ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2340 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя К.З.Ж. - редовно уведомен, се явява адв. С. с пълномощно по делото.

         За ответника Заместник-кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. Б.  - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.З.Ж. *** против Заповед № РД-16-1070/30.10.2014г. на кмета на Община Поморие, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „Преустройство на подпокривно пространство”, находящ се в жилищна сграда – източен близнак в УПИ VІІ-1504,  кв.107 по плана на гр. Поморие, Община Поморие, административен адрес ул. „Места” № 9.

 

Адв.С.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете доказателства с жалбата и административната преписка.Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям. Ако е налице строеж по смисъла на ЗУТ не е ясно какъв следва да бъде обема на премахване. Преустройството само по себе си се изразява във фактически въздействия, но от гледна точка на разпореждането, не става ясно как и какво следва да бъде премахнато.

 

  Адв. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Не са налице твърдените в нея пороци на административния акт. По отношение на твърденията за липса на извършителство от посоченото лице К.Ж., доказателства за автора на незаконното строителство се съдържат и във възражението на К.Ж. от 25.09.2014г., подадено в общината и в приложената нотариално заверена декларация на 23.09.2014г.

Не възразявам по допускане на съдебно-техническа експертиза с поставените въпроси.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която след като извърши необходимите справки и извърши оглед на място, да отговори на поставените от процесуален представител  на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, както и на въпросите, поставени от съда, а именно:

1. Да се посочи дали има издадени строителни книжа за процесния строеж  и дали строителството е извършено в съответствие с действащия ПУП?

2. Коя категория е строежът и коя година е построен, като се опише и неговата конструкция?

3. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

4. Инициирана ли е процедура по узаконяване на строежа, съобразно § 184 ПЗР ЗИД  ЗУТ и кога?

5. Представлява ли строежът преустройство, съгласно по § 5, т. 38  ДР ЗУТ?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице арх. В.В.А.-Д. при депозит в размер на  500.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: