ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 233 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мултибилд инвест“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т..

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Няма да соча нови доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ констатира, че указанията относно доказателствената тежест, дадени в предходното съдебно заседание, са изпратени на жалбоподателя- както на съдебния адрес, така и на вписания в Търговския регистър адрес на управление. Съобщенията са върнати в цялост с отбелязване, че съдебният адресат отказва да получи книжата, респ. че на адреса на управление не е намерен служител, който да ги получи. В съобщението до адреса на жалбоподателя в гр. Царево, ул. „М. Герджиков“, е посочено, че адресатът е напуснал адреса. Във връзка с дадените указания, доказателства не са ангажирани от жалбоподателя. С оглед на това и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен и считам, че констатациите в него, касаещи доставките на процесните доставчици са правилни и моля да бъде потвърден. Събраните доказателства в хода на административното и съдебно производство сочат по несъмнен начин според мен хипотезата, че тези доставчици са издали фактури, начислили са данък, без да са реално извършени доставки по ЗДДС и без да е възникнало данъчно събитие по този закон. В този смисъл доказателствата поддържат възприетата от органа по приходите теза, че е налице документално оформяне на доставка, при липса обаче на реално осъществена доставка на стоки. Моля да бъдат съобразени при постановяване на решението на съда и подробно изложените в решението на Директора на дирекция „ОДОП“ мотиви, с което ревизионен акт е потвърден. В случай, че има произнасяне в такъв смисъл, моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 322лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.26часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: