ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети януари                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2340 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателя К.З.Ж. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. С. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Кмета на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. Б. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице арх. В.В.А.-Д..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 286/12.01.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК.

 

Адв. С.: Да се изслуша вещото лице.

Адв. Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх. В.В.А.-Д. на **  години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: При огледа Ви на място какво установихте?

 

ОТГОВОР: С първоначалната проектна документация за сградата е предвиден отвор е с размери 70/70 см. Плочата над втори жилищен етаж се вижда от л.8 на Приложение 2, който е ксерокопие от наличната в Община Поморие проектна документация за сградата и отразява кофраж на плочата над втори жилищен етаж чертеж от конструктивната част на проекта. Дефакто, такива отвори се оставят в случаите, в които трябва да има предвиден достъп за ремонтни дейности по време на експлоатацията на сградата. Тези отвори се обезопасяват с капаци и такъв е бил случаят с първоначалната проектна документация за сградата.

При огледа на място установих, че от втори жилищен етаж има масивно стоманобетоново двураменно стълбище, по което се осъществява достъп до подпокривното пространство и при разговора с жалбоподателите те заявиха, че това стълбище е било налично към момента на закупуването на  апартамента от тях. Най-вероятно това стълбище е реализирано при самото изграждане на сградата, но тъй като в Община Поморие не се съхранява екзекутивна документация за същата, не съм в състояние категорично да твърдя, дали стълбището не е било изпълнено на последващ етап след завършване строежа на сградата. Стълбището се вижда от приложените фотографии, конкретно фотография 5,9,12.

 

ВЪПРОС: Така предвидения отвор, който е бил предвиден на таванската плоча, явяваща се втора, не е изпълнен, а не негово място е изпълнено стоманобетоново стълбище с 18 броя стъпала, така ли е?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Как тогава щом проектите говорят за отвор 70/70 см е било изпълнено и разгърнато стълбище и стълбищна площадка с 18 броя стъпала, тоест не е ли изменен проектът и в тази му част, касаеща изпълнението на въпросното стълбище?

 

ОТГОВОР: Практически изпълненото на място стълбище не е предвидено при първоначалната проектна документация. Направата му е била възможна, тъй като то попада точно над пространството в сградата, където е обособена стълбищната клетка за долните два етажа. Да, реализираното на място е промяна от първоначалната проектна документация.

 

ВЪПРОС: От техническа гледна точка тази необходимост от стълбище с 18 стъпала, изпълнено очевидно извън обема на таванското подпокривно пространство, с оглед на каква необходимост е било изпълнено? Очевидно един отвор 70/70 см служи за достъп до подпокривното пространство за аварийни и ремонтни работи, а така изпълнено, целта му е била да осигури един по-нормален технически издържан подход към този обем, който подход служи при сравнително кратки периоди. Може ли да се приеме, че стълбището осъществява нормален достъп с оглед на използването на таванското подпокривно пространство?

 

ОТГОВОР:  Съгласно действащите нормативи за жилищни сгради в случаите, в които по проект се предвижда в подпокривно пространство на сградата да има помещение за складове или други дейности, задължително се осигурява достъп посредством стълбище, чиито стъпала трябва да отговарят на конкретни условия като височина и широчина на стъпалото, както и се осигуряват изискуеми светли части – врати с минимална височина и ширина. В случаите, когато не се осигурява такъв достъп,  не е задължително и осигуряването на стълбище за постоянен подход до това пространство и точно в тези случаи се осигурява такъв отвор за инцидентен достъп. Реализираното стълбище за достъп до подпокривното пространство отговаря на минимално изискуемите нормативи като постоянен подход за достъп до използваемо подпокривно пространство.

 

ВЪПРОС: От техническа гледна точка в административната преписка  според Вас намерило ли е място въпросното стълбище в обема на преустройството?

 

Адв.Б.: Възразявам срещу въпроса.

 

ВЪПРОС: В конструктивно-съобразителната част Вие и със снимки и с описание сте описали действителното фактическото положение в подпокривното пространство и направи впечатление, че съхраняващите се вещи във въпросния склад са от битово естество като извън рамките на така обособения склад се намират аналогични такива, но на друг собственик /стр.2 последен абзац/. Тъй като сме изправени пред подпокривно пространство на цялата сграда и предвид, че сте направили оглед на място, с оглед фактическото ползване на цялото подпокривно пространство, може ли да се приеме, че сме изправени пред хипотезата на ползване на целия обем за складови нужди от всички. Ако имаме ползване за складови нужди, то тези складови нужди по целия обем ли се разпростират?

 

ОТГОВОР: Към момента на огледа се ползва цялата площ на подпокривното пространство, дори в най-ниската част, която е с височина  30-40 см над плочата са скупчени парчета паркет, стари пружини  включително и по самото стълбище има складирани дърва за огрев и други. Фактически се ползва всичко възможно над плочата на втори жилищен етаж.

 

         ВЪПРОС: Как установихте, че действително се касае за склад над жилище?

 

         ОТГОВОР: Тъй като това обособено помещение има врата, която беше заключена и жалбоподателят осъществи достъп до помещението като на въпроса той ли го ползва, отговори, че това помещение се ползва от него и вещите са негови. За вещите извън това обособено помещение каза, че са на съсобственика от първи жилищен етаж. Няма такава техническа документация.

 

         ВЪПРОС: Ако трябва да следваме нормативната уредба на ЗУТ по този начин увеличава ли се квадратурата на жилището?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно текстовете на ЗУТ складовите помещения към жилищата, намиращи се в подпокривното пространства на сградите, са включени в РЗП.

 

         ВЪПРОС: Посочили сте, че зидовете не са носещи като натоварващи конструкцията на сградата. В кои случаи се използват такива зидчета от 12 см?

 

         ОТГОВОР: Дебелината на ограждащите зидове съм направила въз основа направените замервания на място, видно от представеното конструктивно становище от жалбоподателя. Тези ограждащи зидове, както и начина на ползване на обособената от тях площ, не нарушават конструктивните натоварвания за сградата и не увреждат по никакъв начин експлоатационната й годност. В общия случай по действащите нормативи, тухлени зидове с дебелина 12 см не представляват носещи зидове, а се ползват в случаите на ограждане, преграждане, без на тях да се разчита за осигуряване стабилитета на сградата в конструктивно отношение.

 

         ВЪПРОС: От техническа гледна точка така посочения обект представлява ли по своето естество вътрешно преустройство?

 

         ОТГОВОР: За мен, предвид обстоятелствата, че в документите за собственост в първоначалната и единствена към момента документация за сградата, в данните от КК и КР за гр. Поморие, не фигурира площ и помещение обособено в подпокривното пространство в процесната сграда, което е достатъчен аргумент, за да считам, че с фактически обособеното на място е изпълнено преустройство и е обособена допълнителна използваема площ като предназначение за склад.

 

         ВЪПРОС: За самата цялост на сградата налице ли е вътрешно преустройство или не?

 

         ОТГОВОР:  Да, защото е в обема на сградата.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Б. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Констатирано ли е наличие на одобрени строителни книжа за промяна на наличните строителни книжа?

 

         ОТГОВОР: При справката в Община Поморие, освен приложените към експертизата копия на първоначалната документация за сградата, няма никаква друга проектна документация, касаеща преустройство или промяна, или друг вид СМР за помещението или площите в сградата?

 

         ВЪПРОС: Представени ли Ви бяха или налични ли са по делото писмени доказателства, от които да направите категорично заключение кога е строено стълбището подход към процесното помещение?

 

         ОТГОВОР: Не са ми представени книжа и други документи доказващи точно периода на изпълнение на съществуващото на място стоманобетоново стълбище за достъп на подпокривно пространство по начина по който то е реализирано. Личното ми мнение е, че това е било направено при самото изграждане на жилищната сграда, а не впоследствие, тъй като стълбището е съобразено с конструкцията по проект на сградата и на място не се виждат следи и последствия от допълнително изрязване на плочата от втори жилищен етаж, преправяне на конструктивни елементи във връзка с това и поради тези обстоятелства моето мнение на база стаж и практика като проектант е, че това е било извършено при самото изграждане на сградата.

 

         ВЪПРОС: Има ли достъп на останалите етажни собственици през въпросното стълбище през процесното подпокривно помещение?

 

         ОТГОВОР:  Беше заключено и не зная колко човека имат ключ за процесното помещение. Не мога да отговоря.

 

         ВЪПРОС: По какъв начин заключихте, че намиращите на стълбището вещи са на другия собственик?

 

         ОТГОВОР:  От собственика разбрах.

 

         ВЪПРОС: Констатирахте ли, че това което съществува към момента в подпокривното пространство, отговаря на разбиранията Ви за спомагателно обслужващо помещение?

 

         ОТГОВОР: Да, то изпълнява функциите на такова и начина му на обособяване допуска то да се ползва като складово помещение. През 1978-1979 г. те са придобили жилището в сградата. Преустройството по проект го няма и двамата съсобственици според мен са нарушители.

 

         Адв. Б.: Оспорвам твърдението на жалбоподателя за начина на построяване и годината на построяване на процесното помещение.

 

         Адв. С.: Жалбоподателят е декларирал за действително съгласие между етажните собственици. През всичките години е нямало проблем. Възниква проблем след влошени роднински взаимоотношения.

 

         Адв. Б.: Оспорвам декларацията. Тя е съставена 12 дни след издаване на констативния акт. Това са твърдения на страна по делото, а трябва да се установят с доказателства. Моля да ни дадете възможност за ангажиране на гласни доказателства за установяване годината на построяване на въпросния строеж.

 

         Адв. С.: Представям конструктивно становище.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства Конструктивно становище за обект „Преустройство на подпокривно пространство” в жилищна сграда-близнак в УПИ *****, кв.*** по плана на гр. Поморие; удостоверение за проектанска правоспособност на проектанта; Застрахователна полица № 212215024000003/26.03.2015 г.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 603,62 лв., 400,00 лева, от които платими от внесения депозит, а остатъкът от 203,62 лв. следва да се заплатят от жалбоподателя, в 7 дневен срок считано от днес. /издаден РКО 400.00 лева на 20.01.2016 г./

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да ангажира за следващото съдебно заседание гласни доказателства във връзка с установяване годината на извършване на процесното преустройство.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2016 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: