ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2340 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.С.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К.          , надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА исковата молба на И.С.Д. с правно основание чл. 203, ал. 1 във  връзка с чл. 205 от АПК във връзка с чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, с която претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди, в размер на 300 лева, съставляващи заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 1918/2018 г. на Районен съд – гр. Бургас за отмяна на издаденото наказателно постановление № 434а-161/24.04.2017 г. на Началника на Второ районно управление – гр. Бургас при ОД на МВР – гр. Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното изплащане. Прави се искане и за присъждане на направените разноски по настоящото дело – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил по делото писмен отговор на исковата молба, представен от юрисконсулт В. в качеството й на упълномощен представител на ответника.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило НАХД № 1918/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, което беше изискано за послужване в настоящото производство.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба. Да се приеме изисканото НАХД № 1918/2017 г. на БРС.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

По отношение възражението на процесуалния представител на ОД на МВР относно датата, от която се дължи законна лихва, считам че въпросът е разрешен в тълкувателно решението № 3/2004 г., а то е от датата на отмяна на незаконосъобразния акт.

Представям списък по чл. 80 ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам исковата молба по изложените в отговора съображения. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата  е  процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приобщят писмените доказателства, които сте изискали.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Съдия, моля да уважите исковата молба, да присъдите предявената с иска сума, както и разноските, направени в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо Административен съдия, моля да отхвърлите като неоснователен и недоказан предявения иск, предмет на настоящото производство.

Поддържам възражението за началния момент, от който се дължи лихва върху главницата.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Считам, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност, поради което размерът е прекомерно завишен.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Съобразно тълкувателната практика на Върховен административен съд платените адвокатски възнаграждения се явяват пряка и непосредствена последица от увреждането. Считам, че претенцията за заплащането на сумата е основателна, предвид факта, че в пълномощното е отразено, че сумата е платена.

Поддържам възражението на процесуалния представител на ответника за началния момента на претендираната лихва. Също считам, че разноските в настоящото производство са прекомерни по смисъла на Закона за задълженията и договори и същите могат да бъдат намалени в размер на 100 лева.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: Не се съгласявам с мнението на колегите. Не става въпрос и никъде в Наредба № 1 не е предвидено, че когато делото не се отличава с фактическа и правно сложност може да бъде намалян размерът на адвокатското възнаграждение. Налице е обратната хипотеза, когато делото се отличава с фактическа и правна сложност, адвокатското възнаграждение да бъде по-високо, но съдът няма основание да го намаля и в този смисъл има многобройна практика на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, че адвокатското възнаграждение не може да слиза до размер под минимума, посочен в Наредба № 1.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: