О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 2123/05.09.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на пети септември, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2347/2018 година

 

Производството е образувано по жалба вх. № 3145/01.08.2018 година по описа на Бургаски затвор от М.Б.И. с адрес – Бургаски затвор против „заповед № 1.3315/26.07.2018 година“ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието.

С разпореждане № 3963/21.08.2018 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева и да посочи в какво се изразява незаконосъобразността на обжалваната заповед (в жалбата са изложени аргументи за нецелесъобразност). Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен лично за указанията на 24.08.2018 година, съгласно отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 8).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 31.08.2018 година (работен ден). Към този момент, по сметка на съда е била внесена определената държавна такса, но не са изложени доводи за незаконосъобразността на заповедта, съгласно изискванията за редовност на жалбата.

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № 3145/01.08.2018 година по описа на Бургаски затвор от М.Б.И. с адрес – Бургаски затвор против „заповед № 1.3315/26.07.2018 година“ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2347/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: