ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2347 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Я.Г., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на Съдебната власт.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1500 лв., за претърпени неимуществени вреди при изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода“, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, причинени през периода от 13.08.2015г. до 13.10.2015г. и от 23.06.2017г. до предявяването на иска относно лошите битови условия в Затвора - Бургас, през периода от 16.07.2014г. до 13.08.2015г. относно неизпълнение задълженията на инспекторите по смисъла на чл.150 от ППЗИНЗС и през периодите от 27.10.2011г. до 23.01.2014г. и от 16.07.2014г. до 16.06.2016г. относно неизпълнение на инспекторите на плана на присъдата по смисъла на чл.156 от ЗИНЗС, вр. чл.40 от ЗИНЗС, ведно със законната лихва от датата на настъпването на увреждането до окончателно изплащане на сумата. 

Ответникът е представил писмен отговор, в който оспорва иска, както и е представил изисканите от него писмени доказателства. 

          ИЩЕЦЪТ Г.: Поддържам исковата претенция. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима. Имам доказателствени искания във връзка с депозираните писмени документи.

Моля, същите да бъдат приети и се укаже на ответната страна да прецизира с оглед претендираните периоди от ищеца къде точно е осъществявано изпълнението на наказанието, с оглед лошите условия - дали в затворническо общежитие от „открит тип“ – „Житарово“ или в корпуса на Затвора - Бургас.

          ИЩЕЦЪТ Г.: За периода от 13.08.2015 г. – 13.10.2015 г. аз съм пребивавал в ЗО „Житарово“. Бях настанен в спално помещение № 10, в което помещение аз пребивавах, като там нямаше санитарен възел и течаща вода, а вечер след вечерна проверка, се заключва. Там за тоалетна се ползва пластмасова кофа, както в корпуса на Затвора - Бургас.

          На 13.10.2015 г. бях преместен в друго спално помещение, където имаше санитарен възел. На 16.06.2016 г. бях освободен от затвора. Сега претенцията ми е от 23.06.2017 г. до подаване на исковата молба. През това време съм в корпуса на Затвора - Бургас.

 

          Съдът предвид обстоятелството, че с писмо изх. № 319/19.10.2017 г. на Затвора - Бургас не е посочено къде е пребивавал ищецът към момента на периодите на исковата претенция за лоши битови условия, намери, че не следва да приключва събирането на доказателствата, а следва да се задължи началника на Затвора – Бургас да посочи това.

          Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА изпратените от ответника писмени доказателства.

          ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването, да посочи в какви помещения е пребивавал ищецът за периода от 13.08.2015 г. до 13.10.2015 г. и от 23.06.2017 г. до 21.08.2017 г., като посочи какви са били санитарно-битовите условия в тези две помещения, както и дали в тях е имало постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018 г. от 9.30 часа, за която дата да бъдат уведомени органите на съдебната власт, за да се осигури явяването на ищеца в съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: