ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 12.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На дванадесети април                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 234 по описа за 2010 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ю.З., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

         ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.З., редовно уведомена, не се явява.

        

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат писмените доказателства, съдържащи се в преписката на обжалваната заповед.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете препис-извлечение, включващо чл.4, ал.4 от Наредбата за преместваеми обекти, действаща към момента на издаване на заповедта, на която разпоредба се позовава административният орган.

Представям също така и моля да приемете решение на Общински Съвет-Бургас, взето с протокол от заседание проведено на 24.11.2009г., видно от което се отменя чл.4, ал.4 от Наредбата, с оглед възражението на жалбоподателя, че чл.4, ал.4 от Наредбата е отменен. Това действително е така, но към момента на издаването на заповедта този член е действащ.

Други доказателства освен тези няма да бъдат ангажирани.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, съдържащи се в изпратената от административния орган административна преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Б., писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като взе предвид, че по делото не са постъпили доказателствени искания, такива не се съдържат и в депозираната жалба съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Издадената заповед е правилна и законосъобразна. Изложените в жалбата доводи са несъстоятелни и не са от степен на значимост, което би довело до отмяна на заповедта. Безспорно е, че преместваемият обект, предмет на настоящия процес е поставен без разрешение, в нарушение на разпоредбите на чл.56 и чл.57-а, ал.1, т.1 от ЗУТ.

С оглед на това и след извършените констатации по надлежния ред, длъжностните лица от Община Бургас са съставили съответния констативен акт за направените от тях констатации относно липсата на разрешение за поставяне на обекта. С оглед на това е издадена оспорваната заповед за премахване на обекта, предвид наличието на обстоятелства по чл.57-а, ал.1, т.1 от ЗУТ.

По отношение на довода, че цитираният чл.4, ал.4 от Наредбата е отменен представих в днешно съдебно заседание доказателства, че към датата на издаване на заповедта същият е действащ. Действително е отменен с решение от 24.11.2009г. на Общински Съвет-Бургас, като отмяната му е била продиктувана не от незаконосъобразност, а от факта, че е налице същият текст в чл.56, ал.5 от ЗУТ, който визира същата разпоредба, която съществуваше до него момент в чл.4, ал.4 от Наредбата, а именно, че в чужди поземлени имоти се издава разрешение въз основана на изрично писмено съгласие от собственика или писмен договор за наем. В текста на общинската наредба тези документи трябваше да бъдат нотариално заверени, което доведе до отмяна на този текст.

По отношение на възражението, че не е доказано че това са преместваеми обекти, а масивни постройки, считам че жалбоподателят трябваше да представи доказателство за разрешение за строеж, което е абсолютно изискуемо при строеж, изграждане на масивни постройки. Такова не е представено, а и при извършения оглед длъжностните лица са констатирали, че става въпрос за преместваем обект, панелна конструкция, която би могла да бъде преместена.

Заповедта е издадена съгласно разпоредбите на ЗУТ и е законосъобразна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: