ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,12.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети април                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 234 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДС МАКАДАМ” ООД, редовно уведомен, се явява адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 247 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 248 от делото.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА П.Г.П., С.В.А. и Р.Д.Д., които са депозирали тройна съдебно-икономическа експертиза в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от юрисконсулт И., в която изразява становище по представените и не приети по делото писмени доказателства, представени от жалбоподателя на 30.03.2017г. В молбата юрисконсулт И. твърди, че подписите положени в представените документи се различават съществено от подписа на лицето посочено в търговския регистър, поради което прави искане да се открие производство по чл.193 от ГПК за оспорване истинността на представения частен документ по отношение на неговата автентичност.

Адв.Е.: Ще се ползваме от представените писмени доказателства.

 

С оглед направеното изявление съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на частен документ – неговата автентичност.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи оригиналите на представените писмени доказателства в следващото съдебно заседание.

 

Адв.Е.: Заявявам, че на нас ни бяха изпратени по пощата копията, които представих. Същите изхождат от трето лице, което е наш доставчик и след връзка с него поискахме същият да изпълни задълженията си по чл.37 от ДОПК. Той е намерил начин, по който да ги изпълни и е представил документите в ТД на НАП - офис Видин на 21.03.2017г.

Моля съдът служебно да изиска от ТД на НАП - офис Видин оригиналите на всички представени към молбата ми писмени документи обяснение от Г.М.А., представено в ТД на НАП-офис Видин с вх.№ 3222 от 21.03.2017г. ведно с приложените към него договор за наем на машини; договор от 01.06.2009г; Протокол образец 19.

Юрисконсулт И.: От офис Видин имаме информация, че тези документи се намират в ТД на НАП гр.Бургас, офис Ямбол.

 

По направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр.Бургас, офис Ямбол в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото в оригинал следните документи: Обяснение от Г.М.А. с вх.№ 3222/21.03.2017г; документ за пощенска пратка от 21.03.2017г. с № 6224; друг документ за пощенска пратка с № 12 142/21.03.2017г; Акт 19 за установяване завършването и подлежащи на заплащане СМР от 30.07.2009г; Договор за добив на чакълираща подложка в землището на гр.Чирпан от 01.06.2009г; Договор за наем от 10.06.2009г..

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.Е.: Не възразявам да се разпитат вещите лица.

Юрисконсулт И.: Да се изслуша експертизата.

 

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещите лица, изготвили тройната съдебно-икономическа експертиза, на които снема самоличността, както следва:

 

С.В.А.  - 53г.българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото;

П.Г.П. със снета по делото самоличност;

Р.Д.Д. – 41г. българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото;

ВЕЩИТЕ ЛИЦА предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК обещаха да дадат вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Депозирали сме заключение, което поддържаме.

 

Адв.Е.: При извършване на експертизата, с кого от счетоводството на жалбоподателя и доставчиците осъществихте контакт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.:  Дословно преписан от протокола от съдебно заседание от 08.02.2017г. въпросът е да се даде отговор, след като се запознае с материалите по делото. Т.е. работихме с всички материали по делото.

Говорихме с управителя по телефона, намираше се в Турция и обеща да се обади като се върне. Изпращахме писма с обратни разписки, които можем да представим на съда, до София на адреса, който има Г.М.; до Видин също с обратни разписки на последния адрес, който е записан в обяснението – **** и ни се връща обратната разписка, че няма такова лице. Получателят е преместен на друг адрес. Т.е. адресът, който е написан в обяснението, но се оказа, че лицето не е на този адрес.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Направих опит да се свържа по телефона, който беше записан на входящия документ от 30.03.2017г. и е посочено, че е телефонът на управителя, но ми отговори мъжки глас, който каза, че управителят е в болнични и неможе да говори в момента. Пое ангажимент да ми върне обаждане, но нямам отговор до този момент.

Адв.Е.: Този отговор ме удовлетворява, което означава, че не сте проверили счетоводството на жалбоподателя, поради някакви причини.

Нямам въпроси по експертизата.

 

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси.

 

Адв.Е.: Заявявам и моля да не приемате заключението на тройната съдебно-икономическа експертиза, тъй като считам, че не е завършена изцяло, пълно и конкретно, поради неосъществяване на контакт с нашия доставчик „Империал 08“, от който да бъдат изискани и проверени неговите счетоводни документи. Видно от представените от НАП документи и определението четено в днешно съдебно заседание, това лице съществува и съхранява някаква документация и считам, че вещите лица биха могли да довършат изцяло поставената им задача. Поради неотговаряне изцяло на въпроса, считам че експертизата не е пълна и не следва да се приема в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт И.: Поставената на вещите лица задача е свързана с изследване на документи по делото.  Те не са страна по делото и не е тяхна работа да събират документи. Счетоводство на доставчика не се е появявало пред никого. Делото е от 2016г. и това е ревизионно производство. Не може във всички случаи да бъде изпълнено това, което е поставено като задача. Има субективна невъзможност да бъде изпълнено. Трите вещи лица са направили всичко по силите си да изпълнят задачата. Процесуалният представител на жалбоподателя  твърди, че и те не могат да осъществяват контакт с това лице.

 Адв.Е.: Моето възражение е обосновано на факта точно заради това, че усилията за връзка с този доставчик не са пълни. Имаме контакт с този човек, управителят на дружеството-жалбоподателя лично осъществи контакт с управителя на доставчика „Империал 08“. Лично се ангажирам да съдействам на вещите лица да се свържат със счетоводството на доставчика. Уточнението е за трети въпрос.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИЕМА заключението на тройната съдебно-икономическа експертиза.

ВЪЗЛАГА на същата да извърши проверка в счетоводството на доставчика „Империал 08“ и да отговори на поставения въпрос.

УКАЗВА на адв.Е. да посочи актуални данни за връзка с управителя или счетоводителя на доставчика.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2017г. от 14.20 часа, за която дата и час страните и вещите лица са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: