ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2338 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Л.Д. се явява лично и с адвокат З., преупълномощена от адвокат Т..

За ответника- председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се явява адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото своевременно е направено от ответната страна възражение за неподсъдност на делото на Административен съд- Бургас, по което няма произнасяне.

 

Адвокат З.: В подадената от нас жалба са изложени съображения в насока компетентност на Административен съд Бургас, за което сме се позовали и на практика на ВАС. Съображенията са изложени в т.7 от жалбата и ние ги поддържаме.

Адвокат Д.: Своевременно е направено искането за прекратяване делото пред Административен съд Бургас и изпращането му в Административен съд София- град. Практиката е противоречива и искам да заявя, че ответник е управителния съвет, а управителния съвет на КИПП няма местни подразделения, но така или иначе това е поредното съдебно заседание по делото и нямам нищо против делото да се гледа от Административен съд Бургас. Не поддържам възражението си за неподсъдност на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответната страна с приложени към нея писмени доказателства по опис.

 

Адвокат З.: Не съм запозната с представените доказателства. Малко ми е трудно да се ориентирам в тези доказателства, защото същите са много като брой страници, поради което, моля да ми дадете възможност да взема становище по тях в един по-късен момент. Днес няма да соча доказателства.

Адвокат Д.: В изпълнение на указанията на съда за посочване на доказателства и въз основа на издаденото ни съдебно удостоверение, се снабдих със заверени преписи на заповед № РД 01-931/2010г. на Министъра на труда и социалната политика, като я представям в заверен препис, ведно с нейните приложения, описани в самата заповед. Понеже цялата заповед с приложенията е от около 1 000 страници, позволих си да извадя само страниците, които касаят конкретния спор. Предоставям доказателствата на съда, с опис и препис за ответната страна. Представените с молбата доказателства са разпечатки от интернет, а сега представените са от Министерството на труда- извадка от кодова таблица за преход от НКПД/2005 към НКПД/2011., която е действаща в момента.

Адвокат З.: Предвид обема на представените доказателства, моля да ми бъде дадена възможност да взема становище. По същество няма как от кода на длъжностната характеристика да се установи какви са функциите, които се изпълняват от самата длъжност.

 

СЪДЪТ намира приложените към молбата с вх.№13509/14.12.2017г. от ответната страна и днес представените писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Предвид обема на същите и направеното искане, следва да се предостави на пълномощника на жалбоподателя възможност да заяви становище, като се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към молба вх.№ 13509/14.12.2017г., както и днес представените заверен препис от заповед РД 01-931/27.12.2010г., Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите 2011 година; Националната квалификация на професиите и длъжностите 2011 година – методологични бележки и извадка от кодова таблица за преход от НКПД/2005 към НКПД/2011.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да заяви становище в срок до следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: