ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2343 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл нефтохим Бургас” АД, редовно призован, юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено с жалбата пълномощно по делото.(л.27-28 от делото)

Ответникът началник Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 20.05.2013г., в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.В.Л., 61г., неосъждана, без особени дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Може ли да потвърдите, че към момента Централна митническа лаборатория притежава акредитация за извършване на изпитване по метода посочен в приложение А към обяснителните бележки на глава 27 на КН (комбинираната номенклатура) и има ли в България акредитирана лаборатория, която да извърша изпитване по посочения метод.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Митническа лаборатория Русе е акредитирана в БСА. В обхвата на анализ на нефтопродукти са включени само показателите плътност и дестилационни характеристики (дестилация). Метода от приложение А от КН не е включен в акредитацията на лабораторията. От направената справка в регистрите в БСА е видно, че този метод не е включен в обхвата на нито една от лабораториите, изпитващи нефтопродукти в България, както и на Централна митническа лаборатория. Причина за това е, че показателя съдържание на ароматни съставки, така както е по заглавие в приложение А, не е включен като стандартен показател за изпитване на нефтени продукти. Отделно той не е и стандартен метод, той е приложение съгласно КН.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Откъде правите извода за отговора на въпрос №4 и частично на въпрос № 2 от заключението си, а именно, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните, Централна митническа лаборатория е използвала метода, посочен накратко в Приложение А.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Данните за използвания метод съм черпила от митническата лабораторна експертиза, там са посочени показателите, по които е изпитан процесния продукт. А това са органолептично описание, дестилация, плътност, цвят с разреждане, съдържание на ароматни съставки и съдържание на сяра, като за показатели на съдържание на ароматни съставки метода е в приложение А, от обяснителни бележки от КН.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди от тези по изготвената митническа лабораторна експертиза, ако се отделят и определят асфалтените или пък се отделят полярните съединения, предвид изложеното на стр. 5 от заключението.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В заключението си съм си позволила да коментирам метода за определяне на ароматни съставки съгласно приложение А и по-специално, че той не е коректен. В заглавието си той посочва, че се определят ароматни съставки, в съдържанието и формулата приложена за представяне на резултатите са дадени неароматни въглеводороди, като се счита, че разликата до 100% са ароматни въглеводороди. Двете понятие ароматни съставки и ароматни въглеводороди не са идентични и в митническата лабораторна експертиза, така представения резултат не е ясен. Зад цифрата 59,1 не можем да кажем дали са неароматни въглеводороди съгласно приложение А или разликата до 100%, т.е. неяснотата в самия метод е пренесена и в резултата. От друга страна, начина по който се провежда определянето по този метод от приложение А, не включва отделяне на асфалтените, които са значително количество в тежък продукт като процесния. Причината за това е, че самото приложение А, този метод не е пригоден за анализиране на тежки нефтопродукти от вида на процесния, в които присъства асфалтените.

Ароматните съставки е по-широкото понятие, а ароматните въглеводороди са вид ароматни съставки.

Позволила съм си да посоча по-точни метод при който се отделят асфалтените и полярните съединения, това е стандарт, на международно признатия стандарт на ASTM D 2007/1998г. Ако анализа се проведе с отделяне на посочените групи въглеводороди, това би се отразило на съотношението неароматни и ароматни въглеводороди.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Има ли разлика и каква е тя между въглероден, както е посочено в обжалвания административен акт, а в самата митническа лабораторна експертиза е посочено, че е с въглеводороден състав?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има разлика между двете понятия. Въглеродният състав означава процентно съдържание на химически елемент въглерод в едно химично съединение. Освен въглерод химичното съединение може да съдържа водород, кислород, азот и други атоми. И определянето на тяхното процентно съдържание е елемент на този метод - определяне на елементарния състав на химичното съединение. Докато въглеводороден състав вече касае определянето на групите въглеводороди, включени в нефтопродуктите, а те са парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени или олефинови въглеводороди, ароматни въглеводороди, и асфалтосмолисти вещества. Това са основните групи въглеводороди, влизащи в състава на един нефтопродукт.

Това е разликата между двете понятия и двата метода.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – По данните на делото може ли да дадете отговор на въпроса дали при посочване като резултат в митническа лабораторна експертиза в съдържанието на ароматните съставки е приложена формулата от приложение А?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това не мога кажа, няма други данни, как е приложен метода и формулата, което той включва. Коментирах, че има разминаване на съставките по формулата, по която се определя неароматните въглеводороди.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Възможно ли е без извършване на анализ на дестилационните характеристики на продукта да бъде установено, че продукта има трайна температура на дестилация над 315ºС, а до 250º С дестилира по-малко от 65 обемни процента?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В Митническата лабораторна експертиза, показателите по които изпитвам продукта са органолептично описание, качествена химическа идентификация съдържание на ароматни съставки, като искам да поясня, че са дадени резултати за неароматни въглеводороди и ароматни въглеводороди и последния показател е съдържание на сяра. Продуктът не е бил изпитан по дестилационен, не е правена дестилация. А в същото време в раздел „коментар” има коментар във връзка с дестилация, но такава не е правена, което искам да коментирам. В обхвата на Централна митническа лаборатория са включени двата показателя - дестилация и плътност, а нито един от тези показатели не е определян, те са от съществено значение за характеризиране свойствата и природата на процесния продукт и факта, че не е правена дестилация повдига въпрос на какво основание се използва метода на Приложение А, който е свързан с определяне на трайната температура на дестилация на продукта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Накратко, без дестилация не може да бъде определено, възможно ли е без анализ на дестилационни характеристики, без анализ може ли да бъде установено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Предпоставка за прилагане на този метод е определяне на крайната температура на дестилация и тя трябва да е над 315º, както и при 250º да изкипи по-малко от 60%. Без определяне на тези дестилационни характеристики не може да се използва този метод.

За първи път има разбивки като приложение и това, че не е правена дестилация, на двата показателя, които са важни за характеризирани за продукта, те са пренебрегнати. За да бъде използван този метода по приложение А трябва да има данни от дестилацията на продукта на всичко от готова дестилацията, данните за метода от Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам повече въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице и с оглед отговора на въпрос № 6, а именно, че се съхранява проба, поддържам искането за назначаване на допълнителна експертиза, която да отговори на формулираните в жалбата въпроси, в част особено искане.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Акредитацията задължителна ли е?

Съда не допуска този въпрос, защото е правен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – В заключението по допусната и извършена експертиза посочвате, че метода по приложение А е нестандартеризиран и не попада в обхвата на нито една лаборатория в България. За този метод изисква ли се акредитация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По принцип, когато се прави изпитване за съответствие на даден продукт, това изпитване трябва да се извършва в акредитирана лаборатория по признати международни или национални стандарти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Имахте ли задача да класирате тарифно продукта?

Съда към юрисконсулт Л. – Няма такава задача. Това е правен въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Асфалтените и полярните съединения дали имат или не ароматни пръстени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Съгласно химическата квалификация, асфалтените, които са част от асфалтосмолистите вещества, са поликондензирани структури включващи в състава си както ароматни, така и нафтенови ядра, с дълги парафинови (насипни) вериги, като тези вериги могат да бъдат разклонени или не. Имат и ароматни и нафтенови пръстени.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Във връзка с това обяснение за асфалтените – Полярните съединения имат ли ароматни пръстени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има полярни съединения, които не съдържат ароматни пръстени и те се отделят с разтворители от типа на ацетон, алкохол и др. А такива разтворители не се използват в приложение А.

Някои имат и някои нямат. Разделянето от приложение А не използва други разтворители.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Предвид обяснението за аслафтените и техния строеж, че съдържат ароматна част, същите попадат ли в ароматните съставки според дефиницията на хармонизираната система .

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Съобразявайки се с това определение те могат да се причислят към ароматните съставки, но съгласно химичната класификация те са отделна група въглеводороди и се отделят с нормален хептан. Отделянето им е с цел да не пречат на по-нататъшното разделяне на пробата на останалите групи въглеводороди и съставки. А това не е предвидено в приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Оспорвам констатациите по т.3, б.В по заключението, както и отговора на въпрос №5 от експертното заключение. Оспорването е по отношение на това, че е направено тарифно класиране на продукта и затова го оспорвам.

Представям и моля да приемете превод на документите представени по делото на чужд език, както и представям писмо вх.№4295/16.06.12г., като заявявам, че същото е неотносимо към правния спор, тъй като се касае за други извършени лабораторни изследвания.

Моля да постановите спиране на делото, предвид обстоятелството, че е налице преюдициално запитване от друг състав на Административен съд гр. Бургас, касаещ дела с идентичен предмет.

Алтернативно считам, че особеното искане за експертиза е неоснователно предвид на това – Първо, че определящото тарифно класиране на продукта е съотношението между ароматните и неароматните съставки. Ние не оспорваме произхода на продукта и считам, че по отношение на тарифното класиране да бъде даден отговор .

Искам само да уточня съгласно митническата лабораторна експертиза и приложения сертификат за качество, крайната температура на дестилация е над 315º С. В този случай, съгласно обяснителните бележки към КН следва да се приложи метода по приложение А. Крайната точка на дестилацията на продукта е над 315º и единственият метод за определяне съотношението между ароматни и неароматни съставки е този по приложение А.

В условията на евентуалност, моля да допуснете изследване по приложение А и като представям молба с въпрос и посочен адрес с данни за лаборатория в Полша, която е акредитирана за изследвания по този метод.

Искаме експертизата да бъде извършена в Полша. Вещото лице да отговори на въпроса, като използва лабораторията в Полша,

          

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Не възразявам да бъдат приети представените преводи на доказателствата, те са легализирани.

По повод искането за спиране на производството по настоящото дело, считам че не са налице предвидените в чл.229, ал.1, т.4, ГПК основания за спиране на настоящото дело. По настоящото дело липсват доказателства за висящност на друго дело.

По направените доказателствени искания:

Възразявам срещу допускането на допълнителна съдебна експертиза, заявена с нарочна молба от днес, тъй като на съгласно чл.142 от АПК, административния акт следва да е законосъобразен към момента на издаването и ответника следва да докаже това и изследването на продукта към настоящия момента няма да санира издадения административен акт.

На второ място оспорваме независимостта на лабораторията, в която иска да бъде направено изследването, предвид изписването същата е регионална митническа лаборатория,. трето тъй като ответника не може да каже, че това е лаборатория, която притежава акредитация по метода по приложение А, а от представените документи за акредитация съответно и в превод, не се съдържа такава информация, никой от посочените методи и стандарти за изследване не са такива по приложение А, т.е. ирелевантно за казуса е дали метода, който твърди ответника е идентичен с този по приложение А.

От друга страна, считам, че извършването и́ в чужбина цели валидиране на резултатите от оспорената лабораторна експертиза, като те бъдат инкорпурирани в заключение на вещо лице, което за нас ще представлява частна експертиза

Във връзка с изявление от на процесуалния представител на ответника с искане за допускане на експертиза в Полша искам да направя и следното уточнение относно метода, който е посочен на стр.4 от превода

Полската ведомствена митническа лаборатория не притежава акредитация по приложение А по обяснителни бележки от КН, тъй като на стр.4 съответно от превода, съответно стр. 3 от полския текста, като метод на изследване на ароматни въглевородори е посочен РВ -14v3:2012 - метод различен от приложение А. Моля да задължите ответника да представи документи, тъй като документа представен в превод и в оригинал на полски е извлечение като електронен документ. Моля да задължите да представи съответен документ с подпис и печат от съответната полска служба за акредитация, след като ще се ползва от него, тъй като считаме, че така представения документ няма доказателствена сила.

Във връзка с направеното искане с нарочна молба за допускане на анализ по Приложение А, моля при условия на евентуалност да допуснете извършване на анализ на ароматните съставки по метода на ASTM D-2007/1998г. - единствения акредитиран и сертифициран метод, като считаме, че паралелното извършване на анализ на ароматните съставки, и особено този по втория метод, ще даде представа за евентуалното отклонение, допустимото отклонение, което се прави по приложение А, защото твърдим, че след като се разпаднат асфалтените и полярните съединения, този резултат ще бъде различен.

И последно, от представеното удостоверение не е видно, че лицето извършило превода от полски се намира в някакви правоотношение с бюро преводи Варна. Също така от самите документи не е видно, че бюро Варна е извършило съответния превод, затова моля да задължите ответника да представи оригинал на превода, тъй като е заверено вярно с оригинал, би следвало да има и оригинал. Лицето е удостоверило, че превода е извършен, но няма доказателство че е заклет преводач.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Във връзка с исканията на ответната страна считам, че документа за акредитация на полската митническа лаборатория е валиден, тъй като е от централния електронен регистър на Република Полша, направени са със справки от регистъра и от там може се съди дали конкретната лаборатория е акредитирана.

По отношение на изследването по метода на ASTM D-2007/1998г. считам, че същото е неоснователно предвид факта, че единствения метод посочен в обяснителните бележки към КН е именно метода по Приложение А.

Реплика ЮРИСКОНСУЛТ И. – Съгласно ГПК, за приложен електронен документ се представя заверено копие от лице с подпис и печат. След като сме поставили същия въпрос на вещото лице, дали тези извлечения отговарят на фактическата обстановка, публичния регистър отговаря на положението в момента на отпечатване на електронния документ, а същото е дало данни за акретидирани методи към 10.10.2012г. Въпросът е дали сега, към настоящи момент е акридитирана и дали би могла да извърши анализ.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която следва да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси на л.14 от делото, които са формулирани с жалбата. Освен това вещото лице да посочи, като има предвид процесната проба, тя какви характеристики има и какви характеристики се изисква да имат продуктите, според тарифното класиране, извършено от жалбоподателя в Митническата декларация и според тарифното класиране извършено от ответника с процесното решение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 350лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

        

         ПРИЕМА като доказателства по делото представените преводи от страна на ответника на писмени доказателства, намиращи се по делото на чужд език.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от протокол отразяващ изпитване на процесния продукт в акредитирана лаборатория на „СЕЙБОЛ България” ЕООД.

        

По искането на ответника за спиране на настоящото производство по повод отправено преюдициално запитване от друг съдебен състав по друго дело съдът намира следното:

         На съдията докладчик не е известно нито предмета на другото дело, нито съдържанието и мотивите на съответния съдия-докладчик изложени в твърдяното определение, с което е отправено преюдициално запитване. По тази причина, на този етап съдът не може да се произнесе по искането за спиране на производството. По това искане съдът ще се произнесе след приключване на събиране на доказателствата, с оглед съблюдаване принципа на съдебна икономия.

        

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Една част от изследванията се правят в акредитираната комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”. Изпитването за определената на пенетрация се извършва в Национален строителен институт София – комплексна акредитирана лаборатория. Причината за даване на пенеграцията е наличие на пътни битуми, а те се изпитват в лаборатории за пътно-строителни фирми. Никоя лаборатория не пое извършване на такава анализи и те ни препратиха към тази лаборатория.

При даване на пробата трябва да получа разрешение от съответния съдия, в мое присъствие се изземва пробата от митническия пункт, след това в акредитираната лаборатория в Университет „Проф.Д-р Асен Златаров” се приема с приемо-предавателен протокол и се извършва разделяне, едната част остава в комплексната лаборатория на университета, а другата занасям в Национален строителен институт София за пенетрация. Аз получавам протоколите. При самия анализ, там си ги извършват колеги от акредитирана лаборатория, аз не съм в отношение с тези лаборатории.

Така както е превода съм запозната, не е видно, че полската лаборатория е акредитирана за извършване на анализ по метода по приложение А, има абревиатура, която не е много ясна.

 

Съдът към вещото лице Л. – Този метод от приложение А, който иска да бъде изследван ответника, ако е към тази експертиза, има ли къде да бъде изследвано?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Нито към митническите лаборатории, нито към лабораториите, колегите се ангажираха и посочиха полската. Става ясно, че метода за определяне на ароматни въглеводороди е точно метода от приложение А. В същото време комплексната лаборатория в Университет „Проф.Д-р Асен Златаров” е разработил и двата метода по заявка на клиент – приложение А и международен стандарт. В молбата на акредитация не е включен.

 

Относно искането за допускане на допълнителен въпрос към вещото лице, формулиран от ответника в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание съдът счита, че следва да задължи ответника, предвид становището на жалбоподателя изложено от неговия процесуалния представител в днешното съдебно заседание, да представи доказателства, от които да се установява, че посочената от него митническа лаборатория в Полша действително има акредитация да извършва изследвания по посочения във формулирания въпрос метод.

Освен това ответника следва да представи доказателства за разходите, които ще са необходими за извършване на това изследване, като се съобрази с обстоятелството, че вещото лице ще бъде ангажирано лично да предава и получава пробата на посочената от ответника лаборатория. Ответникът също така следва да представи доказателства за надлежността на представения превод на документите относно статута на посочената от него митническа лаборатория.

                  

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА възможност на ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото посочените в мотивите на настоящото определение доказателства.

        

Поради необходимостта от събиране на доказателства по процесния спор, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013г. от 10.30ч. за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено от съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: