ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2349 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.Ж., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник сектор към Областна дирекция на МВР гр. Бургас, Районно управление – Несебър, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Б.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на ПАМ № 17-0304-000377/27.07.2017г. на началник-сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. С молба от 14.11.2017г. жалбоподателката е поискала спиране на предварителното изпълнение на заповедта, основавайки се на решение на Районен съд - Несебър, което представя и с което е отменено издаденото срещу нея наказателно постановление. Поискала е и прекратяване на настоящото производство, едновременно с решаването му по същество и отмяна на оспорената заповед.

С определение от 14.11.2017г. съдът остави без разглеждане искането за спиране да допуснатото от закона предварително изпълнение.

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат всички представени по делото от жалбоподателя и от административнонаказващия орган писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства. Моята доверителка е получила СУ на МПС след като е влязло в сила решението на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателното постановление.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като счете фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателката с молбата от 14.11.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Уважаеми г-н председател, от името на моята доверителка моля алтернативно така, както съм предявила в представената жалба да прекратите производството по делото поради липса на предмет или да отмените заповедта за налагане на ПАМ, тъй като считам, че същата се явява необоснована и незаконосъобразна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с окончателен съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: