ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2341 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.Ж., редовно призован,  се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на К.З.Ж. против  Заповед № РД-16-1074/30.10.2014година на кмета на Община Поморие, с която е наредено премахване на строеж „Външна мивка”, находящ се в УПИ VІІ.1504, кв.107 по плана на гр.Поморие, с административен адрес: ул. Места №9, гр.Поморие.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, поддържаме жалбата. По отношение на доказателствените искания, преди да ги изложа искам да изразя следното становище.

По отношение на доверителя ми има образувани 5-6 административни дела пред Административен съд Бургас. На практика всичко, което притежава той като имущество, разбирайте етаж от къща, свободно дворно пространство, всичко това е предмет на детайлно целенасочено обследване и констатиране от служителите на община Поморие. Това обследване е свързано с образуване на административни преписки и водене на производство по премахване на всичко, що представлява обект по смисъла на Закона. В тази връзка, ние нямаме достатъчно и не разполагаме с достатъчен финансов ресурс да поискаме и да настояване за извършване на съдебно-техническа експертиза, тъй като разходите, които трябва да направим по тези условно казано 6 експертизи по 6 дела, биха ни затруднили значително. В тази връзка не възразявам административната преписка да бъде приета на първо място. Отделно от това мисля че в кориците на делото не видях заповедта за заместване на кмета от заместник кмета, като моля в случай че не е представена да задължите административният орган да я представи, с оглед  законосъобразността на акта.

На второ място предвид на откъслечното и неясно описание на естеството на строежа, имайки предвид като наименование в административна преписка, а именно „външна мивка”, която е посочена  само с едни размери 90/60, т.е. широчина и дължина и мястото и на закрепване цитирам „метален складов контейнер” и това не дава достатъчно яснота, не само по отношение на упражняването на правото ни на защита в процеса, но не дава яснота на фактите и обстоятелствата, които са залегнали в административното производство, обосноваващо издаването на настоящото заповед. С оглед на това, моля  да призовете съставителите на констативен акт №24/11.09.14година, т.е. общинските служители които са извършили първоначалното фактическо обследване. Моля да бъдат призовани по делото  с оглед разпита им като свидетели за установяване на така изложената фактическа обстановка с цел доизясняването. Пак  повтарям това доказателствено искане е свързано с това, че нямаме финансова възможност да ангажираме експертно заключение, с оглед на което се стремим към адекватна защита, както по фактическите, така и правните основания на акта и искаме тези свидетели. Моля да бъде допуснат поне единия свидетел, с оглед неяснотата в първичните констатации  и в самата заповед за премахване  на незаконен строеж. Нещо повече самият обект „външна мивка” по предназначение и естество погледнато на пръв поглед, не може да се приеме така охарактеризиран  като строеж,  макар и само поради това моля да бъдат допуснати до разпит общинските служители. Оспорваме техните констатации направени в констативния акт. Първо неверни, че от гледна точка на това, че така описани тяхната откъслечност и неяснота, не възпроизвеждат и не описват действителното фактическото положение. Що се касае до размерите на мивката, вероятно може би е така, но самият факт на едни съществуващи размери, не би могло да доведе до обоснован извод, до действителното положение за изграждане на строеж по смисъла на Закона, за естество на извършване и така нататък. Твърдим, че избирателно са описали факти само и единствено за иницииране на административната преписка и в този смисъл те са неясни, необосновани, непълни, противоречиви, с което задължението на административния орган да опише фактите, така защото да послужат за издаване на административния акт не е изпълнено.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: На Приложение 1, л.15-гръб, по делото  е снимка на процесната мивка.

 

АДВОКАТ С.: Такива подобни корита, с някакъв поток от вода съществуват не само на мястото където е посочено въпросното съоръжение, но и на други места в двора, с оглед етажната собственост на сградата, която етажна собственост от една страна следва да се счита като сграда близнак, като в другата сграда близнак има други 2 семейства, като и те разполагат с други такива пособия и не е направено детайлно изследване на другите корита в двора. Моля да уважите това наше доказателствено искане за допускане на свидетели.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо, съдия оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приети представените от Община Поморие писмени доказателства.

По отношение направеното в началото изявление свързано с причините поради които жалбоподателят не ангажира съдебно-техническа експертиза по предмета на делото, то същите са ирелеванти към настоящото производство, с оглед доказателствената тежест в процеса.

По отношение на заявеното желание за допускане до разпит на актосъставителите, искам да заявя две неща:

Първо какво ще заявят в съдебно заседание  актосъставителите е без значение, дотолкова доколкото те са обективирали констатациите си в намиращия се по делото Констативен протокол № 24/11.09.2014година, който е и част от административната преписка. Каквото и да завят свидетелите, те не биха могли да допълнят съставения констативен акт на който се е базирала обжалваната заповед. Дали същата е възпроизвела пороци на констативния акт, свързани с недостатъчното, непълното, неконкретното посочване и всяко друго твърдяно описание на процесния обект, съдът ще прецени с оглед на представения протокол, респ. обжалваната заповед.

На второ място, оспорват се изцяло констатациите в посочения констативен протокол и за мен е непонятно в тази връзка, какво се цели да се установи с разпита на актосъставителите и очаква ли жалбоподателят актосъставителите да завят нещо коренно различно от посоченото в констативния акт.

В тази връзка намирам за неотносимо искането за допускане на разпит на актосъставителите, като пак ще повторя, че дадените на по- късен етап показания не биха могли да санират евентуални нередности и непълноти на вече съставения констативен акт. В този смисъл не това е доказателството, което може да потвърди твърденията изложени в жалбата.

 

АДВОКАТ С.: С оглед така направеното искане изрично наблегнахме, че ние няма да обръщаме цялото производство, а ние ще се ограничим с оглед на това, че освен едно корито с един размери нищо повече няма по отношение на така заявения обект в констативния акт, затова искаме разпита. За да се охарактеризира даден обект като строеж следва да има признаци и изисквания, да се изследват факти и обстоятелства в тази насока, за да може да се извърши последваща проверка по закон на административното производство и издадената заповед. С оглед на това фактите и обстоятелствата, които искаме да установим са такива, които касаят именно защитата ни пред това дали е строеж или не така установената от въпросната работна група обект, а именно тази неяснота и противоречие, в тази насока би могла в известна степен да бъде преодоляна, да се придобие ясна представа, която на първо място самия административен орган не ни дава независимо, че е бил задължен при провеждането на производството да събере всички относими доказателства съгласно чл.35 от АПК и в тази връзка да стигнем до момента, че доказателствената тежест е наша. При това положение считам, че фактите и обстоятелствата, които бихме могли да установим няма да са по различни или ще бъдат по оскъдни, предвид фактическата невъзможност да поискаме съдебно-техническа експертиза, като при евентуално една такава би следвало да се получи най-добре яснота, но с оглед на липсата на финансови средства, ние се стреми и искаме макар и в по-свити рамки да установим факти и обстоятелства, които са от значение за настоящото дело и които без пречка биха могли да бъдат изнесени от работната група участвала в издаването на административния акт.

Моля да призовете в следващото съдебно заседание актосъставителите, да изложат факти и обстоятелствата посочени в констативния акт.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит лицата съставители  констативен акт № 24/11.09.2014година, тъй като техните констатации са изложени в този акт и е недопустимо в съдебно заседание, същият да бъде допълван по какъвто и да е начин.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок най-късно  в следващото съдебно заседание да ПРЕДСТАВИ Заповед за заместване № РД-1064/29.10.2014година, както и доказателства че на същата дата кмета на община Поморие е отсъствал и е бил надлежно заместван.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства относно годината на извършване на строителството, както и за търпимост на строежа по смисъла на §16 и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с направеното оспорване на констатациите изложени в констативен акт № 24/11.09.2014година.

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  да изчерпят доказателствените си искания, като им УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2015г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: