О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер     502         25.02.2015г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 234 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл.294 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Хелио турс“ АД със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Витоша“ № 103, представлявано от изпълнителния директор Е. З. Б. против покана за доброволно изпълнение № 5-26-00-274/24.03.2014г. на заповед № 8-Z-103/13.01.2014г., издадена от кмета на Община Созопол. Иска се от съда да отмени процесната покана.

След като прецени твърденията на жалбоподателя и представените към жалбата писмени доказателства, съдът намира, че оспорването е процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

Предмет на оспорване е покана за доброволно изпълнение № 5-26-00-274/24.03.2014г., с която кметът на Община Созопол поканва дружеството – жалбоподател да изпълни в 14-дневен срок от получаването й заповед № 8-Z-103/13.01.2014г. Поканата за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК не притежава белезите на постановление, действие или бездействие на органа по изпълнението по смисъла на чл.294 от АПК, което подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Тя има уведомителен характер и не поражда самостоятелни правни последици. Основната функция на поканата е да предостави възможност на длъжника да изпълни доброволно задължението си и да подготви предстоящото принудително изпълнение. С поканата по чл.277 от АПК не се засягат правата и интересите на лицето, до което е отправена, поради което същата не подлежи на обжалване.

Липсата на акт, действие или бездействие на органа по изпълнението, който да подлежи на съдебен контрол е самостоятелно и достатъчно основание за оставяне на жалбата без разглеждане, поради което въпросът за срочното й депозиране, не следва да се обсъжда.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява процесуално недопустима и трябва да се остави без разглеждане със следващото от това прекратяване на производството по делото.

 

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио турс“ АД със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Витоша“ № 103, представлявано от изпълнителния директор Е. З. Банево против покана за доброволно изпълнение на заповед № 5-26-00-274/24.03.2014г. на заповед № 8-Z-103/13.01.2014г., издадена от кмета на Община Созопол.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 234/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………