ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети март                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2346 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., редовно упълномощени.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е становище-молба от жалбоподателя с вх.№1997/26.02.2015 г.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключението на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като това заключение е допълнение към вече извършена съдебно-химическа експертиза с анализ на продукта, а в предходното заключение в отговор на въпрос № 3 казвате, че продуктът мазут, в процес на анализ, има нефтен произход и не притежава характеристики на каменовъглени катрани, както и не може да се отнесе като аналогичен продукт на тежки масла, получени при дестилация на каменовъглени катрани, а в това си заключение казвате, че качественият състав на продукта е аналогичен на продуктите, получени при първична дестилация на каменовъглени катрани, ако се приеме, че ароматните съставки преобладават над неароматните, е допустимо отнасянето на продукта към продуктите с характеристики в подпозиция 2707 9919 – сурови масла. Въпросът ми е: Коя от двете позиции – на 2707 или на 2710 по Глава 27 на Комбинираната номенклатура описва най-специфично продукта с характеристики като тези на анализирания от Ваша страна продукт и защо приемате в заключението си, че позиция 2710 описва по-детайлно същия? И ако може да задам и втори въпрос: Ако приемем, че и двете позиции на 2710 1791 и 2707 9919 – сурови масла, са еднакво допустими и характеризират продукта като този, преобладаването на ароматни съставки ли е показателят, който им предава главния характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Въз основа на извършени химични анализи, както и от данните в сертификата на производителя и от изпитване на процесния продукт в лабораторията Сейболт се вижда, че същият има свойства и по произход е нефтен продукт, т. е. има характеристики на нефтен продукт. Доказателства за това са дестилационните характеристики. С оглед всички изпитвания, които са правени на продукта, и от тази гледна точка на произхода, характеристиките на продукта, както и допълнителната специфична преработка, на която той се подлага, моето становище е, че най-специфично той се описва с позиция 2710. Съдържанието на ароматните съставки е един от показателите на продукта дотолкова, доколкото характеризира съдържанието на ароматните въглеводороди, съдържащи в структурата си ароматно ядро, но този показател ароматни съставки, според мен не е меродавен за класирането на продукта. Той може да бъде използван като ориентир при  настройване на технологичните параметри – температура, налягане, масови и обемни скорости на потоци при последващите преработки на процесния продукт. Но ако все пак се приеме, че ароматните съставки са важните като показател и съгласно Хармонизираната система продукти, в които ароматните съставки преобладават над неароматните, трябва да се класират в позиция 2707, аз съм направила един анализ, в който сравнявам свойствата на процесния продукт с характеристиките на продуктите – Приложение №2 към заключението, от всяка подпозиция на 2707. В резултат на този анализ установявам, че единствено в подпозиция 2707 9919 продуктът може да бъде класиран като аналогичен на продукти, получени при дестилация на каменовъглени катрани. В позиция „Сурови масла” казвам, че продуктът има характеристики на аналогични продукти, на продукти, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Според мен продуктът е нефтен, характеристиките му са за тежки нефтени масла, които са предназначени да търпят последваща преработка в процесите на дълбочинно преработване на тежки нефтени продукти чрез каталитични и термични деструктивни методи и продуктът от 30 години се внася с това предназначение, откакто е построен каталитичният крекинг.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли един продукт да бъде определен като сурово масло само при отчитане на ароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Съгласно определението на Хармонизираната система всички продукт, в които ароматните съставки преобладават над неароматните, отиват в код 2707, но том има много подпозиции, като продуктите в тях не съответстват по характеристики на процесния продукта и аз казвам, че единственото място, което намирам е сурови масла. Позовавам се и на данни от изпитване в Сейболт. Видът на един продукт не може да бъде определен само въз основа на един конкретен компонент, в случая ароматни съставки. Необходимо е изследване и на други елементи, така че да може, съобразно произхода, да бъде класифициран продуктът.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На база на какви данни въобще е налице хроматографска колона и за тази колона, с която е направен анализ на продукта на 13.06.2012 г. и в прегледа на документите, установихте ли данни за серийния номер, инвентарния номер на тази колона.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам срещу този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Всичко, което ми беше дадено, аз съм го описала за хроматографската колона. По отношение на това дали е използвана същата колона, не мога да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Съгласно приложената към Приложение № 1 сравнителна таблица и определението за качество е видно, че то е съвкупност от присъщи характеристики. Постарала съм се да посоча кои са конкретните характеристики, присъщи на тежките нефтени масла, както и на продуктите, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. От химична гледна точка основните показатели, които формират качеството на един продукт, това са неговият качествен елементен състав, т. е. съдържанието на химичните елементи въглерод, водород, азот и кислород и други хетероатоми като сяра и азот и съдържанието на характеристичните групи въглеводороди, влизащи в състава на продукта, а именно парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди и други такива. Описани са най-подробно в Приложение № 1.

Качествен състав на елемента е съдържанието на химичните елементи и въглеводородните групи. От това се определя качественият състав. Всички останали показатели са технологични и са относими за преценка възможността за преработка на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде е аналогията, след като има различия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Аналогията в качествения елементен състав, съдържание на хетероатоми най-подробно съм описала в таблицата къде е аналогията, къде е разминаването. Количественият елементен състав е различен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Последващата преработка критерий ли е за класиране на продукта в позиция 2707 9919?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Въпросът е правен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматните съставки между процесната стока, предмет на настоящото дело, и стоките с код по Комбинираната номенклатура 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Така, както е отбелязано в позиция 2707 9999 от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, в нея се класират тежки масла, различни от суровите и аналогични на тях масла, при условие, че имат характеристиките, упоменати от точка „а” до точка „г”. Аналогия ще търсим ако имаме съответствия с тези точки. В резултат на предходната експертиза е установено, че продуктът не притежава тези характеристики.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Как при липсата на съединения бензол, толуол, ксилоли, нафтени, сяросъдържащи фракции и феноли сте установили подобен качествен състав между процесния продукт и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В Приложение № 1 съм дала най-подробно отговор как се получават продуктите от каменовъглени катрани и с кои можем да сравняваме процесните продукти. Посочила съм фракциите, които се отделят при дестилация от каменовъглени катрани. Това са леко, средно и тежко антраценово масло и съм казала защо сравняваме съответния продукт със съответната фракция. В процесния продукт не могат да се съдържат продукти от рода на бензол, толуол, ксилол, защото те имат много по-ниска температура на кипене. Посочила съм я в Приложение № 2 и съм казала защо процесният продукт няма тези характеристики. Бензолът кипи при 80 градуса.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам че не са налице основания за оспорване на заключението дотолкова, доколкото не се касае до неговата компетентност. Да се приеме заключението на вещото лице.

Във връзка със спирането на предварителното изпълнение на решението представям Анекс № 2 за сведение на съда.

Представям за сведение писмо на Министерството на икономиката, с което се установява позицията на дружеството, декларирало процесния продукт, че е правилна и регламентирана, с оглед установяване на общоизвестни факти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така представеното писмо от Министерството на икономиката, считам същото за неотносимо. В него само се прави констатация. Считам че Министерството на икономиката не е органът, който следва да каже дали е правилно тарифирана стоката или не, дали правилно е определен тарифният номер.

Представям и моля да приеме декларация, от която е видно, че дружеството декларира стока с един и същ изпращач и един същ получател, с едно и също описание, но с друг тарифен код – 2707 9999.

Представям и моля да приемете извадка от окончателен доклад за изпитване на минерални масла, в който са взели участие Централна митническа лаборатория и Митническа лаборатория Русе, от който е видно, че от участието на 24 държави, двете митнически лаборатории са с най-близък резултат именно на изследване на мазут по Приложение А от Комбинираната номенклатура. Представям също и доклад за участие в междулабораторно изпитване

Представям и моля да приемете 2 броя  обвързваща тарифна информация за същия тарифен номер.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Докладът представлява непълно извлечение от нещо. Не се знае кой е издателят, нито авторството, нито какво се установява със същия. Другият е част от свидетелстващ документ, който няма доказателствена сила.

Обвързващите тарифни информации не касаят идентичен продукт. Имат насочващ характер.

Митническата декларация по същия начин е абсолютно ирелевантна за спора, защото не касае идентичен продукт по смисъла на чл. 66, ал. 1, т.3 от ППЗМ.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото инж. Л. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд.

Следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт И. заверени преписи от Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997/03.14 и писмо № 26-Л-12/06.02.2015 г. на Министерство на икономиката и представените от юрисконсулт Т. заверени преписи на ЕАД 14BG001013H0000315, Доклад за участие в междулабораторно изпитване, заповед № 137/19.07.2010 г. и заповед №ЗМ-4000-56/23.04.2014 г. на Началник на Митница Русе. Останалите документи, представени от процесуалните представители на страните, не следва да бъдат приемани като доказателства по делото, тъй като няма характер на официални документи.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключението на вещото лице инж.Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание заверени преписи от Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997/03.14, писмо № 26-Л-12/06.02.2015 г. на Министерство на икономиката, ЕАД 14BG001013H0000315, заповед № 137/19.07.2010 г. и заповед № ЗМ-4000-56/23.04.2014 г. на Началник на Митница Русе и от Доклад за участие в междулабораторно изпитване.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените  решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” по съображения, които сме изложили в жалбата и в двете допълнение към нея и такива, които ще развием в писмени бележки.

Моля да ни се предостави срок за писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, считам, че решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” е правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено. Подробни съображения ще изложа в писмен вид.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 15-дневен срок от днес да представят допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: