ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2348 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.Д.с договор за правна защита и съдействие на лист 27 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ***ГР. ВАРНА, редовно призован, се представлява от юк.М. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮК.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.Д.И. против заповед заповед № РД-01-195/26.07.2018 г. на командира на военно формирование ***гр. Варна, с която на жалбоподателя на основание чл.137, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОВРСРБ и за извършено дисциплинарно нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВРСРБ, чл.245, ал.2 от ЗОВРСРБ, изразяващо се в неизпълнение на чл.115, ал.1, т.7 от УВСВСРБ и т.3 от Заповед № ОХ-680/05.11.2010 г. на МО във връзка с управление на МПС след употреба на алкохол, е наложено дисциплинарно  наказание „уволнение“ по чл.244, т.7 от ЗОВРСРБ, а на основание чл.146, т.3 от ЗОВРСРБ, чл.161, т.3 и чл.163 от ЗОВРСРБ е прекратен договора му за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и зачислен в запас. Със Заповед № ЛС-01-13/01.08.2018 г. на командира на военно формирование ***- гр.Варна и на основание чл.73, ал.8 от ПП ЗОВРСРБ жалбоподателят е отчислен от списъчния състав във военно формирование ***– гр.Варна.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Няма да представям доказателства. Моля да се приемат доказателствата,  приложени към жалбата. Искам да представя допълнително писмени изявления. Моля да ги приемете. Същите са по мотивите ни, които са по жалбата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮК.М.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недоказана и неоснователна. Преписката да се приеме.

Няма да представям доказателства. Нямам доказателствени искания.  Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Съдът съобразно изявленията на страните като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 5 по делото

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 и 3 по делото.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Г-н И., запознат ли сте със съдържанието на заповед ОХ-680/05.11.2010 г. на министъра на отбраната?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Не съм запознат.

ЮК.М.: Твърдя, че това изявление не е истина. Искам да представя доказателство, че жалбоподателят е запознат с тази заповед -представям протоколи за проведено занятие за военнослужещи – това е протокол № 344/01.03.2018 г. и протокол № 549/04.04.2018 г., с които твърдя, че жалбоподателят е бил запознат със заповедта, която току-що цитирахте.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.:  Не си спомням.

АДВ. Д.: Да се приемат тези доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед ОХ-680/05.11.2010 година, както и протоколи с № 344/01.03.2018 г. и № 549/04.04.2018 г.,

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Д.: Да приключи ли събирането на доказателствата?

 АДВ. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Д.: Считам, че заповед  РД-01-195/26.07.2018 г. и заповед ЛС-01-13/01.08.2018 г. на командира, са издадени в нарушение на закона и не са спазени процесуалните правила за издаването им. Мотивът, който съм посочил в жалбата да се отчете, че е неправилен, тъй като се запознах с делото и установих, че командирът Д. Д. при провеждане на дисциплинарното производство не е бил назначен за член на комисията, определена за извършване на проверката и за която има  протокол. Ще посоча и други съображения за отмяна на оспорените заповеди. Представям писмени бележки, в които съм изложил подробни мотиви за незаконосъобразността на обжалваната заповед.

           ЮК.М.: По ясен и категоричен начин и двата протокола – и протокол № 293/21.06.2018 г. за химическа експертиза с взетата кръвна проба, изследвана в химическа лаборатория на сектор „БНТЛ“ ОД на МВР Бургас, и протокол Серия А № 0009300 от 20.06.2018 г. за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, доказват употреба на алкохол. Министерската заповед категорично забранява употребата на алкохол, която употреба е установена от органите на реда. Командирът няма друга алтернатива освен да наложи уволнение, съобразявайки се с тази заповед.

           Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

           Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

           Съдът ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: