О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1080     14.05.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четиринадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 233 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ и е образувано по повод жалбата на „Бутед“ АД с ЕИК 812117147, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от изпълнителния директор Н. П. Ш., против Заповед № ДК-02-ЮИР-198 от 25.07.2012 г. на началника на РДНСК, Югоизточен район.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска нейната отмяна.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 842 от 26.01.2015 г. по адм.дело № 12632/2014 г. Върховният административен съд на Република България е отменил на основание чл. 239, т.3 от АПК влязлото в сила решение № 7815 от 09.06.2014 г., постановено по адм.дело № 2411/2012 г. на Административен съд- Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

В с.з. на 24.04.2015 г. е направено от пълномощника на жалбоподателя искане за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по гр.д. № 544/2012 г. по описа на Окръжен съд- Бургас.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и доводите на страните, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

С оспорената Заповед № ДК-02-ЮИР-198 от 25.07.2012 г. на началника на РДНСК, Югоизточен район, издадена на основание чл.225, ал.1, във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено на „Сентрал парк Бургас” ЕООД с ЕИК 201403853 да премахне незаконен строеж, представляващ „Едноетажна масивна сграда” с идентификатор 07079.604.195.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас (под № 70 по помощна схема на РО „НСК” Бургас, РДНСК ЮИР).

В жалбата са изложени твърдения, че жалбоподателят „Бутед“ АД е придобил процесната постройка по силата на правоприемство от ДСО „Търговия на едро”. Същият се легитимира като собственик на постройката, съставляваща част от складова база с обща площ 40 дка, находяща се в гр. Бургас, Северна промишлена зона, с Акт за държавна собственост (АДС) № 4299/24.04.1974 г. и с АДС № 2150/07.11.1997 г., съставен във връзка с процедура за приватизация на дружеството.

Със заповеди № РД-11-10/28.01.1998 г. (на л.98) и № РД-11-246 от 12.06.2013 г. (на л. 210 - 212), издадени от областния управител на Бургаска област, е наредено описаният в АДС имот от 40 дка и построените в него сгради да се отпишат от актовите книги за недвижими имоти- държавна собственост. Първата от тези заповеди касае недвижимият имот от 40 дка, възстановен на Районен кооперативен съюз- Бургас (чийто правоприемник е заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас“ ЕООД) с решение от 17.09.1993 г. по гр.дело № 549/1992 г. по описа на Окръжен съд- Бургас. Със Заповед № РД-11-246 от 12.06.2013 г. е наредено да се отпишат от регистрите за държавна собственост в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД и сградите, описани в приложението към АДС, сред които, според твърденията на жалбоподателя, е процесната постройка. Заповедта е влязла в сила на 27.06.2014г. (с влизане в сила на решението по адм. дело № 2110/2013 година по описа на АСБ, оставено в сила с Решение № 9016 от 27.06.2014 година по адм. дело № 5166/2014 година, на ВАС, ІІІ отд.). Този настъпил след депозиране на жалбата факт следва да бъде съобразен от съда на основание чл.235, ал.3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК и съобразно указанията в отменителното решение на Върховния административен съд по адм.дело № 12632/2014 г.

При тези данни съдът счита, че правният интерес на жалбоподателя от водене на настоящото производство е отпаднал. В производството по оспорване на заповедта за премахване на незаконен строеж надлежни страни са компетентният административен орган и адресатът на административния акт- собственикът или извършителят на строежа. Жалбоподателят не е адресат на оспорения административен акт. Същият обосновава правния си интерес от оспорване на акта с доводи за засягане правото му на собственост върху постройката, чието премахване е разпоредено от административния орган. С оглед нареденото от областния управител с влязлата в сила Заповед № РД-11-246 от 12.06.2013 г. отписване на имота от актовите книги за държавна собственост, обаче, следва да се приеме, че не е установена легитимацията му като собственик. Доколкото не е пряко засегнат от съдържащото се в оспорената заповед разпореждане, той не разполага с активна процесуална легитимация да я оспори пред съда. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати на основание чл. 159, т.4 от АПК, след отмяна на определението, с което е даден ход по същество.

Съдът намира за неоснователно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за спиране на производството по делото. Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед за премахване на незаконен строеж. Видно от представеното съдебно удостоверение, производството гр.д. № 544/2012 г. на ОС- Бургас е образувано по повод предявен от „Сентрал парк Бургас“ ЕООД против „Бутед“ АД иск с правно основание чл. 108 от ЗС, касаещ собствеността на постройки, изградени в ПИ с идент. № 07079.604.195, между които и процесната постройка с идент. № 07079.604.195.70 по кадастралната карта на гр. Бургас. С оглед така очертания предмет на двете дела съдът счита, че не са налице предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на производството, доколкото правото на собственост на конституираното като заинтересована страна в настоящото производство търговско дружество- „Сентрал парк Бургас“ ЕООД е ирелевантно за правния интерес на жалбоподателя „Бутед“ АД от оспорване на административния акт. Ето защо, предвид липсата на връзка на преюдициалност между двете дела, искането за спиране на производството следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Бутед“ АД с ЕИК 812117147, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от изпълнителния директор Н. П. Ш., за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бутед“ АД с ЕИК 812117147 против Заповед № ДК-02-ЮИР-198 от 25.07.2012 г. на началника на РДНСК, Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 233/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: