ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети октомври                       две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2349 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЗУ” АД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.   

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

 В залата се явяват вещите лица С.Р. и Т.Д..

 

 По хода на делото:

 АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили заключенията по допуснатите от съда съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи.

Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила с днешна дата молба от адв. П., в която е формулирано искане да бъдат приети като писмени доказателства документи представляващи съдебни решения и документи от водени между страните граждански дела, както и баланси на дружеството от 1990-1991 г.

 

АДВ. П.: Моля да бъдат приети като писмени доказателства документите приложени към докладваната от съда молба. Същите представям на базата на издадени съдебни удостоверения от почитаемия съд след последното съдебно заседание.

Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

АДВ. К.: Да се разпитат вещите лица. Становище по приемане на представените днес документи като писмени доказателства ще изразя на по-късен етап.

 

Съдът, с оглед заявените от страните становища ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Във вашето заключение се говори за различен брой бунгала 7, 4, 3. По делото за какъв брой са налични доказателства?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента в обособената база са 7 бунгала така, както съм го описала в заключението на стр. 2 и е заснета от фирма „Агрогеометър”, които документи са приложени като доказателства по делото.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Заявили сте, че има неодобрена кадастрална карта за 3 броя бунгала?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм записала, че е неодобрена.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: На въпроси № 2 и № 3 от вашето заключение са записани отговори, за които искам да попитам дали е ваше мнение или просто цитирате съдържанието на документите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В поставената от съда задача нямам такава да се произнеса относно търпимостта на обекта. Отговорите на въпроси № 2 и № 3 на стр. 4 това са конкретни отговори на база приложените по делото документи. Не е мое заключение.

АДВ. К.: Трайно прикрепени ли са процесните 7 броя бунгала към терена?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, процесните 7 броя бунгала са трайно прикрепени към терена на бетонова основа.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Давате заключение, че бунгала № 1, 3 и 4 са построени преди 1998 г., но не можете да кажете кога, а за останалите бихте ли могли да отговорите кога са изградени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трите бунгала са изградени преди 1998 г. - преди възстановяване на имотите. Но общо за всички бунгала не се намериха строителни книжа, за да установя годината на изграждане.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът, с оглед изчерпване въпросите към вещото лице и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице С.Р. в размер на 500 лв., платими от внесения депозит.(изд.Р.К.О. - 500 лв. на 14.10.2015 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

Т.Ж.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: В отговор на поставения от адв. П. въпрос № 1 говорите за инвентарна книга, а по делото има приложен регистър на инвентарните карти. Има ли разлика в тези две понятия и този регистър, който е по делото ли имате предвид?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имала съм предвид това, което е приложено по делото, а именно регистър на инвентарните карти. Аз съм го разчела книга.

 

         Съдът, с оглед изчерпване въпросите към вещото лице и по приемане на експертизата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д., на която определя възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 350 лв. – 14.10.2015г.)

 

         АДВ. К.: Първото от представените доказателства е приложено по административната преписка и се намира в кориците на делото. Не възразявам да бъде прието. За останалите писмени доказателства считам, че са неотносими към предмета на делото, тъй като не могат да бъдат отнесени към спорните 7 броя бунгала.

         Представям и моля да приемете писмени доказателства, а именно скица изх. № 159/03.02.2003 г. от ОС „Земеделие и гори” гр. Царево за това, че няма заснети постройки към този момент, писмо до кмета на гр. Ахтопол от „ДЗУ” АД гр. Стара Загора с изх. № 6500-754/04.09.2006 г. също и описаните към него скица-проект от фирма „Агрогеометър” ЕАД. Във връзка с това писмо се иска разрешение за поставяне на оградата на този имот и писмо, с което кмета на Ахтопол препраща писмото на кмета на община Царево, което писмо също представям.

         Представям решение на ЦРС, което е потвърдено с представеното решение на БОС. Във връзка с твърдението на жалбоподателя, че се съдържат мотиви за търпим строеж, точно обратното се съдържа в това решение.

На този етап нямам доказателствени искания.

         АДВ. П.: От представените документи от 2006 г. е видно, че има 7 броя бунгала. Държа да представят оригиналите. Моля да бъдат задължени.

         АДВ. К.: Заверен препис от скицата съм представил от ОС „Земеделие и гори” гр. Царево.

АДВ. П.: Да се приемат представените доказателства, като държа да се представи оригинала.

 

         Съдът, с оглед становището на страните по представените документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба от адв. П. документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от адв. К. в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         Намира искането на адв. П. за представяне на оригинал от скица № К00205/03.02.2003 г. на ОС „Земеделие и гори” гр. Царево за неоснователно, с оглед поставения в същата скица печат на Община Царево „вярно с оригинала”.

         АДВ. П.: Правя искане за назначаване на допълнителни съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи доколкото е спорен броя на бунгалата. В тази връзка, моля допълнително допуснатата съдебно-техническа експертиза да отговори на следните въпроси:

 

1. Съвместно с вещото лице от съдебно-икономическата експертиза да провери и установи имат ли бунгалата някакви маркировки като инвентарни номера и съответстват ли тези маркировки на инвентарните номера към извлечението по сметка 203 от 31.03.1991 г. налична като доказателство по делото?

2. Да доуточни и прецизира по време на процесния период 1990-1991 г.,  за да бъде включен актив по сметка 203 следвало ли е строителството да бъде прието по законоустановения начин с Акт 16 – т.е., наличието по сметка 203 изисква ли строителството да е прието по установения ред? Това е поради дългия период от време, а съгласно практиката на Върховен административен съд са допустими всички доказателствени средства.

         АДВ. К.: Моля да оставите без уважение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, тъй като такъв въпрос е бил поставен под № 4 към заключението. Точно същия въпрос. Затова, моля да не бъде уважаван.

         По отношение на комплексната задача, считам, че не е необходимо да бъде ангажирано вещото лице по техническата експертиза. Считам, че е ненотносимо към предмета на делото това искане. Предоставям на съда, но мисля, че е редно вещото лице от съдебно-икономическата експертиза да извърши тази задача. Но дали има поставени инвентарни номера и дали отговарят на баланса, е абсолютно ирелевантно.

 

         Съдът, с оглед така формулираното доказателствено искане за допускане на допълнителна експертиза, намира следното:

         По искането за допускане на допълнителна експертиза, която да установи в процесните бунгала налични ли са инвентарни номера и тези инвентарни номера съответстват ли на инвентарния списък представен по делото, намира така формулираното искане за процесуално допустимо, а относно относимостта на отговорите на вещото лице към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт и след представяне на въпросните отговори.

По отношение на поставения втори въпрос, а именно необходимо ли е сградите да бъдат изцяло изградени и приети преди включването в сметка 203, съдът намира така поставения въпрос за недопустим с оглед обстоятелството, че същият въпрос формулиран по същия начин е бил поставен на вниманието на вещото лице Т.Д., която е отговорила на този въпрос в представеното писмено заключение, по което заключение адв. П. нямаше въпроси.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка на място, да отговори на въпроса:

           1. Върху процесните 7 броя бунгала налични ли са инвентарни номера и ако такива са налични, тези инвентарни номера съответстват ли на инвентарния списък на дружеството-жалбоподател, който е приложен по делото?

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза  в размер на 150 лв., платими в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас от страна на жалбоподателя.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.12.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: