ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,22.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и втори юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 234 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДС МАКАДАМ” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 247 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 248 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П. не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОПУСКА до разпит вещото лице инж.Ч., на което снема самоличността, както следва:

Инж.Т.Д.Ч. - 69г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Е.: Имам няколко уточняващи въпроса към вещото лице.

Бихте ли казали, извършили ли сте оглед на място на участъци, в които се извършва ремонт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Бяха ми показани няколко улици, на които имаше извършени кърпежи, но това нищо не означава, защото всичко могат да ми покажа, но има ремонти има.

 

Адв.Е.: Съвпада ли този оглед с конкретно описаното от Община Поморие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип договорът с общината е за  преасфалтиране и ремонт на улици в района на града. Такива ремонти наистина видях, така че съвпадат съгласно договора.

 

Адв.Е.:*** проверихте ли доказателства свързани с изпълнението на тази поръчка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Други документи освен това, което е по делото и в счетоводството на жалбоподателя, не съм проверявала. Нямам какво да търся в Община Поморие според въпросите, които са ми зададени за извършване на експертизата. В Община Поморие нещата са изчистени.

Адв.Е.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт И.: В таблица 2 от заключението сте посочили услугите извършени от „Империал-08“ ЕООД. Тъй като по една фактура, (има акт обр.19) е описан асфалтен кърпеж, рязане на асфалт, а в други фактури е описано извършване на валиране, къртене с къртач, това част ли е от асфалтния кърпеж - това кърпене и валиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първо трябва да се изкърти, да се изчисти, след това да се положи този кърпеж, тази настилка и след това се валира. Въпросът е, че само по първата фактура има акт обр.19, а по другите няма.

 

Юрисконсулт И.: Само така посочени, може ли да ги обвържете?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз ги обвързвам като СМР по договор и изпълнение, не мога да ги обвържа по строителни книжа. Работата е извършена и е издадена фактура, но няма акт обр.19 поне по документи. Но всички СМР включват елементи на сключения договор така, както са показани във фактурата – това са елементи на извършеното СМР.

 

Юрисконсулт И.: В отговора на въпрос № 1, предпоследното изречение: „Няма данни за други извършители на същите услуги на процесните обекти, освен посоченият по-горе доставчик“. Въз основа на какво направихте този извод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът ми беше поставен дали има други извършители. В счетоводството не ми показаха други фактури или други документи, от които да се вижда, че друг подизпълнител е извършил тези услуги.

 

Юрисконсулт И.: Въпрос № 2: „Какви услуги са извършвани от работниците на доставчиците през процесния период по обекти?“ Въз основа на доказателства по делото ли само направихте извод или видяхте някъде инструктаж и да са посочени работници?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поисках, ако има нещо друго, да ми покажат и посетих офиса на фирмата. Но това, което е налично по делото, това видях и там. Нищо друго допълнително не ми беше представено.

 

Юрисконсулт И.: Относно „доставка на чакълираща положка“, в каква връзка коментирате тези фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понеже така ми е зададен въпрос за материалите. Въпреки, че в ревизионния акт материалите не се оспорват, но тук имам зададен въпрос и в тази връзка коментирам това. Тези фактури са издадени от „Империал-08“ ЕООД на „ДС Макадам“ ООД. Те не се оспорват, те са признати, но въпросът към експертизата е такъв.

Юрисконсулт И.: Това е извън обхвата на настоящата ревизия.

Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Ч., на което определя възнаграждение в размер на 350лв., платими от внесения депозит.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.Е.: Преди днешното съдебно заседание ми донесоха два документа, които представям. Единият е приемо-предавателен протокол с Община Поморие и другият е обяснение от управителя на „Империал-08“ ЕООД, което е изпратено на ТД на НАП-гр.Видин. По данни, които имаме, това обяснение на управителя на „Империал-08“ ЕООД е изпратено на ТД на НАП-гр.Видин и в тази връзка моля да задължите ТД на НАП-гр.Видин да представи всички документи ведно с приложеното обяснение във връзка с извършена насрещна проверка на „Империал-08“ ЕООД. Тези документи не са налични по делото.

Освен това, не стана ясно, защо не се явява вещото лице П. и какви са причините да не е изготвена съдебно-икономическата експертиза по делото.

 

Юрисконсулт И.: Нямам възражения по искането на жалбоподателя за представяне на допълнителни доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП-гр.Видин в 7-дневен срок от уведомяването да представи Обяснение от Г.М.А. - управител на „Империал-08“ ЕООД с ЕИК 200 241 055 с адрес ***, подадено във връзка с Искане за представяне на документи и писмени обяснения с № Р-02000215002559 от 05.05.2015г. ведно с приложените към това обяснение писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице П. да извърши назначената по делото съдебно-икономическа експертиза.

 

ДА СЕ ИЗИСКА писмено обяснение от съдебен деловодител Д.Т. относно неуведомяването на вещото лице П.П. за изготвяне на експертиза за днешно съдебно заседание, което да се представи в 3-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице П..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: