ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2338 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Л.Д. се явява лично и с адвокат Т., надлежно упълномощен.

За ответника- председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по електронната поща молба от ответната страна, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на неин представител. Заявено е и становище по същество, и е направено искане за присъждане на разноски.

 

Адвокат Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Т.: Делото е отложено за становище по представените от ответната страна в предходното съдебно заседание доказателства. Част от тях не представляват писмени доказателства, защото са подзаконови нормативни актове. На второ място считам, че независимо от представянето им, те не променят крайния правен извод за основателност на жалбата на моя доверител. Може би процесуалният представител на ответника се опитва да удостовери, че в класификатора няма предвидена такава възможност, която да отговаря на заявеното от жалбоподателя вписване и по тази причина да е представил тези нормативни актове. Ние сме изложили становище за това в жалбата, а именно, че определящо за преценка на предпоставките за компетентността на жалбоподателя е професионална и образователна квалификация, функциите, които той изпълнява по длъжностна характеристика и трудов договор, а класификаторът по дефиниция служи за нуждите и целите на статистиката, той обективно не може да обхване всички специалности и всички трудови специфики на работната ръка за развитие на стопанския живот. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и на ответната страна в писмената молба, като счете делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Т.: Моля да се уважи жалбата и да ни се присъдят разноските. Предвид правната и фактическа сложност на делото и преценка на голям по обем доказателствен материал, както и спецификата на одобрени проектни книжа, моля за по-голям срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания от страните, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: