О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  2565       /26.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: Павлина Стойчева

Членове: Даниела Драгнева

Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 2337/2018 година,

докладвано от съдия Енчев

           

Производството е образувано по частна жалба от „Сис индустрийс“ ООД с ЕИК 040275584 против протоколно определение № 152/06.06.2018 година по н.а.х.д. № 102/2018 година на Районен съд – Карнобат, с което жалбата на дружеството срещу НП № 2372/2017 година на началника на Митница Бургас е оставена без разглеждане (като просрочена), а делото е прекратено (лист 4 от в.ч.н.д. № 717/2018 година на Окръжен съд – Бургас и лист 23 от н.а.х.д. № 102/2018 година).

Настоящият съдебен състав констатира, че дружеството е уведомено от призовкар на РС - Карнобат за определението за прекратяване на 29.06.2018 година (лист 25 от н.а.х.д. № 102/2018 година).

Законоустановеният срок за обжалване на определението е изтекъл на 06.07.2018 година (работен ден).

Частната жалба (макар и до ненадлежен съд) е изпратена на 09.07.2018 година – видно от пощенското клеймо на плика, с който е подадена, а е получена на 10.07.2018 година  (лист 5 стр.2 и лист 4 от в.ч.н.д. № 717/2018 година на Окръжен съд – Бургас).

Просрочието на частната жалба е процесуална пречка за разглеждането ѝ по същество и е основание за прекратяване на настоящото дело.

С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.5 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от „Сис индустрийс“ ООД с ЕИК 040275584 против протоколно определение № 152/06.06.2018 година по н.а.х.д. № 102/2018 година на Районен съд – Карнобат.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 2337/2018 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаването му.

 

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: