ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2337 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован се представлява от юрисконсулт Т.с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА молба от процесуалния представител на ответника, с която не се възразява да се даде ход на делото, прави се изявление по съществото на спора, иска се срок за писмени бележки.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ ***: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Община Бургас против решение за приключване на сигнал за нередовност с рег. №64 МРРБ, с което на Община Бургас като бенефициент е наложена 5% финансова корекция във връзка с установено нарушение при провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки за строителство с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции -  Обособена позиция 1: Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда на ДДЛРГ „***“ и обособяването й за учебен корпус в ***по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ПИ с идентификатор ***. Обособена позиция 2: Реконструкция на училищен двор на ***, ПИ с ***. Обособена позиция 3: Разширение на ЦДГ „***КККР на гр. Бургас; Обособена позиция 4: Реконструкция и модернизация на спортни игрища и двор на СОУ *** – етап І и етап ІІ.

ЮРИСКОНСУЛТ ***: Поддържам жалбата. Представям становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП от 04.06.2105г.,  съгласно което становище агенцията е  констатирала несъответствие със ЗОП по отношение изготвената и поместена в обявлението Методика за оценка на офертите. Съобразявайки се със становището, възложителят е направил корекции в методиката при окончателното обявяване на обществената поръчка, следствие на което е получен окончателният доклад на Агенцията по обществени поръчки за законосъобразност на процедурата от 29.06.2015 г. Съгласно същия доклад не са констатирани несъответствия със ЗОП. Представям тези доказателства във връзка с твърденията в жалбата, че няма нарушения на ЗОП и Агенцията по обществени поръчки е единственият орган, който контролира процедурите и спазването на закона от страна на възложителите. Не е в правомощията на административния орган да се произнася по части на процедурата, които вече са били проверени от компетентния орган. Представям копията незаверени, тъй като са получени при нас по електронен път. Те са публикувани на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА становище с изх. № ПК-РВР-2/04.06.2015 г. и доклад за законосъобразност изх.№ ПК-РВР-2/29.06.2015г.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ ***: Моля да уважите жалбата по съображенията,  изложени в нея и да отмените като незаконосъобразен акта, с който е наложена финансовата корекция. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки по спора.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на юрисконсулт *** да представи писмени бележки в 2-седмичен срок от днес.

ЮРИСКОНСУЛТ ***: Моля да присъдите разноски – юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със  съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: