ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2348 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Електроразпределение Юг“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител. Постъпила е молба от процесуалния им  представител, с която се иска да се даде ход на делото и се поддържат направените доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „РДНСК Югоизточен район“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Созопол редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно призована, се представлява от прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура -  гр. Бургас.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Прибор строй“ ЕООД против Заповед № ДК-10 ЮИР-36/16.06.2017 г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е провъзгласена нищожност на Разрешение за строеж № 127/30.05.2008 г. за обект „Трафопост БКТП 20/0,4 kV 2х630 kVA, кабелно захранване 20 kV за трафопоста и кабелна мрежа НН“, находящ се в ***, местност „Ачмалъци, землище на гр. Созопол.

ДОКЛАДВА доказателствените искания, направени с жалбата по т.1-4 на лист 12-13 от делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства със жалбата. Не възразявам да се приеме искането община Созопол да представи преписките за ПУП, както и гл. архитект да представи разрешението за строеж. Не възразявам за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-геоложка експертиза.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка, както е в момента депозирана, а досежно доказателствените искания не възразявам - същите са относими.

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 3 и 4 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя „Електроразпределение Юг“ ЕАД, съгласно описа на лист 13 по делото.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Созопол да представи заверено копие от административната преписка по одобряване на ПУП за ***по плана на гр. Созопол, представляващ поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта на гр. Созопол.

ЗАДЪЛЖАВА гл. архитект на общ Созопол да представи заверено копие от административната преписка по одобряване на инвестиционни проекти, издавани на разрешение за строеж № 127/30.5.2008 г.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите по т.3а, 3б и 3.1 от доказателствените искания, формулирани от жалбоподателя на лист 13.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300 лв, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

ДОПУСКА съдебно-екологична експертиза със задачите, формулирани в т.3.2 и т.3.3 от доказателствените искания на жалбоподателя – лист 13 от делото.

НАЗНАЧАВА вещо лице И.К..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300 лв, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

ДОПУСКА съдебно-геоложка експертиза със задачите, формулирана в т.4 от доказателствените искания на лист 13 в жалбата – жалбата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

НАЗНАЧАВА вещо лице А.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 800 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА да бъдат уведомени за започване изпълнение на възложените задачи след представяне на доказателства за внесените депозити.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да задължите СГКК – гр. Бургас да представи цветни заверени копия от картите, ведно с регистрите от специализираната карта по чл. 6, ал.4 от ЗУЧК.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се уважи искането.

 

Съдът счита, че искането е основателно, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника  на СГКК – гр. Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи цветно заверено копие от специализираната карта и регистрите по чл.6, ал.4 от ЗУЧК за поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол.

УКАЗВА на началника на СГКК – гр. Бургас, кмета на община Созопол и гл.архитект на община Созопол, че при неизпълнение на възложените им задължения, същите ще бъдат санкционирани по реда на ГПК, във вр. чл. 144 от АПК.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.02.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: