ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 25.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети февруари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2349 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 12,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юк. И. с представено по делото  пълномощно.

Ответникът – началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се представлява от юк. Г. и юк. Т. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Д.Л. и С.А..

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 1573/16.02.2015г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. И.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Г.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

 ВЪПРОС: В предходното заключение казвате, че продуктът може да бъде отнесен в подпозиция 27101791, като считате, че ако се приеме, че ароматните съставки преобладават към неароматните съставки, продуктът може да бъде отнесен в поз. 9919 - коя от двете позиция 2710 или позиция 2707 описват най-специфично продукта с характеристиките, които сте анализирали в настоящото производство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Според мен качествата и предназначението на един продукт са от значение за тарифното му класиране. Независимо, че ароматните съставки са преобладаващи, химикофизичните свойства на продукта са предпоставка класиране в позиция 27101971, като мотивите ми за това са следните: първо, в един от абзаците в позиция 27079999 има зададен въпрос да отговоря дали продуктът отговаря на тези изисквания, аз съм посочила, че на базата на физикохимичните свойства продуктът не съответства на подточките от а/ до г/. Когато продуктът не отговаря на изискванията в подточки от а/ до г/, може да бъде класиран в код 2710 от 1971 до 1999. С проведените изпитвания беше доказано, че продуктът не отговаря на изискванията на подточки от а/ до г/ в код 2707 9999. Приложим е текста, че според неговите характеристики, продуктът следва да отиде в код 2710 от 1971 до 1999, където са продуктите тежки масла. Вторият мотив е граничен случай, съгласно който, ако на процесният продукт не може да е определен цвета на разреждане, то той може да бъде класиран като тежко масло. Съгласно данните от изпитване на продукта в независимата лаборатория „Сейболт България”, е установено, че цвета на разреждане не може да бъда определен за процесния продукт. Третият мотив е предоставената ми възможност да се запозная с варненска практика, по която е направено запитване но СЕС и в отговор СЕС постановява, че критерий за класирането са именно предназначението и характеристиките на дадени продукти. В конкретния случай е установено, че процесният продукт е нефтена фракция, получени при атмосферна дестилация на нефт, има характеристиките на нефтен продукт и се използва в процесите на дълбочинно преработване, вкл. каталитични методи, с цел повишаване на светли нефтопродукти. В предходната част на експертизата сме коментирали схемата, част от Приложение 2  и който илюстрира последваща преработка на внесения мазут. Тези доводи ми дават правото да направя заключение, че свойствата и предназначението на продукта  позволяват класиране в код 2710.

 

ВЪПРОС:  Ако приеме хипотезата, че и двете позиции еднакво специфично описват продукта, то преобладаването на ароматните съставки ли е показателя, който предава главния характер на продукта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Според мен показателят „съдържание на ароматни съставки” не е водещия за характеризиране на процесния продукт, може да служи само за ориентир при провеждане на дълбочинните процеси при последващата преработка на продукта – температури, налягане, масови съотношения могат да бъдат адаптирани спрямо съдържанието на ароматните съставки. Това е нефтен продукт с предназначение за допълнителна специфична преработка, включваща каталитичните методи за преработка.

 

ВЪПРОС: Може ли само на базата на анализ на ароматните съставки, несъобразяваща се с катализатори да се заключи, че анализираният продукт  е минерално масло, получено от преработка на нефт, в който ароматните съставки преобладават над неароматните ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В МЛЕ продуктът не е изпитан по едни от основните характеристики – показателите плътност и дестилационни характеристики. Същите са в обхвата на лабораторията и без да се изпитат дестилационните характеристики на продукта няма основание да се каже какво е съдържанието на ароматните съставки, тъй като съгласно Приложение А на ОБ на КН,  методът е приложим за продукти, чиято крайна температура на дестилация е 315ºС. МЛ-гр.Русе не е правила дестилационни характеристики и в този случай коментара, че измерените показатели на изпитваните показатели, е некоректен. Недопустимо е да се  цитират данни от сертификата на производителя и да бъдат отнесени към резултата на МЛЕ. Второ, дори само на така определените ароматни съставки, не може да се каже, че продуктът е различен от бензен, толуол, толуен, кселен и други изразени в раздел „становище” на МЛЕ. По дестилационни характеристики може да се види, че процесният продукт не съдържа бензен, толуен и другите посочени продукти. В Приложение 2 в сравнителния анализ за характеристиките на процесния продукт спрямо характеристиките на продуктите от подпозиции на позиция 2707 подробно съм дала заключение относно това несъответствие на процесния продукт с посочените по-горе продукти.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По допуснатия въпрос на съда по т.9 предполагаше отговор дали МЛ-гр.Русе притежава хроматографска колона по Приложение А, от заключението казвате, че Ви е предоставена фактура за закупуването й от 28.02.2011г. и декларация за съответствие - как установявате, че хроматографската колона е точно тази, с която е извършен анализ на продукта през месец ноември 2012г., след като във фактурата и декларацията за съответствие не е посочена марка, сериен номер, за да се направи аналогия за идентичност между закупената хроматографска колона на 10.02.2011г. с тази хроматографска колона, с която се декларира от страна на доставчика данни за съответствие?

 

Юк. Т.: Възразявам по въпроса. Вещото лице е било  в МЛ-гр.Русе по повод конкретно дело касаещо спор по решение на началника на МП, което е издадено на база на изготвена от МЛ-гр.Русе конкретна експертиза. Вещото лице няма как да коментира.

 

Юк. И.: Въпросът е допуснат, а вещото лице не е отговорило в пълнота. Въпросът е релевантен и не може да се установи идентичност на закупена колона с такава, с която е извършен анализ. Вещото лице цитира само фактурата.

 

Юк.Т.: Конкретно по това дело ли е ходило на посещение вещото лице в ЦМЛ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В заключението си съм посочила по кои дела съм посетила МЛ-гр.Русе,  задачите ми бяха две – да се установи колоната, с която е извършено определянето на ароматни съставки, съгласно Приложение А, дали съответства на изискването на самото приложение и вида и други характеристики на силикагела. При посещението си в МУ-гр.Русе не бях допусната в самата лаборатория, за да видя налична ли е колоната и дали съответства на декларираното в декларацията за съответствие. Бяха ми предоставени документите, които съм цитирала в заключението - фактурата и декларацията за съответствие и два сертификата за закупен селикагел. Относно колоната – използва се за определяне на ароматни съставки по Приложение А, както в конкретния случай, така и в делата, които съм посочила като задача да посетя МЛ-гр.Русе. Колоната трябва да е една и съща, защото Приложение А изисква такава колона за определяне на съдържанието на ароматни съставки. Дори да бях отишла още веднъж, предполагам, че нямаше да бъда допусната. Колоната ще се използва при анализа на всички продукти по делата, тъй като навсякъде се използва метода по Приложение А с помощта на въпросната колона цитирана в самото приложение. Що се касае до характеристиките на силикагела съм дала заключение за гранулометричния състав и  абсорбента, които влияят на хроматографския анализ – данни за активността на силикагела и начина на определяне на активността му и дали се регенерира за повторно използване методите за регенериране и определяне на активността след регенерирането му. Такива записи не бяха предоставени, а липсват и първични записи в МЛЕ.

 

ВЪПРОС: Как установявате, че силикагела  от 1 кг е същият, с който е извършен анализа? Как установявате, че съответства на Приложение А от ОБ към КН, тъй като на стр.8 от отговора казвате „съгласно приложените сертификати”, тъй като такива няма приложени -  приложени са три броя фактури, които не касаят периода на анализа  на продукта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фактурите, в които има данни за гранулометричния  състав съм имала предвид за анализиране на тежки нефтопродукти, какъвто е процесния продукт.

 

Юк.Т.: Анализът на продукта е извършен на друга дата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Датата  на изготвяне на експертизата е първата дата - 13.06.2012г. - първата дата съвпада със завеждането на МЛЕ.

 

         Юк. Г.:Заявката е № 296/15.05.2012 г. изх. № на МП е № 2920/15.05.2012г.Когато постъпи в МЛ-гр.Русе получава № на експертизата. Заключението е изготвено на 27.08.2012г.

 

 

         Юк. Т.: Заявката за анализ и контрол е номер на митницата.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В ръководството от ЦМЛ е даден срок за изготвяне на експертизата след като пристигне пробата. Един документ се завежда в дневник, когато е изготвен. МЛЕ е заведена под № 27.

 

         Юк. Т.: Експертизата е с № 27_13.06.2012 г. - това е входящия № на ЦМЛ.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно данните от фактурата гранулометричния  състав отговаря на изискванията по Приложение А. Използват силикагел с такива характеристики. За конкретната експертиза не мога да кажа, тъй като не бих допусната до лабораторията. Наличност на колона се установява, като я види човек.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

         ВЪПРОС: Във Вашата компетентност ли е да прецените дали хроматографската колона съответства на Приложение А?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В схемата към Приложение А са посочени какви са габаритите на колоната – това бих могла да го видя и да го установя визуално. Работила съм хроматографски анализ две години и детайлите на този метод са ми ясни.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с поставения въпрос от ответната страна, предвид че вещото лице се е запознало с документите по делото, моля, да отговорите съгласно т. 4 от описа кой е вх.№ на заявката за анализ и контрол на пробата, подлежаща на изследване?

 

         Юк. И.: Възразявам не е допуснат такъв въпрос, следва да има определение от съда.

 

         Юк. Т.: Неоснователно е възражението, вещото лице изготвя по настоящото дело трета експертиза  за коментар на МЛЕ с № 27_13.06.2012/27.08.2012 г. Предмет на тази експертиза е даденото от съда определение, с което вещото лице е посетило МЛ-гр.Русе. Задачата е дали лабораторията притежава документи за хроматографската колона и дали съответства на начина на изпитване по Приложение А.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Според мен има регламентиран срок и след като пристигне пробата в лабораторията, същата трябва да бъде анализирана и когато документа се изготви, се вписва.

 

         Юк. Г.: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към Приложение 1 от експертизата съм дала таблица, която онагледява свойствата на продукти от нефтен произход като процесният продукт и висококипящи фракции от високотемпературни каменовъглени катрани. В рамките на показателите, характерни за двата вида продукта, съм направила сравнение и заключение къде може да се намери аналогичността. Двата вида продукти са аналогични по основните показатели качествен, елементен състав и съдържание на характеристични групи въглеводороди, тоест груповия въглеводороден състав. Това са основните показатели, които дефинират качеството на един продукт. Количественото съдържание на химичните елементи и групите въглеводороди, които изграждат нефтените продукти и продуктите от каменовъглен произход съм посочила, че са различни и тези различни количествени съотношения рефлектират върху химикофизичните свойства, които рефлектират върху последващото преработване на продукта.

 

         Юк. Т.: Вещото лице не отговори ясно и точно за тъждествеността на понятието. В т. 2 се говори за аналогия.

 

         Юк. И.: Възразявам, въпроса съдържа внушение към вещото лице. Вещото лице отговори на въпроса.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Едното понятие е по – общо. Качествения състав е по-общото понятие от качествено-елементния състав. Качеството се определя най-вече от съдържанието на химични елементи и съдържанието на характеристичните групи въглеводороди.

 

         Юк. Г.: Структурата и физикохимичните свойства на сравняваните продукти, пишете, че са различни -не са ли част от това общо понятие „качествен състав”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В отговора на предходния въпрос коментирах, че различните количествени съотношение на химичните елементи и групите въглеводороди изграждащи продукти от нефтен и каменовъглен произход, рефлектират върху физикохимичните свойства, които са от значение за технологичната им преработка.

 

         Юк. Г.: Физикохимичните свойства част ли са от качествения състав на един продукт?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Те се определят от количествените съотношения, както е посочено в таблицата и в отговора на тези два въпроса. Има различия в съдържанието на химичните елементи и хетероатомите, както и в химичните въглеводороди изграждащи двата вида продукти.

 

         Юк. Г.: Къде в проучените от вещото лице нормативни и тълкувателни текстове е посочено, че евентуалната последваща преработка е критерий за класирането на продукти, аналогични на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани в код по КН 27079919?

 

         Юк. И.: Възразявам - въпросът е правен.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно текстовете на ОБ към КН за подпозиция 27079919, към тази подпозиция принадлежат продукти, получени чрез първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, за които е посочено, че търпят последваща преработка и в т.2, продукти аналогични на посочените в т.1., при положение, че имат подобен качествен състав. Изискването или посоченото изискване да бъдат посочени на последваща преработка продуктите от подточка 1, съм го счела валидно и за продуктите от подточка 2.

 

         Юк. Г.: Как при липсата на съединения бензол, толуол, кселол и нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли, за които е ясно, че са съединения от преработката на въглища и каменовъглен катран, как при липсата в процесния продукт вещото лице е установило подобен качествен състав между процесния продукт и продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В Приложение 1 към експертизата в раздела за каменовъглени продукти съм дала подробно обяснение как се преработват въглищата и какви са продуктите от тяхната преработка – високотемпературни каменовъглени катрани се получават като течен продукт при коксуването на въглищата, което представлява процесна деструктивна преработка на въглищата. Така получения течен продукт или каменовъгления катран, ако се подложи на първична дестилация, се получават фракции с по-тесни температури на кипене – леки, средни, антраценови тежки масла. Като база за сравнение на процесния продукт съм посочила с кои от тези продукти може да бъде направено – с високипящите тежки и антраценови масла. В по-леките и в средните фракции, получени при първичната дестилация на каменовъгления катран, се съдържат цитираните бензол, толуол и др. По принцип бензол, толуол като нискокипящи продукти няма как да се съдържат в мазута, който има значително по-голяма граница на кипене. Като продукти те се съдържат в по-нискокипящи нефтени фракции - бензиновите и керосиновите фракции, но няма как да се съдържа във висококипящата нефтена фракция, каквато е мазута, чиято начална температура на кипене е над 360ºС.

 

         Юк. Т.:Вещото лице е запознато с позиция 2710 и позиция 2707  - има ли понятие „фракции”, която описва в заключението си?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Понятието „фракции” се касае за нефтен продукт кипящ в нефтена граница на кипене. Процесният продукт и продуктите от каменовъглен произход,  с когото го сравняваме – сравняваме продукти имащи сходни температурни граници и в ОБ към КН е казано, че не се сравняват индивидуални съединения, за които има точно дефинирани подпозиции от съответната позиция. В приложения анализ съм посочила за продукта бензол, толуол, когато се касае за чистота над 95 % в какъв код да се отнесе. В случай сравняваме продукти кипящи н аналогични температурни граници.

 

         Юк. Т.: Има или няма понятие „фракция”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Понятие „фракции” точно няма, но има продукти с температурни граници на кипене.

 

         Юк. Т.: Аналогията в качествения елементен състав, груповият въглеводороден състав и съдържанието на ароматните съставки съществува ли между стоката, предмет на делото, и кода по КН 27079999?

         Юк. И.: Възразявам, въпросът е правен.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В код 27079999 е казано кои продукти се включват – продукти от високотемпературни каменовъглени катрани, аналогични по подточка от а/ до г/.

 

         ВЪПРОС: Това изявление от подточка а/ до г/ съобразено ли е с решението на СЕС?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, в отговора на запитването на СЕС е допуснало презумпция, че списъка на код 27079999 може да не изчерпателен, но никъде не е освободил изискването за продуктите да отговарят от подточка а/ до г/.

         Юк. И.: Да се приеме заключението.

 

         Юк.Т.: Изцяло оспорваме заключението. Подробни съображения ще изложа по съществото на спора.

 

         Юк. И.: Представям становище-молба, Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, като твърдим, че реда и начина за вземане на проби не е спазен; Анекс № 2 към Банкова гаранция №13997/03.14 от 10.12.2014г., в уверение, че вземането е обезпечено и  е основание за спиране на предварителното изпълнение; писмо рег.индекс 26ЛЛ/41 от 23.09.2009 г. на Агенция „Митници”; писмо на Министерство на икономиката № 26-Л-12/06.02.2015г. в уверение, че продуктът правилно е тарифиран от страна на дружеството и проект за регламент за суспендиране на мито – до 2018 г. Митото вече е суспендирано, списък с допълнителни разноски.

 

         Юк. Г.: Моля да не кредитирате писмото от заместник-директора на Агенция „Митници” от 2009г., тъй като касае конкретен износ, а процесния случай е внос, касае се за котелно гориво и гориво за корабно зареждане, касае конкретен случай и няма обвързваща сила. В настоящия случай се касае за мазут. В писмото пише, че стоката не следва де претърпява преработка. Относно писмото от Министерството на икономиката  - не е от компетентно учреждение, което следва да се произнесе. В конкретния случай писмото е неотносимо, тъй като декларирания продукт по процесното дело е от 2012 г.

         Представям извадка от Окончателен доклад от изпитване за пригодност на минерални масла, за да удостоверим, че МЛ е участвала в тези изследвания и се потвърждава метода по Приложение А, ведно с доклад от служител от Агенция „Митници” и посочените резултати от тези изследвания.

 

         Юк. И.: Във връзка с направеното оспорване на представеното от нас писмо – общоизвестен факт е, че до май 2013 г. правилната тарифна позиция е 27101791, както е тарифирало дружеството. Относно доклада и заповедта на началника на Митница Русе,  същите се ирелевантни и нямат доказателствена сила. Агенция „Митници” и подведомствените лаборатории не притежават акредитация за ползвания от тях  метод. С декларацията не може да се установи дали е спазен принципа за възпроизводимост и повторяемост. Представените от нас доказателства са релевантни и следва да се приемат.

 

         Юк. Т.: По отношение на банковата гаранция в Митница Бургас е приет Анекс № 2, който обезпечава размера на ПДВ до 37 млн.лв. и покрива размера на задължението по настоящото дело.

         Юк. И.: Съответства ли хроматографската колона с дължина 1500мм,  с тази по Приложение А към ОБ на КН с параметри е 1800мм?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Видно от дизайна и габаритите на колоната, съгласно Приложение А от ОБ към КН, тя включва цилиндрична част с дължина 1500мм, в която се извършва същинското хроматографско разделяне и сферичен резервоар за обема на разтворителя, използван при разделянето на продукта на компоненти. Има допълнителен елемент в дясно на чертежа от Приложение А, който служи са създаване на налягане по време на хороматографското разделяне. Видно от фактурата, която ми се предостави ,дължината на закупената колона е 1500мм, тоест не отговаря на размерите на колоната по изискването на Приложение А от ОБ към КН. Декларацията за съответствие е издадена с повече от година и половина по-късна дата от датата на закупувана на колоната по фактурата и е записано в декларацията за съответствие, че колоната е заявена за нуждите на акредитираната МЛ – гр. Русе, но към датата на заявяване на колоната, дори и при закупуването й, лабораторията не е била акредитирана.

 

         Юк. И.: Как установявате, че силикагела,  закупен 28.02.2011 г. е  съответен на закупения и на този, за който са представени съответните сертификати през две години по-късно от закупуването?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Сертификатите са изтеглени от сайта на фирмата- производител, сертификати за даден реагент – силикагел и се изтеглят по партидния номер на реагента, който е посочен на опаковката на закупения реагент. Изтегля се сертификат. Не ми се предостави възможност да вляза в лабораторията и да видя по дадения партиден номер съответния силикагел. Коментирала съм, че по така представените сертификати гранулометричния съства съответства на изискванията по Приложение А, но тези сертификати, за която  партида се отнасят и кога са използвани в анализите на МЛ – гр.Русе - не мога да кажа.

 

         Юк. Т.: По декларацията за съответствие – датата на нейното издаване, МЛ – гр. Русе била ли е акредитирана?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Датата на издаване на декларацията за съответствие е година и половина след като колоната е заявена и доставена към митническата лаборатория. Към датата на издаване на декларацията за съответствие лабораторията е имала акредитация, но при заявката и закупуването - МЛ – гр. Русе не е била акредитирана.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени в днешното съдебно заседание: Становище-молба; Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки; Анекс № 2 към Банкова гаранция №13997/03.14 от 10.12.2014г.; писмо рег.индекс 26ЛЛ/41 от 23.09.2009 г. на Агенция „Митници”; писмо на Министерство на икономиката № 26-Л-12/06.02.2015г., списък с допълнителни разноски от жалбоподателя и Проект за регламент за суспендиране на мито – до 2018 г.; извадка от Окончателен доклад от изпитване за пригодност на минерални масла, ведно с доклад от служител от Агенция „Митници” и посочените резултати от тези изследвания.

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 300,00 лв. на 25.02.2015г./

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице по  допуснатата съдебно-счетоводната експертиза да изготви заключението.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2015 година от 11,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: