ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2341 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.Ж., редовно призован,  се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника писмо с вх.№1482/12.02.2015г. и писмо с вх.№1845/23.02.2015г., към които са приложени заповед №РД-16-1064/29.10.2014г. и заповед №2633/29.10.2014г. на кмета на община Поморие.

 

С определение от 16.03.2015година, съдът е допуснал искания от жалбоподателя свидетел.

 

АДВОКАТ С.: Водим допуснатия в закрито съдебно заседание свидетел, който моля да разпитате. Вчера бяхме уведомени за допускането на свидетеля  и водим съпругата на жалбоподателя, тъй като съседите са възрастни хора, а и голяма част от тях са починали. Моля да допуснете съпругата на жалбоподателя като свидетел, с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата по делото.

 

АДВОКАТ Б.: Ние сме уведомени своевременно за искането за допускане на свидетел. Доколкото си спомням в нарочната молба от 10.02.2015г. на жалбоподателя е посочено, че ще представят надлежно удостоверение за част от предмета на доказване на делото, което до момента не е представено.

 

АДВОКАТ С.: С оглед определението от предходно съдебно заседание за представяне на удостоверение за търпимост, заявявам, че сме подали заявление в Общината, същото е разгледано. Имахме дори смея да изтъкна устното уверение, че е допусната грешка, но документ не ние представен до този момент. Представям декларация относно годината на изграждане на строежа. Поддържаме искането за разпит на съпругата на жалбоподателя.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото и решение на Административен Съд-Бургас по отношение на приключило оспорване. Към решението са приложени заповед за друг находящ се в същия имот поставяем обект, по смисъла на чл.56 от ЗУТ, чието премахване е възложено в тежест пак на жалбоподателя. Представям и друго решение, което касае друг обект „дървен навес” пак ведно със заповед по реда на чл.56 от ЗУТ и на трето място представям още едно приключило съдебно производство, пак по отношение на жалбоподателя с прикрепена заповед на общината също по реда на чл.56 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ Б.: Възразявам да бъдат приети представените в днешното съдебно заседание доказателства, като неотносими към настоящия казус. Предметът е очертан в обжалваната заповед и всякакви други производства водени относно други  обекти било те охарактеризирани като преместваеми или строежи са неотносими към настоящото производство.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с представените документи от нас и приемането им като доказателства, ние не се стреми да докажем колко много производства имаме, а с оглед думата по същество и по скоро съображения по законосъобразността на самата заповед. Считам, че същите като приключили не биха затормозили доказателствения материал, а по-скоро биха били от значение по делото във връзка с това, че общината освен производства по чл.225 от ЗУТ е образувала и такива по реда на чл.56 от ЗУТ. Както е видно част от същите производства са приключили успешно за общината, с оглед само на това обстоятелство да бъдат приети по делото и предвид на фактът, че във въпросния имот са били образувани  производства по реда на чл.57а от ЗУТ, а именно за премахване на поставяеми обекти. С оглед на това обстоятелство, моля да бъдат приети по делото, като подробни мотиви в подкрепа на доказателствата, ако бъдат приети въпросните съдебни актове и заповедите прикрепени към тях, ще изложим след като приключи съдебното дирене, а именно като ни се даде думата по същество.

 

Съдът по доказателствата

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства от жалбоподателя,  чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРЕМИНАВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

 

С.Г.Ж.- 58г., български гражданин, неосъждан, съпруга на жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност  по чл.290 от НК и за възможността да откаже да свидетелства, съгласно чл.166, ал.1, т.2 от ГПК.

 

ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА  Ж.: Желая да свидетелствам.

Аз пиша всичко от името и на двамата- от мое име и от на съпруга ми, но не съм призована за настоящото дело.

Нотариалният акт се води на името на съпруга ми, но всичко е наша собственост.

 

АДВОКАТ С.: Опишете фактическото състояние и охарактеризирайте въпросния предмет на заповедта на премахване, какво представлява, как е ситуиран обекта, кога, как е положена, кога е изпълнена мивката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: През  1978година купихме жилището с това дворно място. Трябваше да го оправим и сложихме този контейнер да прибираме мотики, дърва. Стопанска постройка е това. След това закрепихме мивката за този контейнер. Мивката е с размери 90/60см. Закрепихме за контейнера тази мивка и сега след 40 години почти искат да я махаме.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж. на въпроси на съда: През 1979година сложихме мивката, която е хваната за контейнера. Този контейнер е с размери 2м/1,80м.. Ние друга постройка нямаме. Коритото на тази мивка е обикновено, няма периферия даже от едната страна. Плочки сме сложили в последствие на мивката. Не знам какво сме сложили едно време, но отгоре на коритото има плочки. Това корито се държи за контейнера. Ако се махне контейнерът не може да съществува коритото. Няма самостоятелни крака мивката. Виси на стената един вид.

 

АДВОКАТ С.: Очевидно от снимковия материал, с който разполагаме е че  на някаква височина е вдигната над терена мивката. Може ли да кажете освен, че в едната си част е закрепена, отдолу, от страната на дъното има ли помощни подложки?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Отдолу има тухли, които са нареди отстрани, а по средата слагаме кофи. Наредени са само като подложка тухлите и не са свързани по никакъв начин.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж. на въпроси на съда: Отдолу на мивката има канал за отвеждане на водата. Трябва да отива в канализацията тази вода, според мен. Водата към мивката идва от водоснабдяването. Водата не се събира в някакъв съд и след това да се ползва. Тази вода идва от водоснабдяването.

 

АДВОКАТ С.: Няма други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Искам да кажа, че във всеки двор на Поморие има такава мивка и не вярвам някой да е искал за тях разрешение за строеж, проект или разрешение за поставяне. В съседния на нашия имот също има мивка.

 

АДВОКАТ Б.: Моля свидетелката да се ограничи да дава показания само като свидетел само.

От коя година сте женени с жалбоподателя?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: От 1976 година сме женени.

 

АДВОКАТ Б.: Казахте, че от 1979година е изградена мивката, за тези 36 години за които ползвате мивката, Вие понеже дадохте уклончиви отговори на два въпроса, които на са удобни, конкретно да кажете от къде се водоснабдява тя?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Идва тръба от главния водопровод и оттам идва и водата.

 

АДВОКАТ Б.: Не бяхте сигурна, къде се отича канала, може ли да уточните?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Водата се отича  в канала в градската канализация.

 

АДВОКАТ Б.: Плочките, с които  е облицована мивката върху каква основа са закрепени?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не мога да отговоря върху каква основа са залепени плочките.

 

АДВОКАТ Б.: Констатацията е, че това е лята мивка, която по принцип се прави от циментов разтвор или бетон, а не от пластмаса и т.н. Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Може да отлеем мивка навсякъде и да се премести, противопоставям се на въпроса, както и на това че се задават въпроси и после се дават обяснения от страната.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорвам достоверността на представената днес декларация относно годината на изграждане на процесния обект. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия ще поискам срок за писмени бележки, с оглед на по пълно изложение на защитната ни теза, като в днешното съдебно заседание ще се  огранича в рамките на няколко нещица. Видно от процесната заповед собствеността върху поземления имот е върху няколко лица като право на собственост има и в полза на общината, така както е описано в обстоятелствената част на заповедта. Безспорно, както  стана ясно и по делото, че предмет на заповедта е „външна мивка” по своето същество, функции и т. н.. В тази връзка искам да отбележа, че в частта на заповедта касаеща изпълнение, характеристики, техническо описание на самата мивка е видно, че тя е с едни ориентировъчни размери – 90см/60см,  които размери само да подчертая не доказват чисто технически параметри като обем на едно корито, а показват широчина и дължина на един правоъгълник. Така, че съжденията на колегата във връзка с отлятото корито и тезата която излагат в тази връзка не се подкрепя от самата фактология, по начина на описание на строежа. Нещо друго набляга се единствено на стените и дъното -  че е с фаянсови плочки, но какво има под тях. Същественото на практика се изразява в следното - имайки предвид техническото описание на мивката в заповедта, че е подпряна до метален складов контейнер, мисля, че по делото стана ясно, че мивката не само е подпряна, а е свързана в по-голямата си част за самия метален складов контейнер. Отделно от това от представените в днешното съдебно заседание съдебни решения е видно, че за металния складов контейнер е издадена също заповед, за която в близко време беше издаден съдебен акт, с който заповедта по отношение на металния складов контейнер обозначен като обект по чл.56 по ЗУТ е отменена. В тази връзка уважаема г-жо съдия идва следващия ми въпрос по същество, а именно как  административният орган е преценил, че сме изправени пред строеж по смисъла на ЗУТ, как е преценил какво се изисква за въпросния строеж преди да бъде заклеймен като незаконен, след като в ЗУТ детайлно са посочени шест категории строежи по смисъла на чл.137, за които шест категории изискването за строителни книжа е различно. В тази връзка давам за пример шеста категория, за които строежи и предвид разпоредбите на чл.147, чл.151 от ЗУТ е видно, че могат да бъдат допуснати законосъобразно за изпълнени само в резултат на разрешение на строеж без инвестиционен проект. Такова систематизирано обосноваване с оглед правната норма на ЗУТ даваща  фактическото описание на строежа даващо основание кмета на общината да разпореди премахване на незаконосъобразен строеж липсва. В тази връзка г-жо съдия съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ искам да отбележа, че в последната част където са отворени скобите е посочено преместваеми обекти представляват така както са изложени включително и посочените в скоби - пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и други като с оглед на обстоятелството, че в настоящия случай сме  изправени пред  „външна мивка” и на следващо място на приключили производства по чл.57а, как кмета на общината прецени, че представлява строеж тази мивка, а не преместваем обект след като само го охарактеризира като мивка по естество и предназначение. Предвид на това считам, че дори да има в други разпоредби на ЗУТ упоменати, имам предвид материалноправни норми, характеристики на строеж с подобно описание, то очевидно от там произтича необходимостта на компетентния орган да извърши детайлно сравнение между хипотезите в единия и другия случай. Очевидно такова по делото сравнение и обосноваване  като извод няма.

В тази връзка моля да отмените заповедта на кмета като незаконосъобразна, изключително издадена в нарушение при прилагането на материалния закон с оглед неприложимостта, както на самия ред на производство, така и на посочените материални норми от закона в настоящия случай.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо съдия, с оглед процесуална икономия ще маркирам само нашето становище, като моля да оставите без уважение подадената жалба като неоснователна и недоказана. Оспорваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на правомощията му при правилно приложение на относимите материалноправни норми и при спазване на административната процедура. Съставените в хода на преписката констативни актове имат доказателствена сила, която не беше оборена с представените по делото доказателства и с които моля да  се съобразите.

 Моля да ни бъде даден срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: