Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1084              от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 234 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на „МП ленд” ЕООД, ЕИК 201738620, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от С.П.С. – управител и съдебен адрес гр.*** против Решение № 223/27.11.2013г. постановено по гр.д. № 743/2013г. на Районен съд – Карнобат, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Заповед № РД-11-46-03/12.06.2013г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас. С посочената заповед е разпоредено изземването на имот № 050016 по КВС на землище с.Бероново, общ.Сунгурларе,, като същият се предоставя на Министерството на земеделието и храните. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно и незаконосъобразно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 209, ал. 1 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.Я.Стойкова, БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея, претендира присъждане на съдебно-деловони разноски.

Ответникът по касация –  Директор на ОД „Земеделие” гр.Бургас редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Заинтересованата страна - Министерство на земеделието и храните (МЗХ), редовно призована, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като излага съображения.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Карнобат е образувано по жалба на „МП ленд” ЕООД против Заповед № РД-11-46-03/12.06.2013г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас, с която е разпоредено изземването на имот № 050016 по КВС на землище с.Бероново, общ.Сунгурларе, като същият се предоставя на МЗХ. Със заповедта се определя, че отстраненото лице „МП ленд” ЕООД няма право на обезщетение, като на същото е указано на основание чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ в тридневен срок от издаването на заповедта да внесе по сметка на МЗХ сумата 492,48 лева. Тази сума представлява трикратния размер на средното годишно рентно плащане за предходната 2011/2012 година за времето на неправомерното ползване.

За да потвърди посочената заповед, първоинстанционния съд е приел, че липсват съществени процесуални нарушения при издаване на заповедта, защото е налице надлежно уведомяване на дружеството по смисъла на чл. 26 от АПК. Районната инстанцция е приела, че констативен протокол № 3/20.05.2013г. е съставен надлежно и като такъв същият притежава материална доказателствена сила, която обуславя законосъобразността на процесната заповед.

 

Решението на Районен съд - Карнобат е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Настоящата инстанция не възприема мотивите на районния съд относно  законосъобразността на атакуваната заповед.

Основателно е оплакването на касатора относно съдържанието на констативен протокол № 3/20.05.2013г. на основание на който е издадена процесната заповед.

Със своя Заповед № РД 11-35/26.04.2013г., Директорът на ОД „Земеделие” гр.Бургас е назначил комисия, която да извърши проверка по документи и оглед на всеки имот от държавния поземлен фонд на терена. Указано е кои данни и материали следва да се използват при извършване на проверката, както и начина на изготвяне на констативния протокол.

Съдът намира, че указанията дадени в посочената заповед не са спазени от назначената комисия при изготвяне на процесния протокол. Съгласно указанията, екипът от специалисти е следвало да използва данни от картата за възстановена собственост, ортофотокарта, кадастралната карта, СИЗП – системата за идентификация на земеделските парцели, при необходимост GPS за теренни проверки. Изрично е посочено, че следва да се извърши оглед на всеки имот. От съдържанието на процесния протокол (л.13 от АНХД 283/2013г. по описа на районен съд Карнобат) не може да се установи дали въобще е извършен оглед на място и ако да кога и какво е установено за имот № 50016, за който се твърди, че е използван от дружеството – жалбоподател. Липсва информация какви методи за проверка и данни от кои източници са използвани за да се установи състоянието на имота, и дали същия въобще е използван от „МП Ленд” ЕООД. Също така липсват каквито и да са доказателства, че имотът се ползва от дружеството – жалбоподател, като тежестта на доказване в случая е на административният орган. В цитирания протокол е записано, че назначената комисия се е събрала на 20.05.2013 год., но от същия не става ясно, дали при това събиране комисията е извършила проверка относно фактите и обстоятелствата, които е следвало да установи и ако такава проверка е извършена, то въз основа на какви обективни данни е прието, че дружеството жалбоподател ползва неправомерно имот № 50016. Следователно, проверката, която следва да се извърши на основание чл. 47, ал. 8 от ППЗСПЗЗ е ненадлежно реализирана, поради което съставения за същата констативен протокол № 3/20.05.2013г., на основание на който е издадена процесната заповед води до незаконосъобразност на последната.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 223/27.11.2013г. постановено по гр.д. № 743/2013г. на Районен съд – Карнобат.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-46-03/12.06.2013г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.