ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2343 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът - началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас -център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключение на вещото лице е постъпило на 06.03.2015г., което е в рамките на законовия 7-дневен срок по ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предоставям за сведение на съда проект на регламент относно суспендирането на мита приложими към вноса на някои тежки масла, които понастоящем се класират на позиция 2707 99 99 за периода 13.05.2013 до 01.07.2014.

Представям писмо на министъра на икономиката до директора по икономика и финанси на „Лукойл нефтохим Бургас” АД, в което се изразява становище, че до 04.04.2013г. тези продукти са се класирали в позиция 2710, с което се установява и позицията на дружеството, че е правилно и регламентирано е декларирало процесния продукт.

Във връзка с определението за спирането на предварителното изпълнение на решението и представената банкова гаранция с анекс 1, днес представям анекс № 2 за сведение на съда,като моля да имате предвид че вземането е обезпечено до 20.12.2015г.

Представям молба със списък на направените от дружеството жалбоподател допълнителни разноски.

Поддържам становището от становището-молба депозирано по делото на 16.03.2015г. относно начина на вземането на проби. Със становището-молба сме навели допълнителни съображения относно допуснати от страна на ответника процесуални нарушения. Това е и молба, защото прилагаме едно ръководство за вземане на проби от стоки за целите на Митническия контрол и контрола върху акцизните стоки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Във връзка с така представеното становище молба с представеното ръководство към нея считам, че така изложените съображения, касаещи процесуални нарушения за вземане на проби за неоснователни. Така представеното ръководство не е в цялост. Считам, че начина на вземане на пробите е напълно правилен и при вземането на пробите са присъствали както митнически служители, така и представител на жалбоподателя. Така представеното ръководство не е в цялост.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям сертификат за акредитация на Централна митническа лаборатория (ЦМЛ) ведно със заповедта, която е неразделна част от сертификата.

Представям и моля да приемете извадка на доклад на Европейската комисия във връзка с участие на Централна митническа лаборатория в между лабораторни изпитвания, като от тази извадка се вижда какви са резултатите във връзка с извършени изследвания на продукт, аналогичен на процесния продукт по метода на Приложение А, както и представям доклад от служител на ЦМЛ, който е издаден въз основа на този доклад на Европейската Комисия и дава обобщение на казаното до тук.

Целта на тези доклад е, че методът използван по приложение А отговаря на изисквана за възпроизводимост и е коректно извършен в ЦМЛ.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По отношение на представения анекс, размерът е достатъчен и покрива задълженията. Нямам възражение да бъде приет по делото.

По отношение представеното проект-предложение за регламент относно суспендирането на мита, считам същия за неотносим към предмета на спора, тъй като решението, което се оспорва по настоящето дело е по декларация от 2012г. и приемането на този регламент не би повлияло на решаването на настоящия спор по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Във връзка с днес представената от страна на ответника сертификат на ЦМЛ, от същия се вижда ясно, че нямат акредитация по приложение А.

Във връзка с представения доклад на служител на ЦМЛ, като частен свидетелски документ считам същия за неотносим към спора, същият касае лабораторни изследвания и със същия не може да се иска саниране на парадираните методи за класиране на нефтени продукти, вкл. и при ползване на процесния такъв. В този документ се съдържат дати, които три пъти са променяни – 2009г., посочено е 2012г., има и корекция – 11.02.2013г., не става ясно коя е валидната дата. Считам, че като частен документ същия е издаден за нуждите на производството, от лице-служител на ответника и има формална сила. Видно от резултата, при максимално допустимото по приложение А, максималната стойност на ЦМЛ е много над посочения допустим вариант – отклонение от 5,5 %. Анализът е неправилен и е некоректен.

По представения окончателен доклад на група от европейските митнически лаборатории считам, че това е неофициален доклад, както и че няма нормативно изискване, че с участие в лабораторни изследвания може да се санира липсата на акредитация по методите по приложение А .

Във връзка с възражението от страна на ответника по повод представения проект за суспендиране на мито, същият го представям за сведение на съда, в него са изложени мотиви, че до м.май 2013 правилния тарифен номер за класиране на продукти с произход и физикохимични свойства, близки до процесния, следва да бъдат отнесени към тарифен код 2710, а след тази дата, същите следва да бъдат отнесени към тарифен код 2707. Процесния продукт е анализиран през 2012г. и попада в мотивите застъпени в този доклад.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Д.В.Л. със снета по делото самоличност.

Предупредена за наказателната отговорност, която нови по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Поддържам допълнителното заключението, което съм представила.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В заключението си казвате, че по характеристики и произхода процесния продукт се определя като посоченото на стр.10 от заключението Ви. В тази връзка въпросът ми е: Кои са по-специфичните характеристики или кои характеристики са по-специфични за този продукт и са водещи за него, с оглед отнасянето му към една или друга тарифна позиция? Дали е водещо произхода, естеството или качеството на продукта?

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Противопоставям се на този въпрос, считам, че въпросът е чисто правен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Съгласно всички изпитвания, които са направени на процесния продукт - от страна на производителя, от страна на Сейбол (Saybolt), и допълнителните анализи, които по предходни експертизи сме дали, обсъждали и приели, се вижда, че продуктът по произход и характеристики е тежко нефтено масло, с температурни граници на кипене над 360о. Той се внася като продукт за допълнителна термична обработка. Процесите са отразени в Приложение №2 на настоящото заключение. Това, че той е продукт за последваща преработка и че има качествен елементен състав и групов въглеводороден състав (съдържание на характеристичните групи), показва, че той може да бъде определен като сурово масло и да бъде класиран в 2707.

Едното не противоречи на другото, по дестилационни характеристики те са аналогични. Качественият елементен състав и съдържанието на посочените групи въглеводороди, както и това, че той отива за последваща преработка, дава възможността да бъде определен като сурово масло. Като тежко нефтено масло от код 2710 е доказано, че той отговаря на изискването за класиране на продукта с код 2710 като тежко масло. За това доказателство има и в допълнителните гранични случаи, при които нефтени масла, за които не може да бъде определен, цвета на разреждане се определя като тежки масла и това е посочено в последния абзац от 2707 9999, в който се казва, че ако продукта не отговаря на изискванията посочени в подточки от „а” до „г”, той може да бъде класиран в няколко посочени кода, единият от които е 2710 1971.

ВЪПРОС на СЪДА – Според вас кои характеристики на процесния продукт са определящи, кои най-добре го описват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Онези, които го характеризират като тежко масло. Според мен преобладаването на ароматните съставки, което е основание продукта според ХС да бъде отнесен към код 2707, не са от водещо значение, защото те не влияят на процеса на последваща преработка на този продукт. Ако съдържанието на ароматни съставки е по-голямо, е въпрос на пренастройка на технологичните параметри на процесите: температура, налягане и др., на деструктивното преработване на този продукт така, че дали ще е по-малко или по-високо съдържанието на ароматни съставки е без значение при последваща преработка на продукта. Един от важните фактори е произхода на продукта, а на процесният продукт произхода е нефтен. 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Допустимо ли е при данни за един продукт по отношение на бромно число, тоуленов еквивалент, ксиленов еквивалент, пептизационно число, които се съдържат в сертификата за качеството на продукта, приет като приложение на Митническа лабораторна експертиза (МЛЕ), само на база на анализ на ароматните съставки да се заключи, че същия не е сурово масло и да се отнесе към група „Други”, т.е. касаещи продукти с най-общи характеристики?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Според мен тези показатели, които бяха цитирани, посочените показатели не са изпитвани в МЛЕ, а те са основание да се направят изводи дали е сурово масло или не, както и липса на изпитване на качествен елементен състав, както и групов въглеводороден състав. В МЛЕ е изпитвано само съдържание на ароматни съставки по приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Къде в нормативната база е записано, че тези показатели - бромно число, тоуленов еквивалент, ксиленов еквивалент, пептизационно число са задължителни и защо се приема като сурово масло?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Посочените показатели са критерии дали даден продукт може да бъде отнесен към продукти от първична преработката или от тези съдържащи компоненти от вторичен произход. Процесният продукт е мазут, който се получава като остатък след атмосферна дестилация на нефта, която по същество представлява процес на физично разделяне на нефта на нефтени фракции, на базата на температурите им на кипене, на базата на дестилационни характеристики. Мазутът е тази фракция, която остава след атмосферната дестилация и има температура на кипене 360о.

В данните за тези показатели от сертификата и от протокола за изпитване в Сейбол, се казва, че стойностите са в границите именно за продукти получени от такава първична дестилация на нефта. При която казваме, че това е процес на физично разделяне без химични въздействия и деструкция върху въглеводородите, съдържащи тази мазутена фракция. Това са технологични изводи и произтичат от моите професионални знания като инженер-химик.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Къде в проучените текстове е посочено, че неговата евентуална последваща преработка е критерии за класирането му като продукт, аналогичен на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код 2707 9919?

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Възразявам, така формулиран въпросът е правен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В т. 1 КН е посочено кои продукти са посочени. В т.2 е казано, че са аналогичните продукти и съм счела, че и за тях се отнася да търпят последваща преработка, а де факто процесния продукт се внася за допълнителна преработка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Тъждествени ли са понятията „Качествен елементен състав” и „Качествен състав” по смисъла на КН?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В приложение №1 на експертното ме заключение, сравнителната таблица, съм се опитала да приобщя и показателите, които формират качеството на един продукти, със звездичка съм дала и съм посочила, че показателите, които определят качеството на продукта са качествения елемент на състав – съдържание на химичните елементи водород, въглерод, сяра, азот, кислород и др. и груповия въглеводороден състав, т.е. съдържание на парафинови, нефтенови, ароматни и др. характеристични групи в даден продукт. Дала съм аналогия и сравнения на процесния продукт като тежко нефтено масло и високо кипящите фракции, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочила съм къде са приликите и къде са разликите, посочила съм и как се получават тези висококипящи фракции.

Качествения състав се формира от набор параметри. Има разлика.

Качествения елементен състав е част от качествения състав и то един от важните и основни показатели за да се определи качеството на един продукт.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Посочихте, че има разлики в качествения състав. Този количествен състав не се ли отразява на това общо понятие качествен състав?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Различните количествени съдържания, и на химични елементи и на групи въглеводороди, се отразяват върху физикохимични свойства, които са изведени от гледна точка на технологичната преработка на продукта и служат като информация да настройват параметрите на процеса, на който се подлага продукта и други показатели.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В т.2 е дадена дефиниция - какво се разбира от понятието „по аналогия”, затова зададохме въпроса за качествени елементи и качествен състав еднакви ли са или различни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Едното е по-общо понятие.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоките с код по КН 2707 9999?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – що се касае за съдържанието на ароматни съставки съгласно ХС, ако преобладава той отива в код 2707, що се касае за продуктите в код 2707 9999, това са „тежки масла”, които са различни от суровите масла. Има го в приложение № 2. Това, е от Обяснителните бележки.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – По-нагоре е написано и друго, взели ли сте го предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По-горе е описано и съм го взела предвид. Казано е - при условие, че те съответстват на характеристиките от т. „а „ до т. „г”. Това е задължително за всички продукти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В приложение 2 вещото лице е направило сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с продукти от клас 2707, съгласно който, в процесните продукти не се съдържа бензол, тулол, нафтален, сяра, съдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимални количество антрацен, като всички тези продукти са известни като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липса на тези съединения в процесния продукт сте установили подобен качествен състав между тях и продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Целта на анализът в приложение №2 беше именно да се сравнят характеристиките на процесния продукт, с характеристиките на продуктите на всяка подпозиция на код 2707 от КН. В анализа съм посочила защо процесния продукт не може да се отнесе към всяка една от позициите и съм обяснила защото. Към подпозицията, в която се отнася бензола - защото бензола кипи на 260о. А процесния продукт е установено тежко нефтено масло с температура на кипене 360о. За всяка една от позициите съм сравнявала продукти, които като по-ниско кипящи няма как да се сравняват с процесния продукт.

А в приложение №1 съм посочила как се получава високотемпературния каменовъглен катран и кои фракции се изолират от него чрез първична дестилации и защо може да сравняваме процесния продукт само с фракциите и не мога да ги сравнявам с по-ниско кипящите продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Можете ли да посочите най-малко по колко показателя трябва да има аналогичност, тъй щото да приеме, че един продукт, независимо от произхода си (в случая мазута е с нефтен произход, според безспорно установен по делото факт) е аналогичен на продукти от друга група с друг произход (както процесния продукт с нефтен произход съпоставен с продукти получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани)?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не напразно съм посочила какво е определението за качество и когато се касае за определяне качеството на един продукт съгласно аналитичната химия, защото това е науката, която изследва и анализира състава на продуктите, се посочват три важни показателя - да се определи от кои химични елементи е изграден даден продукт, като елементния състав има качествени и количествени стойности. Другото важно нещо, когато се определя качествен състав на един продукт е да се определят групата въглеводороди. Сходство имаме по четири показателя в случая.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът ми е принципен, а не за конкретния случай. Колко аналогични качества или свойства трябва да има един продукт, за да приемем, че той е аналогичен на друг, при положение, че двата сравнявани продукта имат различен произход?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Като точна бройка не мога да посоча.

При четири еднакви показателя - водя се от определението: качеството – определя се от съдържанието на химичните елементи, които го изграждат и за останалите химични съединения имат други групи.

Съгласно аналитичната химия той (продукта) се подлага на три анализа – елементен анализ, групов въглеводороден състав и третото е функционални групи от типа на карбоксилни групи, алдехидни групи, алкохолни групи, т.е. дали се съдържат. Ако се определят тези три показателя се определя и аналогичността.

ВЪПРОС на СЪДА – След като процесният продукт няма произход като продуктите получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани, а е с нефтен произход, колко предпоставки са необходими, колко свойства и качества са необходими да са сходни с продуктите получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани, тъй щото да приемем, че е аналогичен на тях?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това е абстрактно.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой да е органичен продукт, да го вземем и да му сравним елементния състав и всички останали посочени от Вас в приложението-таблица показатели и ако се окажат поне три аналогични, може ли да кажем, че е аналогичен на продуктите получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, ако качествения елементен състав е същия и групите въглеводороди са същите и функционалните групи (третия елемент), може да кажем, че е аналогичен.

ВЪПРОС на СЪДА – Различният му произход в тези случаи може ли да бъде пренебрегнат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не може да се пренебрегне произхода. 

ВЪПРОС на СЪДА – В нашия продукт според вас, има ли тегловно преобладаване на ароматните съставки по отношение на неароматните?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Данни за това има само от МЛЕ.

ВЪПРОС на СЪДА – Според вас мазута може ли да има такова преобладаване по принцип?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Би могло да има, а данните тук са само от МЛЕ. То е много хипотетично. Искам да допълня, че различните видове нефт са с различни съдържания на ароматика, защото се придобива от различни части на света. Има и такива, при които преобладава съдържанието на ароматни съставки, при други не. Има и тежки видове, в които преобладават ароматните съставки. Мазутът е от този вид, който има ароматни съставки.

ВЪПРОС на СЪДА –До тук казахме, че както процесния продукт, така и кой да е продукт, който макар да няма същия произход като тези, които са получени при дестилация на високотемпературни катрани, но има други свойства и характеристики, може да се класифицира като аналогичен, стига да са налице ароматните съставки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По характеристиките за код 2707 9919 – там е дадено понятието за аналогичност. В т.2, където се включват аналогичните масла получени от катрани, е посочено кои могат да бъдат тези аналогични масла.

ВЪПРОС на СЪДА – Това означава ли, че вашите изводи по отношение аналогичността, почиват на посоченото в ОБ на КН?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Анализът съм направила с тази цел, илюстрирала съм в качествен състав и характеристичните групи.

ВЪПРОС на СЪДА – В ОБ на КН за 2707 9999 – в първа точка - тежки масла има четири условия, на които вие казвате, че нашия процесен продукт не отговаря и в края на тази точка е записано, че продуктите, които не отговарят на условията от т. „а” до т. „г” се класират според техните характеристики, например в подпозиции…, между които и 2710 19 71.

Същевременно това обсъждане, което правим дотук относно аналогичността на процесния продукт, с тези получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани касае хипотезата, че продукта може да попадне в тарифен код 2707 9919. Кое качество, свойство или характеристика на този процесен продукт най-добре ще го опише, че да се избере правилния класификатор. В едната група, посочена от митницата, се оказва, че не отговаря на т.1 - тежки масла и се препраща към група 2710. Същевременно се оказва, че е аналогичен и може да си седи в 2707 – сурови масла. Кое е най-типичното свойство, характеристика?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това, че е висококипяща фракция, съставена от нефтени въглеводороди. Според мен съдържанието на ароматните съставки не е характерното, което да описва определения продукт.

ВЪПРОС на СЪДА – От данните по делото се установява, че суспендиране на мито е имало и до сега, тогава тарифния код е бил този, който е посочил жалбоподателя. Същевременно други данни сочат, че за същия продукт ЕК предлага след април 2013г. се класира в код 2707. Може ли да ми кажете, изхождайки от физикохимичните свойства, как един и същи продукт може да се класира ту в една, ту в друга позиция?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Още веднъж по характеристики процесния продукт е нефтена фракция. Тази тежка нефтена фракция има определените характеристики, които сме изпитвали в рамките на експертизата, има и много други показатели, които са изпитвани и термичната преработка на този продукт, независимо дали има по-високо съдържание на ароматни съставки, той за мен си е нефтен продукт.

Необяснимо е защо в ХС определението е такова и не зависи дали е с нефтен или друг произход, ако има повече ароматика.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли процесния продукт да се окаже аналогичен на друг, който да не е с код 2707?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По тези показатели той може, ако има и всички други показатели, ако четирите показатели са еднакви, или трите. Ако в конкретния текст е цитиран същия критерий - аналогични. Свързана съм с конкретиката в подпозициите, като определение кое е аналогичен на висококипящите фракции.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждение в размер на равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства приложени към становище-молба от 16.03.2015г. и приложените към молбата от 10.02.2014г. доказателства за направените допълнителни разходи, както анекс №2 към банкова гаранция от 10.12.2014г., писмо от 06.02.2015г. от директора на дирекция „Вътрешно икономическа политика” на Министерството на икономиката, както и предложение за регламент на съвета за субсидиране на мита, изготвено от Европейската комисия.

ПРИЕМА представените от ответника сертификат за акредитация ведно със заповед № 1394/30.11.2010г., доклад за участие в международно изпитване и препис извлечение от окончателен доклад на група на европейските митнически лаборатории.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се приключи събирането на доказателства. Нямам други доказателствени искания

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас – център“, потвърдено с решение на началника на Митница Бургас, с което се определя тарифен номер за класиране, различен от декларирания от дружеството жалбоподател по съображения, които сме изложили в жалбата и в двете допълнение към нея.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да отхвърлите жалбата, същата е неоснователна. Считам, че решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас – център“ е издадено в предвидената от закона форма и срок, издадено е след извършена експертиза в Митническата лаборатория и становище на дирекция, с която е променен тарифния код на процесния продукт, определен е нов размер на публични държавни вземания, даден е срок за доброволни плащания и считам, че същото като правилено и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Подробни съображения ще изложа в писмен вид, в срок определен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 15-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 17 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: