ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2340 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Био аква ферм“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С.И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури“, нередовно призован, се явява юрисконсулт М.М. , с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че съобщението за насроченото съдебно заседание  до ответника е получено на 10.01.2017г., поради което към настоящия момент не е изтекъл предвидения от законодателя 7-дневен срок

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото. Не възразявам да се гледа в днешното съдебно заседание, въпреки нередовното призоваване, запознати сме с делото.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед така направените изявления на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Био аква ферм“ЕООД против писмо изх.№2600-115931 от 18.11.2016г. на изпълнителния директор на „ИАРА“ за възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ по проект на бенифицент  в размер на 62 674,64 лева.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че с молба вх.№357/16.01.2017 година е постъпила под опис административната преписка по издаване на обжалваното писмо.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по ел. поща е постъпило е писмено становище от ответника с вх.№ 398/17.01.2017г., като същото е постъпило на ел.поща на съда на 16.01.2017г. в 17.03ч.. Към становището са приложени две указания вх.№ Z-6367/03.07.2015г. и вх.№Z-11377/1/12.08.2016г., одобрени от изпълнителния директор на ИАРА, както и пълномощно на юрисконсулт Василева.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното писмо и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

АДВОКАТ И.: От името на дружеството, което представлявам, поддържам жалбата на всички изложени в нея фактически и правни основания. Поради по-късното представяне на административната преписка, не съм се запознала с нея и моля да ми бъде предоставен срок за запознаване със същата, както и срок за изразяване на становище по представените доказателства, относно тяхната относимост и допустимост. Считам, че представените към писменото становище 2 броя указания, са неотносими към предмета на твърдяната нередност, тъй като едното от указанията е от средата на 2015г., а другото указание е от 2016г., а предмет на доказване в настоящото производство е изпълнение на производствената програма на жалбоподателя през 2015г. и в този случай относими към настоящия спор са указанията предшестващи тези от 2015г., а именно от 2013г. и 2014г.. По наведените доводи за недопустимостта и неоснователността, моля да ми се предостави срок за изразяване в писмено становище, предвид факта, че днес се представя това становище. Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис, като съм представила два броя указания от 2013г. и 2014г., които считам за относими към настоящия спор. Наред с това представям и отчет за приходите и разходите на жалбоподателя за 2015г. и 2 броя фактури с доставчик фирма „Макрос фишинг”. Уточнявам, че това е фирма, която е извършвала различни видове услуги на жалбоподателя, във връзка с прибирането на култивирана мида от колекторните мрежи и относно така нареченото тралене. С оглед тези писмени доказателства, ще Ви моля за следващото съдебно заседание да допуснете две лица до разпит. Едното лице е служител на тази фирма „Макрос фишинг” и то е лицето, което фактически е извършил прибиране на произведената през 2015г. продукция и би могъл да установи факти и обстоятелства за наличието на произведеното количество продукция. Другото лице е служител на дружеството-жалбоподател и ще установи факти и обстоятелства свързани с извършването на периодични проверки на произвежданата продукция, за изчисляването на прогнозна продукция. Това лице е извършвало контролно преброяване на мрежи и на колекторите, от които се извеждат данни за условно произведено количество. С посочените гласни доказателства, както и с така представените писмени доказателства ще докажем изпълнението на програмата за 2015г. от жалбоподателя. С оглед становището на ответната страна по така представените писмени доказателства и искане за гласни доказателства, моля за възможност да ангажирам допълнителни такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Оспорвам жалбата, като недопустима и неоснователна. Поддържам представеното писмено становище. Моля да ни представите възможност да се запознаем с представените от жалбоподателя писмени доказателства и изразим становище по тях. По искането за допускане на гласни доказателства, не възразявам.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА исканите от жалбоподателя двама свидетели, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание. УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат доведени свидетелите, определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да се запознаят с представените по делото писмени доказателства и да изразят становище по тяхното приемане и съответно да направят доказателствени искания.

По приемането на доказателствата, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

Съдът УКАЗВА на страните, че в следващото съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания и ако това не бъде сторено и доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК, като следва да се има предвид и че настоящото производство се развива по реда на чл.27 от ЗУСЕСИФ и същото следва да приключи в двумесечен срок.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2017 година от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: