О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  24.01.2018 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 233 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хеликом“ ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Й. Щросмайер“ № 4-Б-2, представлявано от управителя П.Д. П., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-8-0270827/22.01.2018 г., издадена от директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на административнопроизводствени правила. По същество се иска неговата отмяна.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

На 18.01.2018 г. в 10.30 часа служители на ТД на НАП- Бургас извършили проверка на обект- офис към производствен цех, находящ се в с. Гергевец, стопански двор, експлоатиран от жалбоподателя „Хеликом“ ООД. В хода на проверката било установено, че на 07.12.2017 г. не е издаден фискален бон за покупка на 35.30 килограма „свинско пърлено“ на обща стойност 183.50 лева, за което била съставена стокова разписка № 7892 от същата дата, с описание на стоката, количеството, единичната цена, общата стойност и името на клиента. При направена от проверяващите лица разпечатка на хартиен носител на КЛЕН за 07.12.2017 г. не била установена фискална касова бележка с посочената сума. При тези данни била издадена на 22.01.2018 г. е била издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС Заповед № ОП-8-0270827 на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 14 дни. Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката е съобразил тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Посочил е също, че целта на наложената ПАМ е промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, като прекият резултат е правилно отчитане на оборота от продажби, а индиректният- недопускане на вреда за фиска. С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, като е мотивирал необходимостта от същото със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Отбелязал е също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснението на изпълнението.

С допускането на предварително изпълнение се придава изпълнителна сила на един невлязъл в сила индивидуален административен акт. Доколкото представлява изключение от общия принцип за суспензивно действие на жалбата и съдържа в себе си потенциалната възможност да причини вреди на адресата, то се допуска при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.60, ал.1 от АПК- ако се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните- в защита на особено важен неин интерес. Наличието на тези предпоставки не се презумира, а следва да бъде доказано от административния орган.

В конкретния случай предварителното изпълнение на заповедта е обосновано с възможно настъпване на трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението, тъй като нарушението води до ощетяване на бюджета. Не се установява от доказателствата, обаче, твърдяното неизпълнение от страна на търговеца на задължението му да издаде фискален бон за извършена продажба. В преписката не са приложени доказателства за извършена продажба на посочената в заповедта стойност- приложената стокова разписка не представлява такова доказателство, а и е неподписана, поради което и доколкото липсват други доказателства в тази насока, съдът приема, че факта на продажбата не е установен от административния орган. От друга страна, изтеклият период от около месец и половина от датата на твърдяната продажба сочи отсъствие на приетата от органа необходимост от незабавно изпълнение на заповедта. Ето защо, в съответствие с принципа на съразмерност, регламентиран в нормата на чл. 6 от АПК, съгласно който административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава, съдът приема, че жалбата срещу допуснатото предварително изпълнение е основателна и следва да се уважи.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждането, с което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-8-0270827/22.01.2018 г., издадена от директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: