ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2339 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Гедика“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Г.Д.и адв. Н.c пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Гедика“ ЕООД против писмо изх.№68-Г-72/10.08.2017 г. на кмета на община Приморско, с което на дружеството е определена такса по реда на чл.31д от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско (НОАМТЦУТОП) в размер на 63 342,00 (шестдесет и три хиляди триста четиридесет и два) лева с включено ДДС за периода от 01.06.2017 г. до 10.09.2017 г.

АДВ. Н.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът предвид изявлението на адв. Н.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, както и допълнително изисканото заверено копие от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. Сезирали сме съда с искане за отмяна на писмото на кмета  на община Приморско, с което сме счели, че има качества на индивидуален административен акт. С него на моя доверител се претедират общински такси. Административният орган не е спазил реда и процедурата за издаване на индивидуален административен акт, въз основа на който могат да бъдат определени публични задължения, поради което моля за неговата отмяна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: