ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2348 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Електроразпределение Юг“ ЕАД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „РДНСК Югоизточен район“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.с пълномощно от предходно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Созопол редовно призована, се представлява от адв. Й., с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно призована, се представлява от прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура -  гр. Бургас.

 

НЕ се Явяват ВЕЩИТЕ ЛИЦА П.Ш., И.К. и А.Б..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя за даване ход на делото в тяхно отсъствие.

Съдът констатира, че експертизи не са представени поради това, че определеният депозит е внесен в  много късен момент.

 

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили молби от вещите лица П.С.Ш., А.Г.Б. и И.З.К. за отлагане на делото и насрочване на нова дата.

 

АДВ. Й.: Оспорваме решението на началника на „РДНСК Югоизточен район“ – гр. Бургас и се присъединяваме към мотивите в становището на жалбоподателя, изложено в жалбата.

Моля във връзка с определението на съда и изпратената от гл. архитект на община Созопол административна преписка, същата да бъде приета и приобщена към доказателствата по делото, като заявяваме, че ще се ползваме от всички доказателства по делото.

Няма да сочим други доказателства на настоящия етап.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, заверено копие от административната преписка по одобряване на ПУП за УПИ І-438,406,10575, поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта на гр. Созопол.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на вещите лица да изготвят заключенията. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 17.04.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: