ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 233 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мултибилд инвест“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

В съдебната зала присъства адвокат И.И. от АК Бургас, посочена в жалбата като съдебен адресат.

Адвокат ИЛИЕВА: Не мога да представя пълномощно по делото. Аз съм получила призовката, а жалбоподателят не е уведомен за днешното съдебно заседание, поради невъзможност да направя връзка с него, поради което моля да се счита, че същият е нередовно призован и при призоваването за следващото съдебно заседание, моля същият да бъде призоваван на съдебен адрес, посочен в Търговския регистър. Жалбата, с която е сезиран съдът, е подписана лично от управителя на дружеството.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Призовката до дружеството-жалбоподател е връчена на посочения в жалбата съдебен адресат- адвокат Илиева, а според изявлението на последната, направено в днешното съдебно заседание, жалбата е подписана лично от управителя. С оглед на това съдът приема, че жалбоподателят е редовно уведомен за датата и часа на съдебното заседание. Доколкото адвокат Илиана Илиева не представя доказателство за надлежно упълномощаване да представлява търговското дружество пред съда, искането за връчване съдебните книжа на друг адрес не може да бъде разгледано. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Мултибилд инвест“ ЕООД, представлявано от управителя Цветан Георгиев, против РА № Р-02000216001275-091-001/11.10.2016г. на ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №315/30.12.2016 на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават исканията и възраженията си. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. положителния факт на доставката.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете като доказателства по делото ревизионната преписка и също така справки, които представям, които справки са от АИС-КАТ от регионална база на отдел „Пътна полиция“ към МВР, посочени в писмо към справките, относно историята на регистрацията на МПС. Същите са относими към предмета на спора, доколкото касаят деклариран от жалбоподателя транспорт във връзка с доставките, но самите справки са получени след произнасянето на Директора на дирекция „ОДОП“ с решение, поради което не са приложени към ревизионната преписка, която е изпратена на съда. Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ намира приложените в ревизионната преписка, както и днес представените от ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед дадените в днешното съдебно заседание указания относно доказателствената тежест и доколкото представител на жалбоподателя не присъства в съдебното заседание, съдът счита, че не следва да се приключва събирането на доказателствата, а делото следва да се отложи за друга дата, с оглед предоставяне възможност на същия да ангажира доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените в ревизионната преписка писмени доказателства, както и днес представените писмени доказателства по опис.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: