РЕШЕНИЕ

 

                                 1228                      дата  04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 233 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

   Образувано е по касационна жалба на „Натали – Нине 06” ООД, гр.Ахелой с ЕИК 200342575 представлявано от управителя Я. И. Н. против Решение № 196/04.12.2013г. постановено по НАХД № 427/2013г. на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 148/2013г. от 04.10.2013г. издадено от Началника на Митница– Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.100а, ал.1 от ЗАДС и на основание чл. 108а, ал.1 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв., отнети са стоките предмет на нарушението - общо 23 бр. кутии цигари различни марки и на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.108а от ЗАДС  касаторът е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в търговски обект – магазин за хранителни стоки и складово помещение на магазина, находящ се в гр.Ахелой, общ.Поморие.

Касаторът счита съдебното решение за неправилно. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление. Оспорва установената фактическа обстановка и излага доводи за несъставомерност на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Търговското дружество „Натали – Нине 06” ООД е санкционирано за това, че съхранява тютюневи изделия в стопанисвания от него търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящи се в гр.Ахелой, общ.Поморие без да притежава разрешение за това, в нарушение на чл.100а, ал.1 от ЗАДС. По същество районният съд е приел, че установеното деяние е съставомерно, като въз основа на данните по делото е посочил, че не са констатирани съществени процесуални нарушения допуснати в хода на административнона казателното производство, законосъобразно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество на соченото основание, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на дружеството-касатор поддържани и пред настоящия съдебен състав са свързани с неизяснена фактическа обстановка, допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство довели до неправомерно ангажиране отговорността на санкционирания търговец, които касационният състав на съда не констатира. Правнозначимият факт е, че касаторът е съхранявал в търговско помещение тютюневи изделия – 23 бр. кутии цигари от различни марки, облепени с валидни акцизни бандероли и такива без бандерол с надпис „Duty Free”, без издадено разрешение за дейността, с което е нарушил нормата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС. С посочената разпоредба се забранява продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия от търговци, които не са регистрирани по чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС и не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия. От своя страна разпоредбата на чл.108а, ал.1 ЗАДС, предвижда налагането на имуществена санкция от 2000 лв. до 5000 лв.  за този който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл.100а, ал.1 от ЗАДС. От събраните в административнонаказателното и първоинстанционно съдебно производство писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че санкционираният търговец не е притежавал разрешение за търговия с тютюневи изделия за стопанисвания от него търговски обект, поради което изложените възражения касаещи несъставомерността на констатираното деяние и неправомерното ангажиране на отговорността му на соченото основание се явяват неоснователни. Непротиворечиви данни за релевантните факти се съдържат и в обясненията дадени от управителя на дружеството Никодимов и от продавач-консултанта на търговския обект, съпруга на същия, съгласно които „магазина няма разрешение за търговия с тютюневи изделия, установените количества цигари са за продажба на клиенти, включително и тези без бандерол, които са получени от трето лице”, както и от съдържащата се в административната преписка стокова разписка от 09.04.2013г., 09:57часа документираща фактическото приемо-предаване на стоки от процесния вид от санкционирания търговец в същия ден, непосредствено преди извършване на проверката, поради което съмнение досежно съставомерността на констатираното деяние не е налице.

Поради липса на отменителни основания решението следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 196/14.12.2013г. постановено по НАХД № 427/2013г. на Районен съд – Поморие.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: