ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 234 описа за 2008 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адв. О., надлежно упълномощена от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ – Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена от по-рано.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Машпроект” ЕООД гр. София, редовно уведомена, се представлява от адв. Л., надлежно упълномощен от по-рано.

         Явява се вещото лице М.Г..

 

         По хода на делото:

         АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Л.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. О.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         АДВ. Л.: Считам, че заключението на вещото лице е депозирано в срок, поради което моля да се пристъпи към изслушването.

 

         Съдът пристъпва към разпит и снемане самоличността на вещото лице както следва:

         М.Р.Г. – 60 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без родство със страните, предупредена за отг. по чл. 291 от НК.

Обещава да даде безпристрастни и компетентни заключения.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм две писмени заключения за двата процесни имота, които поддържам, ведно с приложените към тях скици.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. О. по заключение ІІ от 09.01.2009 г.: С акт 1300 е актуван за частна държавна собственост имот пл. № 95 при действието на картата на землището. Описаните там имоти са с граници: изток – парк, запад – път, север - река и юг - път Ахтопол – Царево.

         Скицата, която съм приложила в делото, е от кадастралната карта на землището и за да направя сравнение на описания имот пл. № 95 спрямо кадастралната карта с имот с идентификатор № 297 по кадастралната карта констатирах, че границата река или дере и път Ахтопол-Царево съвпадат. Не мога да идентифицирам от запад - пак път и от изток – парк, тъй като не знам дали са съществували към момента на актуването на място такъв път и гора. Няма такъв картен материал. Освен това в акта за държавна собственост посоките са завъртяни и не съответстват на действителните – изток, запад, север, юг.

         Към момента на съставяне на акта за държавна собственост за имот пл. № 95 е действала картата на землището на гр. Ахтопол, тоест, съставения план е по реда на ЗСПЗЗ.

         По първото заключение по отношение на имот пл. № 83 актуван с акт за частна собственост № 1462/97 г. са описани граници, които не мога да установя съобразно акта поради това, че в община Царево и кметство Ахтопол не ми беше предоставен кадастрален план и по-точно частта, в която е заснет този имот пл. № 83. Всъщност, одобрен план не се представи на експертизата като цяло и по тази причина не мога да установя местоположението и границите спрямо някакъв план така, както са описани в акта за държавна собственост. Към датата на съставянето на акта за държавна собственост – 07.07.1997 г. е действала картата на землището на гр. Ахтопол. Съществувала е към този момент картата на землището на гр. Ахтопол, създадена по ЗСПЗЗ.

         Като казах, че няма одобрен план имам предвид, че имотите в двата акта за частна държавна собственост № 83 и № 95 са номера от кадастрален план, който на мен лично не ми е представен от община Царево и кметство Ахтопол като одобрен план.

         В актовете за частна държавна собственост, които цитирахме са актувани два имота с пл. № 83 и 95, които са взети от кадастрален план на местността, изработени през 1992 г. От него е запазена само една част, касаеща имот № 95, а имот № 83 в тази част не е нанесена и като цяло заповед за одобряване на този план не се представи на експертизата. Разписен лист също към този план няма.

         АДВ. О.: Нямам други въпроси към вещото лице.   

         Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ С.: Има ли изобщо одобрен кадастрален план за тази местност?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На мен лично одобрен кадастрален план за тази местност не ми е представен и по-конкретно за територията, в която попадат тези два процесни имота. Не знам дали има. Само една част от кадастрален план от 1992 г.  ми бе представен, без разписен лист и то от кметство Ахтопол.

         Работила съм само с картен материал. Не съм правила оглед на място.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Ако може вещото лице да отговори как са били индивидуализирани процесните имоти с граници и са били отразени в одобрената кадастрална карта от 2006 г., където са записани на заинтересованата страна „Машпроект” ЕООД?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видно от приложената към второто заключение скица, УПИ VІІІ, който е актуван с АОС № 337 действително в кадастралната карта от 2006 г. е с № 297 и е записан на „Машпроект” ЕООД в кадастралната карта съгласно акт за държавна собственост 1300/07.07.1997 г. Това е основанието да се запише този имот на „Машпроект” ЕООД. Как е идентифициран имота, не мога да кажа. Същото се отнася и за имот № 83, който е записан на „Машпроект” ЕООД съгласно акт за частна държавна собственост № 1462/1997 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на АДВ. Л.: Относно тези два имота кога е влязла в сила и дали е влязла в сила картата на възстановената собственост по ЗСПЗЗ за тях не мога да кажа, тъй като са се водили и продължават да се водят дела за собственост.

         По принцип когато един план не е одобрен, данните от него не се ползват официално, изобщо не се ползват като достоверни. В случая действително са записани от кадастрален план номера на имоти, но аз не съм видяла такъв план.

         По т.1 от второто заключение: Запознах се с неодобрения кадастрален план от 1992 г. и действително там има обозначени с № 95 и той попада върху имот № 297, но точните му граници не бих могла да кажа какви са. Това не съм го отразила в скицата, тъй като мащаба не позволява да го изчертая и по други две причини, че плана не е одобрен и няма разписен списък към него, но попада върху тази територия на имот № 297 по кадастралната карта от 2006 г.

         Моля да се вземе предвид, че където е записано в заключението ми „в землището на гр. Малко Търново” да се чете „в землището на гр. Ахтопол”. Става въпрос за техническа грешка.

         АДВ. Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА двете заключения на вещото лице, с приложени към тях скици,  при възнаграждение в общ размер на 550 лв., от които 40 лв. пътни и 30 лв. командировъчни, платими от внесените депозити.

 

         АДВ. О.: Моля, съдът да ми предостави възможност да представя извадки за имотите, които е поискана данъчната оценка, да представя скици и извадки от КВС, от които се вижда каква е годината на влизане в сила на картата на възстановената собственост. Твърдим, че към момента на издаване на актовете за държавна собственост за същата територия е бил налице влязъл в сила план на имотите, които се възстановяват в реални граници.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата. Считам за неотносимо искането на жалбоподателя, тъй като считам, че в настоящото производство се измества предмета му. Обжалва се заповед на областен управител за издаване на оценка. Считам, че следва да изследваме налице ли е правен интерес от страна на заинтересованата страна „Машпроект” ЕООД да иска издаване на данъчна оценка за процесните имоти, съответно да бъде издадена такава, а от приложените по делото доказателства е видно, че е налице такъв правен интерес, тъй като в кадастралната карта одобрена, влязла в сила, необжалвана от 2006 г., имотите са отразени на заинтересованата страна „Машпроект” ЕООД.

         АДВ. Л.: Представям скица № 27137/09.06.2008г. на поземлен имот с идентификатор 00878.503.297. Направена е корекция на скицата като основание за документа, идентифициращ правото на собственост е вписан акт за държавна собственост № 1300/97 г. Имам доказателствено искане: по делото съществуват данни за други кадастрални планове преди този от 1999 г., за които вещото лице твърди, че не са предоставени и по които планове процесните имоти са били нанесени и записани в разписните списъци на „Машпроект” ЕООД. В този смисъл и на основание чл. 171 от АПК моля да задължите жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи копия от всички планове на гр. Ахтопол преди 1999 г. в частта им касаеща процесните имоти заедно с разписните списъци към тях. Моля да допуснете допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да установи идентичност между поземлените имоти, които се владеят от доверителя ми в регулацията на Ахтопол и процесните имоти по кадастралната карта от 2006 г., като моля да ми бъде дадена възможност с допълнителна молба да конкретизирам въпросите към вещото лице.

         АДВ. О.: Възразявам срещу допускане на експертизата, тъй като владеенето на имотите от „Машпроект” ЕООД нямат нищо общо с юридическата легитимация на заинтересованото лице в производството по извършване на една административна услуга, каквато е издаването на данъчна оценка. Именно липсата на такава се доказва в настоящото производство в т. ч. и с направеното от нас искане за представяне на доказателства, че към момента, когато за първи път на името на заинтересованата страна е бил сътворен документ за собственост, претендираните имоти са имали граници, различни от тези описани в актовете за държавна собственост. При положение, че този документ не е съставен по надлежния ред и не е с действащите планове не може да се направи извод за това, че заинтересованата страна е надлежно легитимирана в производството по издаване на данъчна оценка. Що се отнася до искането за представяне на извадка от всички действащи планове искам да направя едно уточнение. Цитираните от вещото лице планове за земеустрояване от 1936 г., както и плана изработен по реда на ЗСПЗЗ за възстановяване на земеделските земи в реални граници се съхраняват в ОСЗГ гр. Царево до момента, в който е била одобрена кадастралната карта на общината. След това се предават в Служба по геодезия, картография и кадастър. Това, което се съхранява в община Царево е одобрения през 1999 г. ПУП. Той е одобрен по ЗТСУ. Заинтересованата страна не фигурира в имотния регистър като собственик. Това го твърдим и това не противоречи на изявлението на вещото лице противно на това, което твърди заинтересованата страна. Няма разписен лист към този или кадастралния план където „Машпроект” ЕООД да фигурира като собственик. В състояние сме да представим само извадка от ПУП от 1999 г. за двата имота.

         АДВ. Л.: Поддържам искането във връзка с изявлението на колегата. Искам да конкретизирам, в смисъл жалбоподателя освен всички други планове да представи и кадастрален план изработен през 1986 г., с който е попълнен такъв изработен през 1969 г., в който процесните имоти са нанесени и записани в разписния списък на „Машпроект” ЕООД.

        

         Съдът по доказателствата и исканията като прецени, че исканията на заинтересованата страна за представяне на писмени документи по делото са допустими, като по тяхната доказателствена сила съдът ще се произнесе с крайни си съдебен акт, намира, че следва да бъдат уважени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото днес представената от процесуалния представител на заинтересованата страна скица № 27137/09.06.2008г. на поземлен имот с идентификатор 00878.503.297 на  Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА Община Царево да представи в заверено копие по делото исканите от процесуалния представител на заинтересованата страна исканите писмени документи, описани по-горе в протокола, в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението. В противен случай ще бъде наложена санкция по закон.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира и представи допълнителни писмени доказателства във връзка с твърденията му в 30- дневен срок, считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на заинтересованата страна в 10-дневен срок считано от днес да представи в писмен вид въпросите си към допълнителната експертиза, с препис за останалите страни по делото, които имат възможност да вземат становище по тях в 10-дневен срок от получаването, след което съдът ще се произнесе по това доказателствено искане.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 30.03.2009 г. – 13,30 ч., за която дата страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение за определението на съда от днешно съдебно заседание на Община Царево.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: