ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,26.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 234 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.47 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДС МАКАДАМ” ООД, редовно уведомен, се явява адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 247 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 248 от делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА П.Г.П., С.В.А. и Р.Д.Д., които са депозирали допълнение към тройната съдебно-икономическа експертиза в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРИСТЪПИ към разпит на вещите лица със снета по делото самоличност.

 

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Депозирали сме заключение, което поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Депозирали сме заключение, което също поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Поддържам депозираното от нас заключение.

 

Адв.Е.: Нямам въпроси към вещите лица.

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено по тройната съдебно-икономическата експертиза.

На вещите лица да се изплати възнаграждение в размер по 200 лева на всяко, изцяло от внесения депозит.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Е.: Оспорвам експертизата. Считам същата за неправилна и неточна и не е изпълнила поставените задачи. Предвид факта, че това е втора поредна тройна експертиза, считам за ненужно да се събират повече доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход по същество.

Юрисконсулт И.: В предходно съдебно заседание съдът откри производство по оспорване автентичността на писмени обяснения, дадени от лице сочено като представляващ фирма „Империал 08“ ЕООД. Също така беше задължена териториалната дирекция на НАП, офис Ямбол да представи оригиналите на оспорените документи. Тези документи бяха изпратени на мен, тъй като колегите заявиха, че производството при тях е приключило. Оригинали от документите има единствено и само на писмените обяснения на лицето. В тази връзка мога да представя оригинали единствено и само на тези писмени обяснения, а останалите документи са представени в копия и те са налични по делото.

Поддържам становището си, че това не е подпис на лицето.

Адв.Е.: Този документ не изхожда от наша страна и не  правим искане за експертиза.

 

 

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание в оригинал обяснение с рег.№ 3222/21.03.2017г. от ТД на НАП - Велико Търново, офис Видин.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Е.: Моля да уважите жалбата, като съобразите изложените в нея правни доводи и съображения. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, които ще представя в указан от съда срок. 

Претендирам разноските по делото, за което представям списък.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми се даде възможност да представя писмено становище.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: