ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2341 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.И.И., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – началник на Първо РУ на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

В залата се явява прокурор КОСТОВА от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА – На основание чл.16, ал.1 от АПК правя искане за конституиране на Прокуратурата на РБ като страна в настоящото производство.

 

Съдът с оглед така направеното искане, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас, като страна в настоящото производство.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против отказ с рег.№ 431000-4977/21.11.2016г. на началника на І РУ на МВР Бургас да бъде издадено разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие по Закона за огнестрелното оръжие, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото, ведно с жалбата, е постъпила и административната преписка.

ДОКЛАДВА, че на 30.01.2017г., извън представената преписка, е постъпило от ответника писмо рег.№ 431000-373/25.01.2017г., придружено с писмено доказателство.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата.

Моля да приемете административната преписка. Няма да имаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно придружително писмо на л.2 от делото, както и свидетелство за съдимост, представено от ответника с писмо рег.№ 431000-373/25.01.2017г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Моля да постановите решение, с което уважите жалбата на доверителят ми.

От събраните писмени доказателства е очевидно, че не са налице пречки по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, тъй като към момента на постановяване на отказа, доверителят ми не е осъждан, тъй като по старото му осъждане той е реабилитиран, поради което административният орган е постановил един незаконосъобразен отказ.

В смисъл моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. В тази насока е и съдебната практиката и събраните по делото доказателства.

Моля да ми бъдат присъдени разноски по делото.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА – Жалбата е основателна, поради което и моля да бъде уважена. Отказът за издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие е неправилен.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: