжалваното наказателно постановление или да върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа касационната жалба и искането от съда. Представя писмени бележки.

Ответникът по касация не се представлява в съдебно заседание, редовно призован. Не представя становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

С обжалваното пред районния съд наказателно постановление № НП-735/01.09.2017г. на Т.О.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. за това, че на 16.08.2017г. около 2:36 часа в бар „Оксижен“, находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, хотел „Алба“, като сервитьор използва озвучителна техника (лаптоп, тонколони и усилвател), като по този начин предизвиква шум след 24:00 часа.

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил наказателното постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН  и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Обосновал е извод, че наказаното лице е осъществило всички елементи от субективна и обективна страна от състава на административното нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата и следва да носи отговорност за това, че е използвал озвучителна техника в заведението.

Решението е неправилно.

Отговорността на Б. е ангажирана на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър, която норма предвижда налагане на глоби в размер до 5000 лева на физическите лица и имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица, извършили нарушение на чл.3, ал.1 от същата наредба. Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата, забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително - след 24:00 часа до 07:00 часа. В нормата на чл.3, ал.1 от Наредбата са визирани две хипотези на забрана за използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения след 24:00 часа през летните месеци. Първата касае използването на такава в заведения без необходимата шумоизолация (т.е. такива от закрит тип), а втората – открити заведения в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Разграничението е с оглед вида и конструктивните характеристики на заведението, и е свързано с целта на въведената забрана за необезпокояване почивката на живущите и гостите на хотели в близост до заведението след 24:00 часа през летните месеци.

В акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление липсва описание на конкретно установени при проверката факти и обстоятелства относно констатираното административно нарушение, които са от значение за квалификацията му от обективна страна като нарушение на чл.3, ал.1 от Наредбата. Описанието на деянието се изчерпва с това, че административнонаказаното лице предизвиква шум след 24:00 часа в бар „Оксижен“, използвайки озвучителна техника. Липсва конкретизация какъв е вида на заведението – от открит или закрит тип, има ли необходимата шумоизолация, ако е от закрит тип, или се използва озвучителна техника в заведение от открит тип, което е в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси след 24:00 часа. В случая се касае не само за липса на описани съществени реквизити по смисъла чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, но и за липса на описан съставомерен елемент на деянието от съществено значение за ангажиране отговорността на санкционираното лице. В производството по ЗАНН е необходимо съдържанието на актовете да е ясно и пълно, за да могат същите да породят правните си последици. Изложените в наказателното постановление фактически констатации следва да отговарят на обективната действителност. Допуснато е процесуално нарушение от категорията на съществените, довело до ограничаване правото на защита на касатора и обуславящо отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно, тъй като е недопустимо санкционираното лице или съдът да извлича по тълкувателен път законово определените им реквизити както и действителната воля на административнонаказващия орган.

По изложените мотиви решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно обжалваното от касатора наказателно постановление. 

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ - ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № № 658 от 28.12.2017г. на Районен съд - Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2504 по описа за 2017г. на НРС, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-735/01.09.2017г., издадено от заместник-кмета на община Несебър, с което на Т.О.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.3, ал.3 от същата наредба.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

 

                                       2./