ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети април                        две  хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2348 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Електроразпределение Юг“ ЕАД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „РДНСК Югоизточен район“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Созопол редовно призована, се представлява от адв. Й. с пълномощно по делото.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно призована, се представлява от прокурор С. – прокурор в Окръжна Прокуратура -  Бургас.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА П.Ш., И.К. и А.Б..

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили в срок заключения: по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.Ш., по съдебно-екологичната експертиза на вещото лице И.К. и по съдебно-геоложката експертиза на вещото лице А.Б..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

П.С.Ш. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Поддържам заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. Й.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР С.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДАСЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

/изд.РКО на 17.04.2018 г., сума 300 лв/

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице К..

И.З.К. – 44 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Поддържам заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. Й.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР С.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице К..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

/изд.РКО на 17.04.2018 г., сума 300 лв/

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице Б..

А.Г.Б. – 36 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Поддържам заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. Й.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР С.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 627,76 лева, съгласно представената справка-декларация.

(изд.РКО на 17.04.2018 г., сума 627,76 лева)

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Й.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР С.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение предявената жалба и да оставите в сила заповедта на началника на РДНСКС като правилна и законосъобразна.

Моля за възможност да изложа писмени съобразения.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. Й.: Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна с оглед събраните доказателства, най-вече с приетите в днешното съдебно заседание експертизи, като изцяло се присъединявам от името на доверителя към изложените в жалбата съображения.

Моля да ми присъдите по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

ПРОКУРОР С.: Считам, че заповед № ДК-10-ЮИР- 36/16.06.2017г. е обоснована и законосъобразна по подробните мотиви, изложени в нея, поради което моля да я потвърдите като обоснована и законосъобразна. Безспорно се установи, че в имота, където се извършва строителството по издаденото разрешение за строеж, са налице дюни, като част от същите при извършването на строителството са унищожени, което е престъпление по чл.378б от НК.

Моля копие от геоморфологичната експертиза да бъде изпратена в Окръжна прокуратура - Бургас.

Искам да се позова и на мотивите, изложени в решение № 2428/26.02.2018г. на Върховен Административен съд, ІІ-ра колегия, тричленен  състав по нахд № 14761/2017 г., в което  подробно са изложени мотиви, видно от които се акцентира на екологичното законодателство.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: