ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 2338 по описа за  2017 година  

                  

На именното повикване в 13:20 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 13:36 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Л.Д., редовно призован, се  явява лично и с адвокат А.Т., с представено пълномощно на лист 131 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила писмена молба от процесуалния представител на ответника – адв. Д. с вх. № 11708/06.11.2017 г., в която е направено искане за прекратяване на производството по делото и изпращането му по компетентност на Административен съд – София-град на основание чл. 133, ал. 2, т. 2 от АПК.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.

Във връзка с дадените от Вас указания, изразявам следното становище: считаме, че молбата на ответната страна с обективирания в нея отвод по подсъдност, е неоснователна и дотолкова, доколкото това процесуално действие беше очаквано от нас, в точка последна от жалбата сме изложили подробни доводи защо считаме, че делото следва да се приеме за разглеждане от Административен съд – Бургас. Това е така, защото ответникът има териториално поделение – регионална колегия. Считам, че за да е налице териториална структура по закона, която да обоснове местна подсъдност на делото с местен компетентен Административен съд – Бургас, не е необходимо да има някаква регистрация търговска, административна, лиценз или друг изричен документ, тъй като териториалната структура е административна организация на правен субект. Правилата за подсъдността в този смисъл са регламентирани от законодателя, с цел процесуална икономия.

В този смисъл, считам, че представените от нас доводи и доказателства обосновават правилността на настоящото, с което делото се приема за разглеждане от Административен съд – Бургас. В подкрепа на моето становище съм изложил практика на ВАС.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на П.Л.Д. *** против решение на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, обективирано в Протокол № 137 от заседание на УС на КИИП от 28.04.2017 г., потвърдено с решение на Контролния съвет на КИИП, съгласно писмо с изх. № КИИП-КС-015/02.08.2017 г.

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на Разпореждане № 6679/12.09.2017г. по делото са постъпили с писмо вх. 10236/29.09.2017 г. писмени документи по опис.

С определение № 2190/04.10.2017 г., съдът е указал на оспорващия, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, включително и че са изпълнени условията за вписването му в Регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи компетентността на издателя на акта, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка документи.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата:

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата с всички оплаквания. Моля да се приемат писмените документи, включително и административната преписка. Във връзка с искането по т. ІІІ от жалбата за допускане на двама свидетели заявявам, че водим свидетел, който е пред залата и моля да бъде допуснат в днешно съдебно заседание, като не поддържам искането за разпит на втория свидетел.

В случай, че дадете възможност на ответната страна да сочи доказателства, моля и на мен да ми бъде дадена такава възможност.

С искания свидетел ще установяваме обстоятелствата, посочени в т. ІІІ от жалбата.

 

Съдът по доказателствата

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение № 2190/04.10.2017 г. документи, като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му както следва:

Д.Г.Г.– 37 г., неосъждан, без дела и роднински връзки с жалбоподателя, без дела с ответника по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам жалбоподателя откакто работим заедно от 2009 г. Аз работя в „Електроразпределение – юг“ ЕАД от 2007 г. Г-н Д. дойде по-късно в нашия екип. Г-н Д. се занимава в нашия екип с външно проектиране. Неговата работа в този екип е да проектира външно ел. захранване и други дейности, които са свързани с неговата квалификация. Той е електро-монтьор-проектант. Не съм виждал негов документ за правоспособност. Той като е подписал новия договор за работа, очевидно има такава квалификация. Аз лично не съм виждал неговия документ.

Не мога да кажа колко проекта е изработил откакто е дошъл при нас. За този месец е направил три. Само за този месец ноември е направил три проекта за външно електро захранване на обекти, които нямат такова. Нормално за това време е да се изготвят 3-4 проекта. Всички проекти които, г-н Д. е изготвил, намират приложение.

Не през всичкото време откакто дойде при нас работи като проектант. Работи като проектант съгласно новия договор за проектант, но не мога да кажа точно от кога. По-късно след 2009 г. започна да изготвя проекти. Аз имам пълна проектантнска правоспособност, а неговата е ограничена проектантска правоспособност.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Т.: След изготвянето на проекта, г-н Д. се занимава със съгласуването и изпълнението на проекта.

Екипът, в който работим с Д. се казва „Група ново присъединяване”. За обекти V и VІ категория Д. може сам да прави проектите, но за обекти ІІІ категория, той не може сам, а заедно с мен, тъй като аз имам  пълна проектантска правоспособност.

За обектите от ІІІ категория, той също изготвя проекти, но под мой надзор и не е имало досега случаи, в които изготвените проекти за ІІІ категория да не са били одобрени. Във всяко поделение си има проектантска група за проектиране. Аз също съм бил в неговото положение. Първо бях електро-монтьор, след това електро-монтьор-проектант и след като мина срокът, за пълна проектантска правоспособност. Много колеги като мен в дружеството, в което работя са минали по пътя, по който и аз съм придобил пълната проектантска правоспособност. За мен няма разумна причина да му бъде отказано на Д. придобиване на пълна проектантска правоспособност. За да придобие пълна проектантска правоспособност, следва да има магистърска специалност - електротехническа.

 

АДВ. Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

Съдът, като съобрази изложеното в молбата на ответната страна от 29.09.2017 г. (лист 139-140 от делото) намира, че следва да даде възможност на всяка от страните да изчерпи доказателствените си искания, като съобрази събраните до момента доказателства и разпределената от съда доказателствена тежест. В този смисъл не следва да приключва съдебното дирене в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 7-дневен срок от днес за оспорващата страна и от съобщението за ответната страна, да изчерпят доказателствените си искания по предмета на спора, с писмена молба, с препис за другата страна.

УВЕДОМЯВА страните, че при заявяване на доказателствени искания след предоставения срок, които искания бъдат причина за отлагане на делото за друго съдебно заседание, съответната страна ще бъде глобена със сумата от 100 лв.

По изложените съображения и за събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.12.2017 г. от 13,30 часа, за която дата страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: