ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2348 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „ВИС ОЙЛ ГРУП” ООД - редовно уведомен, не се представлява.

         Ответникът Общински съвет Созопол - редовно уведомен, се представлява от адв. Д. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Община Созопол - редовно уведомена, не се  представлява.

 

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Вис Ойл Груп” ООД против решение на ОбС Созопол, с което не е прието предложение на кмета на общината за допускане на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ с идентификатор ******* в местността „*****” в землището на гр.Черноморец.

 

Адв. Д.: Оспорваме жалбата. По отношение на доказателствата, моля да приемете и приложите писмените доказателства, включително и заверено копие от Протокол № 39 от 30.10.2014г., в което се намира оспореното решение на ОбС. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на адв. Д., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2.

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата, съгласно описа на л.5.

ПРИЕМА приложено допълнително пълно заверено копие на Протокол № 39/30.10.2014г. на ОбС Созопол./л.46-97 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Не се установяват твърденията на жалбоподателя, че актът е нищожен поради липса на компетентен на издателя, тъй като чл.124а, ал.1,5,7 ЗУТ определят, че ОбС е органът, който следва да допусне, респ. недопусне изработването на съответния ПУП и промяната на ПРЗ. Считаме, че твърденията за липса на компетентност на автора на акта са неоснователни и следователно актът не е нищожен. Неоснователно е твърдението за незаконосъобразност на административния акт. Неоснователен е изтъкнатия довод от срана на жалбоподателя за липсата на кворум при приемането на оспореното решение. Видно от представения заверен препис от протокола, при приемането на решенето ОбС е имал кворум. По отношение на другите изложени твърдения за незаконосъобразност, считаме, че ОбС е действал в условията на оперативна самостоятелност и като колективен орган всеки един от общинските съветници е изразил своето становище относно исканата промяна чрез съответно гласуване. Налице е оперативна самостоятелност от страна на ОбС и с оглед същността на спора, моля, да отхвърлите като недоказана и неоснователна подадената жалба от „Вис Ойл Груп” ООД.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: