ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 12.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2349 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юк. И. – представя  пълномощно.

Ответникът – началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се представлява от юк. Г. и юк. Т. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническата експертиза с вх. № 8221/04.11.2014 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. И.: Моля да представя доказателствата които нося и ще направя доказателствени искания.

Моля да не се изслуша вещото лице, като се допълни заключението с допълнителните въпроси, които ще поставя и двете заключения основното и допълнителното да се изслушат едновременно в следващото съдебно заседание.

Моля да приемете нов Анекс № 1 към Банкова гаранция № 13997/03.14 от 17.07.2014 г.

Във връзка с определението за спиране на предварителното изпълнение, определението е обвързано с друга банкова гаранция и друг срок, като моля да се произнесете с ново определение с новата банкова гаранция.

Във връзка с приобщеното решение по делото от СЕС, моля, да приемете молба-становище с допълнителни доводи в подкрепа на защитната ни теза и формулирани допълнителни въпроси към съдебно химическата експертиза.

Представям списък на допълнително направените разноски от страна на дружеството.

 

Юк.  Т.:  Моля да се изслуша заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание,  тъй като  имаме конкретни въпроси към него.

По отношение на становище-молба, представена от ответната страна в днешното съдебно заседание, моля, да ни дадете срок, в който да вземем становище от наша страна.

По отношение на представените доказателства, моля, да не бъдат взети предвид, тъй като тези изследвания са направени единствено и само от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и служат единствено и само за тях, пробата не е взета по надлежния ред и в присъствие на митнически служител. Моля да не бъде кредитирани резултатите от пробата.

 

Юк. И.: Доказателствата представляват анализ на продукт направен в Австрийска митническа лаборатория. Ако се приеме становището от решението на СЕС, че водещото е преобладаването на ароматните съставки, следва да се има предвид становището на тази митническата лаборатория извършила анализ по Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура /ОБ на КН/, доколкото се установи, че нито ЦМЛ София, нито изобщо в РБългария е налице акредитирана лаборатория, която да притежава акредитация да извършва съответен анализ по Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура. Представените доказателства са релевантни по спора  и следва да бъдат ценени от съда. Представям и  писмо рег. индекс 2611/41 от 23.09.2009 г. от Агенция „Митници” при ЦМУ до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 

Юк. Т.: Във връзка с представеното писмо на Агенция „Митници” до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, същото касае конкретна молба, касае конкретна стока на база на извършена конкретна лабораторна експертиза и не може да се отнесе към настоящото дело.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на  вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Коя от позициите 2707 или 2710 на Глава 27 описват най-специфично продукта – сурово масло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно проведените изпитвания на продукта, резултатите от сертифицирането на производството и изпитването в лабораторията на „Сейболт” и въпросът дали продуктът има характеристиките на продуктите от клас 27079999 и 27101971, всички тези анализи, които цитирах показват, че продуктът не може да бъде класиран в позиция 27079999, тъй като не отговаря на изискванията посочени в буква  а/ до буква г/ на позиция 27079999. Абзац от този подклас в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура /ОБ на КН/ казва, че когато продуктът не отговаря на изискванията на посочените от точка а/ до точка г/, според своите характеристики може да бъде класиран в няколко кодове, един от който е 2710.

Втората част на въпроса: дали в клас 2707 продуктът може да бъде класиран на база на неговите характеристики и по-точно продукти „сурови масла”: ако се съобразим с определението кои продукти са „сурови масла”, а именно това са продукти, които са получени от първична преработка на нефта и не съдържат компоненти от вторичен произход, като такива продукти сами по себе си не могат да бъдат използвани и трябва да претърпят допълнителна обработка, кои са показателите, които характеризират в тази светлина един продукт от първична преработка, тоест сурово масло? Това е допълнително уточняване относно характеристиките на продукта, но показателите, които са доказателство, че един продукт е сурово масло са бромно число, тулуолов еквивалент, кселенов еквивалент и пептизационно число. МЛЕ и допълнителните анализи, които аз при изработване на експертизата съм правила, не съдържат тези показатели, но се съдържат в сертифицирането на производството и в анализния протокол на фирма „Сейболт”. Преглеждайки резултатите в тези два протокола, се вижда, че стойностите на тези показатели са в нормите характеризиращи суровите масла или продукти от първичен произход и тези норми са посочени в становището на проф. Петков. Така че, тези 4 показателя са доказателство, че продуктът е от първичен произход и не съдържа компоненти от вторични процеси. В тази светлина може да се каже, че той е сурово масло.

 

ВЪПРОС: Ако продуктът има компоненти, които го доближават до изискванията за сурово масло, може ли да се каже, че продуктът има качествен състав подобен на продуктите, получени от дестилация от каменовъглен състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  На подобни въпроси съм отговаряла в други дела от същия съд - ако изходим от понятието качество и качествен състав, това е съвкупност от характеристики, които обуславят неговото предназначение. Тъй като съвкупността от характеристики на един продукт са много, трябва да търсим поотделно имаме ли допирни точки и различие между продукти от каменовъглен произход и от нефтен произход. По кои показатели се характеризира качеството или свойството на един продукт:  на част от тези въпроси съм дала обяснения в Приложение А – елементния състав, груповия състав, структурно-груповия състав, химичния състав на продуктите, има и други, които конкретно не съм ги посочила в това приложение. Тези показатели са на нефтени продукти на база на продукти сравнени с продукти от каменовъглени катранени. Изследвани са характеристиките на каменовъглените катрани и проследявайки ги се вижда, че продукти от каменовъглени катрани, част от свойствата им са характерни за продукти от нефтен произход. Кои са тези характеристики: елементния състав – какво представлява елементния състав на едно химическо съединение: определя се от елементния състав и показва състава на елементите въглерод, водород, кислород, сяра и други. От своя състав елементният състав бива качествен и количествен. Качественият състав определя кои химически елементи изграждат дадено  вещество, а при количественият - се определя и процентното съдържание на химическите елементи в това вещество и ако сравним продукти от каменовъглен с продукти от нефтен произход е видно, че и двата продукта съдържат химическите елементи въглерод, водород, кислород, сяра и други. Това е така защото и въглищата от които се добиват каменовъглените катрани и нефта са продукти от минерален произход, обаче разликата вече между двата продукта е в количественото съотношение на тези химически продукти въглерод, въглерод, кислород, сяра и други. На базата на определянето на елементния състав – качествен и количествен е изведено едно съотношение между въглерода и водорода и същото съотношение е изчислено за нефтени продукти и продукти от каменовъглени катрани, което също е различно и съм цитирала в две публикациите от раздела на Приложение 1 продукти получени на база катрани.

По какви други показатели се характеризират качествата на един продукт – това е груповият състав, тъй като и нефта и нефтените продукти, както и продуктите получени на база каменовъглени катрани са много сложни смеси от химични съединения при което не е възможно на сто процента да се определи химичния състав и структурата на всяко едно от тези съединения и за определяне на  характеристиката на тези съединения се използва груповия състав като се определят характеристични групи въглеводороди като парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди, асфалтосмолисти вещества и други. Нефтеновите продукти и продуктите от каменовъглен произход също съдържат тези характеристични групи. Ето приликата между двата продукта. По дестилационни характеристики също са сходни продуктите. По структура - говорим за други физикохимични свойства.

 

ВЪПРОС: Продуктът има първичен произход – трябва ли да претърпява някаква вторична обработка?

 

ОТГОВОР:  Сам по себе си процесният продукт „мазут” не може да  бъде използван в практиката, а се подлага на допълнителна обработка т.н. дълбочинна преработка чрез процесите каталитичен крекинг, хидрокрекинг, хидрочистка, термичен крекинг и др., при които процеси дългите въглеводородни молекули на съединенията, включително в състава на мазута се деструктират и се получават по-ниско молекулни въглеводороди аналогични на тези от светлите горива. С други думи допълнителната обработка цели повишаване на светлите нефтопродукти от мазута. Това е онагледено в схемата за преработка горивен вариант на която и да е нефтена рафинерия. С тази цел се внася мазут за да се захрани огромния комплекс за дълбочинни преработки с цел повишаване на добива на светли горива.

 

ВЪПРОС: Значи предназначението на продукта е стоков продукт за преработка.

 

ОТГОВОР:  Да, точно така.

 

ВЪПРОС: Може ли продукт, за който не са анализирани дестилационните характеристики  плътност и пенетрация да бъде отнесен в позиция 27079999?

 

ОТГОВОР:  Смятам че не може, защото това са доказателствата, които отразяват изискванията в подточки от а/ до /г на клас 2707 9999 от Комбинираната номенклатура.

 

ВЪПРОС: В случай, че приемем хипотезата, че показателите на продукта са еднакво специфични за позиция 2007 и 2710, преобладаването на ароматни съставки ли е показателят, който следва  да определя главния характер на продукта. Каква е разликата между ароматни съставки и ароматни въглеводороди, както е направена в заключението ЦМЛ?

ОТГОВОР:  Гледала съм съдебна практика на варненския съд, беше също запитан СЕС кое е определящото за да се отнесе продукта към една или друга група от КН. Отговор на СЕС е, че за класиране на един продукт от основно значение са физикохимичните характеристики и предназначението на продукта.

По втори въпрос разликата между двете съставки - ароматни съставки и ароматни въглеводороди: в хармонизираната система на ЕС има един текст съгласно който ароматни съставки е прието да съдържат всички продукти, които съдържат ароматна молекула в състава си, това са общи разпоредби: понятието „ароматни съставки фигуриращо в Забележка 2 към Глава 27 и в заглавието на позиция 2707 трябва да се смята като отнасящо за целите молекули съдържащи ароматна част, независимо от броя и дължината на страничните вериги, не само на самите ароматни части на тези молекули”. Това определение не е съвсем коректно от гледна точка на химията на нефта, органичната химия и свойствата на съединенията, които изграждат нефта и нефтените продукти. На много места коментирахме, че тежките нефтопродукти са сложна смес от комплексни съединения, тези съединения особено в тежките нефтопродукти, които са изградени от различни части на молекули парафинови, нефтенови, олифинови, ароматни  и в зависимост от това в коя от тези части преобладават свойствата на химичните съединения, може да се отнесе към едната или към другата група въглеводороди и ако разгледаме от светлината на това определение едно подобно комплексно съединение, се указва, че понятието ароматни съставки е по-общо от ароматни въглеводороди, но какво всъщност се определя от Приложение А не става ясно, има разминаване между заглавието на приложението и формулата, която е приложена в самото приложение, съгласно която се определят ароматни въглеводороди.

 

ВЪПРОС: Методът на Приложение А към ОБ на Глава 27 ли е метода подходящ за анализиране на ароматни съставки във въглеводородни смески, по-специално мазута, който съдържа според Вашето заключение асфалтени, имайки предвид, че анализа се прави с нормален пентан, който не може да разложи асфалтените и част от пробата ще бъде неразтворена и резултата некоректен. Този метод ли е най–коректният?

 

Юк. Т.: Възразявам. Вещото лице говори от химична гледна точка, но предмет на настоящото дело е стока, която е допусната за свободно обръщение и предмет на делото е тарифно класиране, съгласно разпоредбите на Регламент 2913, Регламент 2454 и Закона за митниците и Правилника за неговото приложение.

 

Юк. И.: Моля да имате предвид, че декларатора носи отговорност за тарифния код, митническият орган следва да обори самия метод, който не позволява да се разтворят част от съставните части на този продукт и  следва химик да отговори на въпроса дали методът е коректен и дали при анализ на продукта асфалтените ще бъдат анализирани чрез Приложение А, какъвто анализ методът не изисква.

 

ОТГОВОР: Методът по Приложение А регламентира анализ на продукти с температура на кипене над 315º, но в процесният продукт се съдържат асфалтени, които не се разтварят в посочения разтворител и поради тази причина има други методи за анализ международен стандарт –ASTMD-2007, съгласно който тази група продукти асфалтените предварително се отделят от пробата с нормален хептан и пробата се разделя по аналогичен начин, но се използват и допълнителни разтворители така че да се отделят и други характеристични групи въглеводороди. Защо асфалтените следва да се отделят предварително - поради неразтворимостта си в нормален пентан при наливане на пробата в хроматографската колона те я задръстват, което възпрепятства точното последващо разделяне на характеристичните групи от въглеводородите влизащи в състава на мазута. Посочвам международен стандарт като по- коректен, тъй като регламентира първо отделянето на асфалтените и последващо разделяне на съставни групи.

 

Юк. И.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

Юк. Г.: Правили сте изследвания в три лаборатории на стр. 2 от заключението – само независимата лаборатория има акредитация от българската служба по акредитация. От къде може да се види дали другите две лаборатории имат акредитация и тези изследвания дали са в обхвата на акредитацията им ако имат такава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това не е било обект на изследване, но е публична информацията коя лаборатория е акредитирана. Лабораториите се акредитират от българска фирма за акредитация и в сайта й има информация кои лаборатории са акредитирани, действие на сертификата и обхват на акредитацията. Относно лабораторията на НИСИ, в сайта може да се види, че е акредитирана и в обхвата й има определяне на пенетрация, методът който е посочен е конкретно приложим за битуми, но сме дали заявка да бъде анализиран продуктът по метода за пенетрация посочен в КН.

 

Юк. Т.: Имат ли акредитация за този метод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За този метод нямат акредитация.  Апаратурата, която се използва е същата, условията за определянето са адаптирани към този продукт и тези изисквания. Методът за определяне на дестилационните характеристики също не е акредитиран. В момента е в процес на подновяване на сертификата. Към датата лабораторията няма акредитация, защото временно беше спряна дейността й за ОДИТ. Що се касае за забележки относно метода – няма забележки.

 

ВЪПРОС: Откъде идва цитата при определението Ви за „сурови масла” – има и други определения, че „сурови масла” са само тези извлечени от земните недра, непретърпели никаква обработка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Така сме учили химия - технология на нефта и газа.

 

Юк. Т.: Каква е разликата между сурово, тежко и минерално масло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Всички масла са минерални, защото са придобити от земните недра за разлика от синтетичните.

 

Юк. Т.: Тежкото масло сурово ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За „тежко масло” се говори, когато отговаря на изискванията за дестилация. „Тежко” е затова, че отговаря на дестилационни характеристики и точки на кипене, но ако отговаря и на изискванията за сурово масло, следва да няма компоненти от синтетичен произход /на стр. 4 е посочено в моята експертиза/. Различни са критериите за суровото масло.

 

Юк. Г.: Какви са Вашите умения за тарифно класиране ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Правя анализ доколко характеристиките на процесния продукт на база моята експертиза, МЛЕ, анализа от „Сейболт” и доколко тези характеристики покриват характеристиките за продукти от този клас, не съм правила тарифно класиране.

 

Юк. Г.: Къде е посочено изискването и зависимостта за класиране на стоката да е определящ метода на преработка и произхода на стоката?

 

Юк.И.: Въпросът е правен – възразявам.

 

Юк. Г.: Говори се, че стоката е претърпяла първична преработка.

 

Юк. И.: Говори се за първична и вторична експертиза, защото въпросите ни са такива.

 

Юк. Г.: Някъде срещнала ли сте изискване при тарифиране на стока да се посочва произхода на стоката и метода на преработка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Клас 2707 е предназначен за продукти от каменовъглен произход, а клас 2710 е предназначен за продукти от нефтен произход.

 

Юк. Г.: Оспорвам компетентността на вещото лице относно тарифно класиране. В Обяснителните бележки към Хармонизираната система и по-точно Обяснителните бележки за позиция 2707 в Забележка 2 е записано, че мазутът е получен от нефт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Независимо от какъв произход са продуктите, ако имат ароматни съставки повече от 50 % отиват в код 2707. Кое е определящото за един продукт, не може да се каже, че само ароматните съставки са определящи за класирането на един продукт.

 

Юк. Г.: Може ли да се приеме, че процесният продукт и каменовъглените катрани представляват смеси от въглеводороди?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Количественото съотношение е коренно различно.

 

Юк. Г.: От гледна точка на тарифирането, може ли да се приеме аналогия между тези продукти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ако съдържат едни и същи химични елементи има ги и при двата класа продукти, но различно е количественото съотношение между химичните елементи въглерод, кислород, водород, сяра и други, но количественото съотношение между тези елементи е различно и едните и другите продукти съдържат парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди, но съотношението между тях е различно, структурата също, хетероатомите също. Представям Ви таблица с прилики и разлики на продуктите.

 

Юк. Т.: Откъде идва стоката – кой е доставчика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  „Литаско” е доставчик, а получател е „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 

Юк. Т.: Стоката една и съща ли е за мазутите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Варира в някои от показателите.

 

Юк. Т.: Представям Митническа декларация от 05.09.2014 г., след решението на СЕС по дело С-330/2013г. и след влизане в сила Регламент 722/2014 г. на Съвета  за изменение на Регламент 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени стоки, с която същото дружество с един и същи доставчик „Литаско” с получател „Лукойл Нефтохим Бургас” АД декларира една и съща стока „тежки масла” под различен тарифен номер в клетка 31 като описание на стоката е „тежки масла”, тарифния код посочен от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е 27079999. Дали стоката, която идва от „Литаско” е с един и същи качествен състав, от това доказателство се установява, че този тарифен номер е с нулева ставка на митническо тарифиране.  Посочен е тарифен код 27101971 - има ли промяна в качествения състав на стоките и предназначението с което се използва?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Мазутът се използва за допълнителна обработка. Доколкото химическите показатели варират - това е естествено. И ароматиката варира от 52 % до 56 %.

 

СЪДЪТ: Защо не сте отговорили на въпрос № 5? Кой е тарифния код на тези тежки масла ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не отговаря за позиция 27079999 - не отговаря на тези четири изисквания за тарифиране на продуктите. За „тежко масло” отговаря позиция 2710.

 

СЪДЪТ: Проверката е извършена в три лаборатории, в коя е използван метода за изпитване, който е еквивалентен на метода ASTM D-86?

 

ОТГОВОР: Аналогичният стандарт е този използван в лабораторията на Университет  „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас.

 

Юк. И.: Да се приеме заключението като компетентно и точно. Във връзка с представената Митническа декларация 05.09.2014г., същата е ирелевантна за спора и моля да не се приеме като документ неотносим по спора, тъй като касае различен продукт и различен период и не може да говорим за идентичност на продуктите по спора и описания в документа.

Правя искане за допускане на допълнителни въпроси към вещото лице.

При условие на евентуалност, ако не  бъдат допуснати тези въпроси, да са задължи ответника да представи документ са притежание на хроматографска колона и доказателства дали тази хроматографската колона отговаря на параметрите посочени в Приложение А към ОБ на КН.      Да се задължи ответника да представи доказателства за това какъв е селикагела използван при анализа на продукта, предмет на експертизата от 2011 г.  Да представи доказателства каква е едрината на зърната на селикагел и реактива – активността. Изцяло сме оспорили заключението на ЦМЛ.

 

Юк. Т.: По отношение на представените в днешното съдебно заседание експертиза и приложения към нея, моля, да не бъдат приети. От представените писмени доказателства и разпита на вещото лице се установи, че и двете лаборатории нямат акредитация да извършва конкретните изпитвания по конкретните методи. Моля експертизата по „SGS-България” ЕООД да не бъда приета. Оспорваме заключението на вещото лице изслушано в днешното съдебно заседание, предвид обстоятелството, че лицето е направило опит да тарифира продукта без да има компетентност в тази област.

 

Юк. И.: Във връзка с направеното оспорване на заключението на вещото лице, че „НИСИ” ЕООД София не са акредитирани – регистърът е публичен и от него може да се установи, че „НИСИ” ЕООД София има акредитация да използва метода. Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас е в период на продължаване на акредитацията, „SGS-България”ЕООД  е независима лаборатория с повече от 100 години практика, най-голямата на територията на Европа и се ползва от всички фирми работещи с масла и нефт и за зависимост не може да се говори.

По отношение на твърдението, че е извършено тарифиране на продукта от вещото лице, няма такова нещо в заключението. Навсякъде има описание на какви показатели трябва да отговаря продуктът, за да попада в една или друга подпозиция от позиция 2707.

Моля да се даде възможност на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза да изготви същото.

 

Юк. Т.: Възразявам по допускане на допълнителните въпроси към вещото лице по съдебно-химическата експертиза. Ако бъдат допуснати, моля, да бъде назначено друго вещо лице.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства: Анекс № 1 към Банкова гаранция № 13997/03.14.; Становище-молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с допълнителни въпроси към вещото лице и доказателства описани на л.5-6 от същото; списък за допълнителни разноски направени от дружеството-жалбоподател; писмо рег. Индекс № 2611/41/23.09.2009г. на Агенция Митници; Митническа декларация  от 06.09.2014г.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лв., вносими от внесения депозит. /издаден РКО 400,00 лева на 12.11.2014г./

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице след като  извърши необходимите справки да отговори на въпросите посочени в нарочна писмена молба-становище, представена в днешното съдебно заседание, при депозит в размер на 300.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на допълнителната експертиза вещото лице инж. Д.Л..

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да вземе становище доказателствата представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви съдебно-икономическата експертиза.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.02.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице инж. Л., след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: