ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията докладчик Белев

Административно  дело номер 2346 по описа на съда за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Е.М. ***, който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. М.: Ние сме редовни призовани, но от извършената справка установихме, че заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 във връзка с чл. 154 от АПК не са представени като списък и ще моля да изискате от административния орган да представи такъв списък. Видимо е, че има засегнати собственици от одобрения регулационен план както на процесния имот, така и на засегнатите от другия имот. Следва собствениците на имотите да бъдат призовани в качеството на заинтересовани лица.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице предпоставки за даване ход на делото. Не са били налице изначално такива, тъй като същото е нередовно, поради това, че не са уточнени към настоящия момент страните в производството. По-конкретно не са уточнени заинтересованите страни, които се явяват лицата, собственици или съсобственици във всички засегнати от оспорената регулация имоти. В тази връзка, съдът взе предвид, че административния орган е бил длъжен заедно с представянето на преписката да приложи и изготвен от него списък с всички заинтересовани лица. Такъв списък не е бил представен и това е пречка за разглеждане на делото. Предвид изложеното, съдът счита, че делото не следва да се насрочва за съдебно заседание, а да се администрира в закрито такова, за отстраняване на нередовностите.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

НЕ НАСРОЧВА открито съдебно заседание, като ОБЯВЯВА на страните, че делото ще бъде администрирано в закрито заседание за отстраняване на нередовностите, а именно уточняване на страните в производството.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи пред съда списък на заинтересованите лица, като за всяко от лицата да предостави имена или наименование, както и адрес за призоваване, а също така да отбележи обстоятелствата, които сочат това лице като заинтересовано - т.е., като страна, чиито права се засягат от оспорения административен акт.

 УКАЗВА на административния орган, че при неизпълнение на това задължение в указания срок, ще му бъде наложена глоба.

След постъпване на списъка от административния орган, делото да се докладва.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: