ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 233 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат Г. с приложено по делото пълномощно.

За ответника - началник РДНСК Югоизточен район Бургас се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явява адвокат Р. Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Т. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Бутед” АД против заповед № ДК-02-ЮИР 198/25.06.2012г. на началника на РДНСК-ЮИР Бургас, с която е наредено премахне на установен незаконен строеж представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.70 по кадастралната карта на гр. Бургас. Производството е висящо за втори път пред Административен съд гр. Бургас, след като с решение № 842/26.01.2015г. по а.д. 12632/2014г. на ВАС на РБ е отменено по реда на чл.239, т.3 от АПК влязлото в сила решение № 7815/09.07.2014г. по адм.д. №2411/2012г. по описа на АСБ.

Адвокат Г.- Поддържам жалбата. Представям съдебно удостоверение и справка от електронния регистър на Окръжен съд Бургас, че на производство по гр.д. №544/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас е предявен иск за собственост и считам, че спора за собственост се явява преюдициален по смисъла на чл.144 от АПК, доколкото административния съд не би могъл да се произнася в спор за собственост и същия е в изключителната компетенция на гражданския съд. С оглед отменителното решение на ВАС, настоящия състав следва да се произнесе относно активната процесуална легитимация на жалбоподателя, която се изгражда от правото на собственото на доверителя ми. Факт е, че в кориците на делото са ангажирана други доказателства, от които е видна собствеността на процесната сграда и са индиция за собственост, както се произнесоха шест състава, че при наличия на конкуренция на права, съдът следва да приеме за допустима жалбата на „Бутед” АД във връзка с представените доказателства на дружеството, още повече, че Актът за държавна собственост няма правопораждащи действия, съответно заповедите на Областния управител категорично не водят до право на собственост. Искането за спиране е във връзка с факта, че Административен съд гр. Бургас не може да уважи спор за собственост. В случай, че не уважите искането, представям и моля да приемете доклад за приватизационна оценка, договор за приватизация, с приложен инвентаризационен опис и три броя декларации, от където е видно, че процесната сграда е декларирана по пред Община Бургас по реда на ЗМДТ и дружеството заплаща регулярно такса битови отпадъци (ТБО) и данък недвижими имоти (ДНИ) за същата. С оглед твърдяното в настоящото производство придобивно основание, произтичащо от разпоредбата на чл.17а от ЗППДОП (отм), моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, която да установи дали процесната сграда е била включена в активите на държавното предприятие към датата на преобразуване на предприятието. На този етап това са ми исканията по доказателствата.

Юрисконсулт А.- Оспорвам жалбата, като на първо място считам същата за недопустима. На второ място, ако не приемете основанията за недопустимост, то оспорвам същата като неоснователна и недоказана. Относно направеното искане за спиране на производството пред настоящия съд се противопоставям, тъй като считам, че не е налице твърдения преюдициален спор и същият не е основание за спиране на съдебно производство. По други три такива направени искания по идентични казуси, производството не е спряно, още повече, че към настоящия момент има приключени дела както на АСБ, така и влезли в сила след произнасяне на ВАС. Предвид трайната практика моля да отхвърлите искането за спиране на производството на първо място, а на следващо място се противопоставям и на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, тъй като считам, че доколкото разбирам с нея се цели да се постигне придобивна давност, което е недопустимо в административното производство да се установява собственост чрез придобивна давност. Считам, че и останалите представени в днешното съдебно заседание писмени доказателства са неотносими към настоящия правен спор и считам, че със същите се цели доказване на придобивна давност, което е недопустимо в настоящото производство.

Адвокат Т.- Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата на „Бутед” АД като считам, че същата е недопустима предвид липсата на активна правна легитимация на жалбоподателя, тъй като същия се легитимира като собственик на процесния обект въз основа на АДС, който вследствие е отменен. Действително както заяви и процесуалния представител на жалбоподателя, АДС не създава права за собственост и същият не е правопораждащ такъв, но то същият удостоверява определени обстоятелства. В настоящия случай след преценка на правата на „Бутед” АД, както областния управител, така и състав на Административен съд гр. Бургас и на Върховен административен съд е преценил, че не е налице основание за вписването на „Бутед” АД като собственик. По отношение искането за спиране считам, че същото е неоснователно и не следва да бъде уважено, тъй като спора за собственост между „Бутед” АД и „Сентрал парк Бургас” ЕООД не се явява преюдициален по отношение на административното производство по обжалване на заповедта на началника на РДНСК ЮИР Бургас. По отношение на искането за допускане на експертиза, в случай, че не спрете производството, също считам, че е неоснователно. Искането на жалбоподателя е неотносимо към спора, тъй като с експертизата се иска да отговори на въпроси към един минал момент, в който АДС не е бил отменен, което е било и основание за „Бутед” АД да включи в баланса си процесната сграда. А следващите два въпроса касаят придобивната давност, което не е предмет на настоящото производство.

Адвокат ГЕОРИГЕВА- В чл.78 от Закона за собствеността, е посочено, че спора трябва да се реши по исков ред и правото на собственост се дължи и на още един факт - видно от приетата съдебно-техническа експертиза при първото разглеждане на делото, приета на 28.05.2013г., сградата е идентифицирана с посочената в АДС от 1974 г., който не е отменен със заповедта на областния управител от 31.05.2014г. и законодателя не е ограничил законодателните средства, с които да ограничи правата. Имам предвид влязлото в сила решение по спора за собственост, приключило по гр.д. 1803/2007г., имотът е придобит след отхвърляне на ревандикационния иск.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като намери направените искания за основателни,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат М.Г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Г.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 180 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ПРИЕМА 3 бр. декларация по чл.17 от ЗМДТ- вх.№291/31.01.2000г., №117/02.02.2004г. и вх.№0202003109/16.12.2010г.

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе в закрито заседание по направеното искане за спиране на производството.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2015г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Г. след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: