ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2342 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Евтимови МС“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по оспорваненачалник на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ ПРИ ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от „Евтимови МС“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-526-0337432/01.08.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект – магазин за бижута, находящ се в ********и е забранен достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

 

Юк. Д.: Оспорваме така подадената жалба като неоснователна. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът, с оглед заявеното становище и по доказателствата, намира, че не следва да приключи събирането на доказателствата по следните съображения:

От анализа на доказателствата, съдържащи се в административната преписка, се установи, че по делото освен оспорената заповед е налично единствено определение № 1893 от 09.08.2018 г. на друг състав на Административен съд  гр. Бургас, с което е отменено допуснато с оспорената заповед предварително изпълнение. В този смисъл по делото липсва заверен екземпляр от оспорения административен акт, както и пълната административна преписка по постановяването й, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

задължава ответника в 7-дневен срок от днес да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от оспорения административен акт заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-526-0337432/01.08.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, ведно с пълната административна преписка, послужила при постановяването му.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2019 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: