ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2349 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЗУ” АД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

 

 По хода на делото:

 АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение, от страна на процесуалния представител на жалбоподателя са представени конкретизирани и формулирани въпроси към поисканите съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило и становище от ответника по оспорване чрез процесуалния представител, в което становище е взето отношение по сезиращата жалба и както по формулираните доказателствени искания. Към становището на ответника са приложени и частна жалба до Окръжен съд – Бургас, както и молба депозирана от дружеството-жалбоподател до Районен съд - Царево.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с вх. № 5167/02.06.2015 г., по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е формулирано искане на основание разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК производството по настоящото административно дело да бъде спряно.

 

АДВ. П.: Повод за тази наша молба е становището на ответната страна и нейната жалба до Окръжен съд - Бургас във връзка с обезпечителната заповед и нашето становище е, че съдът независимо от обезпечителната заповед следва сам по отношение на наличните по делото доказателства да прецени доколко следва да бъде спряно производството. Ние считаме, че следва да бъде спряно доколкото е налице преюдициален спор за собственост. Поддържаме молбата.

Моля също така да ни бъде издадено съдебно удостоверение до Районен съд – Царево, по силата на което да докажем наличието на спор за собственост, с оглед преценка на съда.

Поддържаме доказателствените искания за извършване на експертизи.

АДВ. К.: Поддържам становището от ответника. Да се приемат представените писмени доказателства.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото Определение № 1280/22.05.2015 г., с което е отменено допуснатото обезпечение от ЦРС.

Моля да ни бъдат връчени преписи ако има такива по делото от молбите на жалбоподателя със задачите към двете експертизи, като моля да ми дадете подходящ срок да взема становище по тях.

Не възразявам да бъде издадено съдебно удостоверение, като считам, че за фактите, които се целят да се докажат има доказателства по делото. Ако прецените, да се издаде удостоверението.

Други доказателствени искания нямам.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по повод формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя искане за спиране на производството, намира същото за неоснователно по следните съображения:

Съгласно нормата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК субсидиарно приложим по реда на чл. 144 АПК, съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. От заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, а и от представените от него доказателства се установява, че между страните е налице спор за материално право по отношение на имоти, за които дружеството-жалбоподател претендира правото на собственост. Именно поради наличието на висящ спор за материално право, процесуалният представител на жалбоподателя обосновава искането за спиране на настоящото производство.

Съдът след анализ на тези факти намира, че в случая не е налице твърдяната преюдициалност. Предмет на настоящото производство е заповед на кмета на Община Царево, с която по реда и при условията на чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ е разпоредено премахването на установен незаконен строеж. В случая законосъобразността на така постановения административен акт не се обуславя и не е в зависимост с наличен и висящ между страните спор за материално право. Производството по чл. 225, ал. 1 от ЗУТ се развива между административния орган постановил акта и изчерпателно посочени в ЗУТ адресати, между които собственикът на терена и лица носители на ограничени вещни права върху същия, а също така адресат е и лицето реализирало твърдяния незаконен строеж. По делото не се спори, че дружеството-жалбоподател като правоприемник на бившите собственици - държавни предприятия на почивната база заявява твърдение на първо място за собственост, в каквато насока са и действията целящи установяване по съдебен път на този факт, а от друга страна заявява и правоприемство по отношение на дружествата, реализирали този строеж.

С оглед горното и поради липсата на регламентираната в чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК хипотеза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на производството по административно дело № 2349/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес, в който срок процесуалният представител на ответника да се запознае с формулираните въпроси към поисканата съдебно-икономическа експертиза  и съдебно-техническа експертиза, като в указания срок същият може да представи становище по допускането на експертизите с така формулираните въпроси, респективно да постави допълнително такива. По допускане на експертизата, съдът следва да се произнесе след запознаване със становището на процесуалния представител на ответника.

ДОПУСКА изготвянето на съдебни удостоверения, които да се издадат на жалбоподателя, за да му послужат пред Районен съд - Царево и Окръжен съд - Бургас с цел снабдяване с други такива, удостоверяващи наличен и висящ пред ЦРС спор към момента за материално право, както и удостоверение от Окръжен съд – Бургас, установяващо влизане в сила и предоставяне в заверен препис на съдебния акт по въззивно гражданско дело № 84/2014 г. Поисканите съдебни удостоверения следва да бъдат издадени след внасяне на съответните държавни такси.

ПРИЕМА представените с докладваното от съда становище с документи, както и тези представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника като писмени доказателства по делото.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 г. – 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: