ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2349 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юк. И. с представено по делото  пълномощно.

Ответникът – началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се представлява от юк. Г. и юк. Т. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 4653 от 19.05.2015 г.,  което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. И.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Г.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. - ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Юк. И.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

         Юк. Т.:  Правили ли сте проверка в счетоводството на дружеството или сте работили само по документи в кориците на делото?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата съдържа и информация, представена от дружеството-жалбоподател, и тя касае възстановения размер на ДДС и АПВ, с което е възстановено ДДС.

 

         Юк. Г.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Съдът няма въпроси към вещото лице.

 

         Юк. И.: Представям писмо на Министерство на икономиката с № 26-Л-12/06.02.2015 г., от което е видно, че до 4 април 2013 г. правилната тарифна позиция за класиране на процесните масла е 2710 и същите са били освободени от мита. Представям Регламент /ЕС/ 215/802 на Съвета от 19 май 2015 година за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти, от който е видно, че след 04.04.2013 г. тарифният номер, определен от страна на ответника, е суспендиран.

 

         Юк. Т.: По отношение на представеното писмо от Министерство на икономиката, моля да бъде прието, но да не бъде кредитирано от съда, тъй като това министерство не е компетентно в областта на тарифното класиране. Тарифно класиране се извършва от Агенция „Митници” при внос на стока.

         Представеният регламент да се приеме, но не касае конкретната административна преписка, тъй като декларирането на стоката е от 26.09.2011 година, а регламентът касае месец април 2013 година.

 

         Юк. И.: Мотивите за издаването на регламента дават основание да се счита, че процесният продукт, за периода за който водим делото, не следва да бъде класиран в позиция 27079999, а в позиция 2710.

 

         Юк. Г.: По отношение на представеното писмо от Министерство на икономиката, считам, че това писмо съдържа само констатации по отношение на определена стока как е била класирана, а не кой е правилния код.

 

         Юк. И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: писмо с № 26-Л-12/06.02.2015 г. на Министерство на икономиката и Регламент /ЕС/ 215/802 на Съвета от 19 май 2015 година за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 400,00 лв. на 27.05.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. И.: Уважаема г-жо Председател,  моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определена тарифна позиция, различна от декларираната от страна на дружеството, по съображения подробно изложени в жалбата и в допълнителните становища.

         Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

         Моля за присъждане на направените по делото разноски и  юрисконсултското възнаграждение.

 

         Юк. Т.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението на началника на МП „Пристанище Бургас Център” е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбата на Закона за митниците и АПК. Процесното решение е издадено след изготвяне на митническа лабораторна експертиза и изрично становище по тарифно класиране на стоката.

         Моля да потвърдите процесното решение като правилно и законосъобразно.

         Моля за присъждане направените деловодни  разноски.

         Ще представим подробно писмено становище.

 

         Юк. Г.: Моля да потвърдите процесното решение като правилно и законосъобразно и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА на страните, че им предоставя 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: