ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2349 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ «ДЗУ» АД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено от днес пълномощно.

 

 По хода на делото:

 АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, като Ви моля да не се дава ход на делото и производството по делото да бъде прекратено поради просрочване на жалбата. Оспорената заповед е била връчена на жалбоподателя на 31.10.2014 г., което е видно от обратната разписка. Срокът за обжалване по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ е изтекъл на 14.11.2014 г. – петък, присъствен ден. От страницата с входящия номер на жалбата е видно, че същата е постъпила в деловодството на Община Царево на 17.11.2014 г. – 3 дни след срока за обжалване. По административната преписка липсват доказателства по какъв начин жалбата е постъпила в деловодството на Община Царево и ако това е станало по пощата, коя е датата на изпращане на жалбата. Приложената по административната преписка обратна разписка от „Български пощи” ЕАД за мен не съдържа данни за датата, липсва клеймо с дата на изпращане на жалбата. Ето защо, на този етап моля да не давате ход на делото.

АДВ. П.: Представям доказателство, че датата на изпращане е 14.11.2014 г., като доказателство за това е квитанция от „Bul Post” , която е подписана от Община Царево.

АДВ. К.: При така представените доказателства считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „ДЗУ” АД против Заповед № РД-01-790/13.10.2014 г. на кмета на Община Царево, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж, съставляващ „Почивна база ДЗУ Стара Загора”, находящ се в ПИ 00878.107.1 по КК на гр. Ахтопол.

 

         АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените както с жалбата, така и с допълнителната молба към жалбата доказателства, а именно № 9.1-9.5 и 16.1. Констатирахме, че тези доказателства липсват и с допълнителната молба ги представих.

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза  със задачи съгласно жалбата, като бихме желали да ни се даде срок да направим уточнение на допълнителните въпроси. 

Молим да ни бъдат издадени исканите съдебни удостоверения, които са описани в жалбата.

Моля да бъде задължена Община Царево да представи доказателства относно основанията за това на какво основание ни е приела за собственик на базата. За Ваше сведение между нас и държавата тече граждански спор за базата, тъй като собствеността ни се оспорва както от общината, така и от държавата. С наша молба ни е издадена обезпечителна заповед от Община Царево по гражданско дело № 119/2014 г., по силата на която се спира административното производство във връзка с издадената заповед, поради което и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 връзка с чл. 144 от АПК, моля производството по делото да бъде спряно до решаване на гражданския спор по делото, тъй като спорът е преюдициален към настоящия.

         АДВ. К.: От името на моя доверител заявявам, че оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че обжалваната заповед на кмета на Община Царево е постановена в рамките на предоставените му правомощия и при спазване на материалноправните норми. Твърдим, че строежът, предмет на обжалваната заповед по процесните съдебни дела няма статут на търпим строеж по смисъла на §16 от ПР на ЗУТ, защото същите не са били допустими към момента на твърдяния от жалбоподателя момент съгласно действащия ЗУТ към момента и устройствените правила. Моля, изрично Почитаемият съд да укаже на страните разпоредбата на чл. 1 от АПК доказателствената тежест за установяване на доказателствата относно хипотезата на §16 от ЗУТ.

Ще Ви моля да ми бъде дадена възможност за запознаване с представените с допълнителната молба документи от страна на жалбоподателя, с представената обезпечителна заповед, с искането за спиране на настоящото производство, както и с евентуално представената молба с конкретни задачи към експертизата, за да мога с насрещна молба да взема становище и да поставя въпроси към експертизата. Оспорвам като неотносими представените към жалбата писмени доказателства, като подробни доводи ще изложа в молбата.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото. Същите като официални документи са процесуално допустими, а по отношение на тяхната относимост към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния съдебен акт.

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който срок същият следва да изготви и представи по делото допълнителна уточняваща молба, в която следва да конкретизира въпросите към поисканата от него комбинирана съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза или при условията на алтернативност да формулира искане за допускане на две отделни експертизи - съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза.

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае в 7-дневен срок считано от днес с документите приложени към молба с вх. № 2538/16.03.2015 г., депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя, като в указания срок процесуалния представител на ответника може да изрази становище и по приемането им като писмени доказателства по делото.

         Да се предостави възможност в 3-дневен срок от депозиране на уточняващата молба по поисканата експертиза, в който срок процесуалния представител на ответника може да се запознае и изрази становище с поставените въпроси към експертизата(експертизите), както и самия той да формулира въпроси към експертизата (експертизите).

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: