ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 2346 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С. С. Н., редовно призована, не се представлява в днешно съдебно заседание.

Постъпила е молба с вх.№ 11696/06.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К.за даване ход на делото в тяхно отсъствие поради служебна ангажираност. В молбата изразяват становище, че поддържат исковата молба и молят да се приеме договора за правна защита и адвокатско пълномощно, както и списъка по чл.80 от ГПК. Заявяват, че нямат други доказателствени искания и считат, че няма пречки да се приключи събирането на доказателства по делото. Изразява мнение и по отношение на постъпилия от ответника отговор. Прилагат единствено списък с разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) - Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт М.с пълномощно на лист 19 по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба С. С. Н. чрез адв. К.от АК – Бургас против Областна дирекция на МВР – Бургас. Претенцията на ищеца е за осъждане на ответника за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 200,00 /двеста/ лева – заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с процесуално представителство по обжалване на наказателно постановление № 16-0769-003360/31.10.2016 г., издадено от началника на ОДМВР – Бургас, отменено с решение № 1432/25.07.2017 г. по КНАХ № 1500/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата.

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 9103/28.08.2017г. КНАХ.Д. №1500/2017 г. по описа на Районен съд Бургас за прилагане като доказателство.


         ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ 9875/19.09.2017г. писмен отговор от ответника по делото, с който изразяват становище във връзка с исковата молба. Оспорват обстоятелствата, на които се основава иска по съображения, подробно посочени в писмения си отговор. Считат иска за недопустим и неоснователен, претенцията за заплащане на законна лихва – за неоснователна и недоказана. Нямат доказателствени искания. Претендират разноските – юрисконсултско възнаграждение. Прилагат пълномощно, с което директорът на ОД на МВР – Бургас упълномощава гл. юрисконсулт М.да го представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА отново и постъпила с вх.№ 11696/06.11.2017 г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К.за даване ход на делото в тяхно отсъствие поради служебна ангажираност. В молбата изразяват становище, че поддържат исковата молба и молят да се приеме договора за правна защита и адвокатско пълномощно, както и списъка по чл.80 от ГПК. Заявяват, че нямат други доказателствени искания и считат, че няма пречки да се приключи събирането на доказателства по делото. Изразява мнение и по отношение на постъпилия от ответника отговор.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по доклада. По отношение възражението за недопустимост, направено в отговора на ищеца, не го поддържам с оглед приложеното НАХД, от което се установява, че е влязло в сила съдебно решение, с което е отменено процесното наказателно постановление. Оспорвам исковата молба като неоснователна. Считам, че не са ангажирани надлежни доказателства, от които да се установи, че сумата е реално платена в производството по обжалване на наказателното постановление.

Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приложи изпратеното НАХД. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля да приемете като доказателства приложените по настоящото дело административно-наказателно производство на Районен съд – Бургас и на Административен съд – Бургас, както и приложените в процеса доказателства.

Нямам доказателствени искания. Считам, че исковата молба е процесуално допустима, доколкото съответства на изискването на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с вх.№ 9103/28.08.2017 г. КНАХ.Д. № 1500/2017 г., постъпилия с вх.№ 9875/19.09.2017г. писмен отговор от ответника ведно с приложението, както и постъпилата с вх.№ 11696/06.11.2017 г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К.ведно с приложенията,  като доказателства по делото.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба -предмет на производството, като неоснователна и недоказана. По отношение на претендираните разноски за производството, тъй като с изпратената искова молба нямаше договор за правна защита, нямам представа какъв е размерът на претендираното адвокатско възнаграждение.

Съдът ЗАПОЗНАВА гл. юрисконсулт М.със списъка на направените и дължими по делото разноски съгласно чл.80 от ГПК, постъпил с  молба с вх.№ 11696/06.11.2017 г. от адв. К.– процесуален представител на жалбоподателя по делото, като указва на ответника, че претендираното адвокатско възнаграждение е в размер на 300,00 /триста/ лева.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Правя възражение за прекомерност на възнаграждението като считам, че делото не се отличава с правна сложна и размерът на претендираното  адвокатско възнаграждение следва да бъде намален.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е основателна. Същата е доказана по основанията в нея. Кумулативно предвидените изисквания на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ са налице. Касае се за незаконосъобразен административен акт, отменен от съда. От  същия са последвали вреди, представляващи разноски за правна помощ в размер 200 лева и съобразно Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г., същите са пряка и непосредствена последица от отмяната на незаконосъобразния акт. Считам, че претендирания размер  от 200 лева съответства на сложността на осъществената правна защита и характера на самото производство и следва да бъде уважен в този размер. По отношение на направените по настоящото дело разноски предоставям на съда.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: